TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Tarım arazisi kiraya verilecektir

TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.11.2018 14:00
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN;

Mülkiyeti Belediyemize ait Çapak Mahallesi 2548 Sokak No:2/A Torbalı/İZMİR adresindeki dükkanın (Fiili Durumu:Boş 146 ada 15 parsel 50 m2),Yoğurtçular Mahallesi 6441 Sokak No:2 Torbalı/İZMİR adresindeki dükkanın (Fiili Durumu:Boş 111 ada 4 parsel 24 m2),Karaot Mahallesi L18-B-24-A-2 pafta 132 ada 3 parselde kayıtlı 14.556,75 m2 zeytinliğin bakım ve hasadının (Fiili Durumu:Boş),Karaot Mahallesi L18-B-24-B-1 pafta 132 ada 4 parselde kayıtlı 26.408,52 m2 zeytinliğin bakım ve hasadının (Fiili Durumu:Boş),Çamlıca Mahallesi L18-C-04-D-1-C pafta 124 ada 1 parselde kayıtlı 6.179,74 m2 zeytinliğin bakım ve hasadının (Fiili Durumu:Boş),Düverlik Mahallesi L18-C-04-C pafta 104 ada 66 parselde kayıtlı 3.073 m2 zeytinliğin bakım ve hasadının (Fiili Durumu:Boş) ve Kuşçuburun Mahallesi L18-C-02-C pafta 240 parselde kayıtlı 9.000 m2 tarlanın (Fiili Durumu:Boş), 3(üç) yıl süre ile kiraya verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif (arttırma) usulü ile ihale edilecektir.
1-Çapak Mahallesi,2548 Sokak No:2/A Torbalı/İZMİR adresindeki dükkanın aylık muhammen kira bedeli 250,00 TL olup,3 (üç) yıllık kira bedeli 250,00 TL X 36 = 9.000,00 TL. Geçici teminat bedeli (%3) 270,00 TL’dir. İhale 20/11/2018 Salı günü saat 14:00’da Belediye Hizmet Binasında, Encümen huzurunda yapılacaktır.
2-Yoğurtçular Mahallesi,6441 Sokak No:2 Torbalı/İZMİR adresindeki dükkanın aylık muhammen kira bedeli 50,00 TL olup,3 (üç) yıllık kira bedeli 50,00 TL X 36 = 1.800,00 TL. Geçici teminat bedeli (%3) 54,00 TL’dir. İhale 20/11/2018 Salı günü saat 14:10’da Belediye Hizmet Binasında, Encümen huzurunda yapılacaktır.
3-Karaot Mahallesi L18-B-24-A-2 pafta 132 ada 3 parselde kayıtlı 14.556,75 m2 zeytinliğin 1 dekar (1000 m2) yıllık kira bedeli 180,00 TL olup,3 (üç) yıllık kira bedeli 180,00 TL X 14.556,75 m2 X 3 =7.860,65 TL. Geçici teminat bedeli (%3) 235,85 TL’dir. İhale 20/11/2018 Salı günü saat 14:20’de Belediye Hizmet Binasında, Encümen huzurunda yapılacaktır.
4-Karaot Mahallesi L18-B-24-B-1 pafta 132 ada 4 parselde kayıtlı 26.408,52 m2 zeytinliğin 1 dekar (1000 m2) yıllık kira bedeli 180,00 TL olup,3 (üç) yıllık kira bedeli 180,00 TL X 26.408,52 m2 X 3 =14.260,60 TL. Geçici teminat bedeli (%3) 427,85 TL’dir. İhale 20/11/2018 Salı günü saat 14:30’da Belediye Hizmet Binasında, Encümen huzurunda yapılacaktır.
5-Çamlıca Mahallesi L18-C-04-D-1-C pafta 124 ada 1 parselde kayıtlı 6.179,74 m2 zeytinliğin 1 dekar (1000 m2) yıllık kira bedeli 180,00 TL olup,3 (üç) yıllık kira bedeli 180,00 TL X 6.179,74 m2 X 3 =3.337,05 TL. Geçici teminat bedeli (%3) 100,15 TL’dir. İhale 20/11/2018 Salı günü saat 14:40’da Belediye Hizmet Binasında, Encümen huzurunda yapılacaktır.
6-Düverlik Mahallesi L18-C-04-C pafta 104 ada 66 parselde kayıtlı 3.063 m2 zeytinliğin 1 dekar (1000 m2) yıllık kira bedeli 180,00 TL olup,3 (üç) yıllık kira bedeli 180,00 TL X 3.063 m2 X 3 =1.659,45 TL. Geçici teminat bedeli (%3) 49,80 TL’dir. İhale 20/11/2018 Salı günü saat 14:50’de Belediye Hizmet Binasında, Encümen huzurunda yapılacaktır.
7-Kuşçuburun Mahallesi L18-C-02-C pafta 240 parselde kayıtlı 9.000 m2 tarlanın 1 dekar (1000 m2) yıllık kira bedeli 60,00 TL olup,3 (üç) yıllık kira bedeli 60,00 TL X 9.000 m2 X 3 =1.620,00 TL. Geçici teminat bedeli (%3) 48,60 TL’dir. İhale 20/11/2018 Salı günü saat 15:00’da Belediye Hizmet Binasında, Encümen huzurunda yapılacaktır.
8-İstekliler, ihale şartnamelerini Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak görebilirler ve alabilirler.
9-İhaleye katılmak için gerekli belgeler:
Gerçek kişiler için
a-Kanuni ikametgah belgesi vermek,
b-Nüfus cüzdan fotokopisi vermek,
c-Geçici teminat bedelinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına dair alındı makbuzu vermesi,
d-Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,
e-Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge,( İdarece verilecektir.)
f-İstekliler adına vekaleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi gerekir.
Tüzel kişiler için ;
a-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri/imza beyannamesi,
b-Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi vermesi,
c-Oda kayıt belgesi vermesi,
d-Tüzel kişiliğin kayıtlı olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınmış yetki belgesi vermesi,
e-Geçici teminat bedelinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına dair alındı makbuzu vermesi
f-İstekliler adına vekaleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi gerekir.
g- Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge,( İdarece verilecektir.)
h-İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye uygun olarak ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi,
ı-Türkiye’de tebligat için adres göstermesi
10-Taşınmazın fuzuli işgal altında bulunması halinde; Belediyeye fuzuli şagili bu taşınmazdan tahliye için hiçbir sorumluluk yüklenmez ve kiralayan bunu belediyeden isteyemez.
11-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.
12-İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup,kiralamada ihale şartnamesi hükümleri geçerlidir.
13-İhalelere katılmak isteyenlerin 20/11/2018 Salı günü saat 12:30’a kadar ihaleye katılmak için gerekli belgeler ile Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR