SİLİFKE MALMÜDÜRLÜĞÜ

Tarım arazileri ve iş yerleri ihale ile kiraya verilecektir

SİLİFKE MALMÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
13 adet taşınmaz malın ayrı ayrı olmak üzere ihale ile kiraya verilmesi işi
İşin Yapılacağı Yer
:
Silifke/Mersin
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.12.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Silifke Milli Emlak Şefliği odasında
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N

SİLİFKE MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNCE KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR

SIRA NO MAH/KÖYÜ MEVKİİ PAFTA ADA PERSEL CİNSİ Y.ÖLÇÜM İMAR DURUMU KİRA SÜRESİ TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ AÇIKLAMA
M2 ( TL )
1 HIRMANLI SUUÇTUĞU P31D03D3 101 80 Ham Toprak 6.338.00 İmarsız 3 yıl 1.457.74 437.32 17.12.2018 10;00 Taşınmaz Tarım amaçlı 3 yıllığına kiraya verilecektir.Taşlık-Çalılık işlenmemiş arazi vasfındadır.
2 HIRMANLI SUUÇTUĞU P31D03D3 101 82 Ham Toprak 5,152.00 İmarsız 3 yıl 1.184,96 355.48 17.12.2018 10;15 Taşınmaz Tarım amaçlı 3 yıllığına kiraya verilecektir.Taşlık-Çalılık işlenmemiş arazi vasfındadır.
3 IŞIKLI KÖYİÇİ --- 103 8 Tarla 5,457.77 İmarsız 3 yıl 1,637.330 491.19 17.12.2018 10;30 Taşınmaz Tarım amaçlı 3 yıllığına kiraya verilecektir.Taşlık-Çalılık işlenmemiş arazi vasfındadır.
4 AKDERE --- P31D05B4A 114 10 Hali Arazi 727.44 İmarsız 3 yıl 1.454.88 436.46 17.12.2018 10;45 Ticari Amaçlı Kiralama.
5 AKDERE --- P31D05B4A 114 11 Hali Arazi 3.110.31 İmarsız 3 yıl 6220.62 1,866.18 17.12.2018 11:00 Ticari Amaçlı Kiralama.
6 İMAMLI KÖYİÇİ P31-B-05-A-3C 186 47 Kargir Köy Odası Ceşme ve Arsası 462.47 İmarsız 3 yıl 6.667.2 2,000.16 17.12.2018 11:15 Taşınmazın üzerinde bulunan 60m2 Kahvehane Ticari Amaçlı Kiraya verilmektedir.
7 İMAMLI KÖYİÇİ P31-B-05-A-3C 186 47 Kargir Köy Odası Ceşme ve Arsası 462.47 İmarsız 3 yıl 3.333.6 1,000.08 17.12.2018 11:30 Taşınmazın üzerinde bulunan 30m2 Bakkal Dükkanı Ticari Amaçlı Kiraya verilmektedir.
8 ARKARASI ---- 1 0 238 Köy Meydanı 425 İmarsız 3 yıl 5.112.00 1,533.60 17.12.2018 11;45 Taşınmaz üzerinde bulunan 90 m2 Çok amaçlı Dükkün Ticari Amaçlı Kiraya verilecektir.
9 KARAHACILI MERİ P31-B-07-D-4 0 779 Taşlık-Çalılık 8.344.75 imarsız 3 yıl 2.050.00 615.00 17.12.2018 13:15 Taşınmaz Tarım amaçlı 3 yıllığına kiraya verilecektir.Taşlık-Çalılık işlenmemiş arazi vasfındadır.
10 KARAHACILI MERİ - 0 670 Tarla 8.580.00 İmarsız 3 yıl 2.950.00 885.00 17.12.2018 13:30 Taşınmaz Tarım amaçlı 3 yıllığına kiraya verilecektir.Taşlık-Çalılık işlenmemiş arazi vasfındadır.
11 KARAHACILI MERİ 5 0 579 Tarla 7.160.00 İmarsız 3 yıl 5.750.00 1,725.00 17.12.2018 13:45 Taşınmaz Tarım amaçlı 3 yıllığına kiraya verilecektir.Taşlık-Çalılık işlenmemiş arazi vasfındadır.
12 IŞIKLI AKDAM P31-D-05-D4-A 177 848 Çalılık ve Kayalık 2.174.92 İmarsız 3 yıl 2.200.00 660.00 17.12.2018 14:00 Ticari Amaçlı Kiraya verilmektedir.(Taş ocağı Stok Sahası Yapılmak üzere)
13 NURU KÖYİÇİ - - 546 Kahvehane 450.00 İmarsız 3 yıl 3.100.00 930.00 17.12.2018 14:45 Ticari Amaçlı Kiraya verilmektedir.
1 Yukarıda nitelikleri belirtlilen 13 adet taşınmaz malın ayrı ayrı olmak üzere hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde 1. 2. 3. 4. 5. 8. 9. 10. 11.12 ve 13. sıralarında gösterilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 6. ve 7. sırada gösterilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale kanununun 51. maddesine göre Pazarlık Usulü ile Silifke Milli Emlak Şefliği odasında teşekkül edecek komisyon huzurunda ihalesi yapılacaktır.
2 İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Geçici Teminatı (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.)
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkamet Belgesi),
c) Tebligat için Türkiyede adres gösterilmesi,
d) Gerçek Kişilerin TC Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), Tüzel Kişilerin Vergi Kimli Numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahakemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sürkileri veya vekaletnameyi vermeleri, Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri zorunludur.
3 İhale ilgili dosyalar ve şartnameleri mesai saatleri dahilinde Silifke Milli Emlak Şefliğinden ücretsiz görülebilir ve bedelsiz temin edilebilir.
4 Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37'nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır.
5 Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
6 Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8 İhale ilanı htt://www.milliemlak.gov.tr adresinde ayrıca görülebilir. İ L A N O L U N U R

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR