ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Tarım arazileri kiraya verilecektir

ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00873150
Şehir : İzmir / Aliağa
Yayınlandığı Gazeteler

ALİAĞA EKSPRES 10.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ALİAĞA EKSPRES 12.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
tarımsal amaçlı kullanılmak üzere 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile kiraya verilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.10.2018 14:10
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-Aşağıda 1 ila 3 sıra numarasında belirtilen taşınmazlar 25.10.2018 Perşembe günü, 4 ila 6 sıra numarasında belirtilen taşınmazlar 26.10.2018 Cuma günü tarımsal amaçlı kullanılmak üzere 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile Aliağa Belediyesi hizmet binasında bulunan Encümen toplantı salonunda kiraya verilecektir.

Sıra
No
Mahalle/Mevkii Ada/
Parsel
No:
Kira
Süresi
Yıllık Muhammen
Bedeli:
Geçici Teminat
Bedeli:
İhale Saati
1 Karaköy 12 5 Yıl 1.525,00 TL. 228,75 TL. 14:10
2 Karaköy 43 5 Yıl 850,00 TL. 127,00 TL. 14:25
3 Karaköy 48 5 Yıl 1.275,00 TL. 191,25 TL. 14:40
4 Çaltılıdere 999 5 Yıl 4.810,05 TL. 721,51 TL. 14:00
5 Çaltılıdere 574 5 Yıl 29.050,00 TL. 4.357,50 TL. 14:30
6 Çaltılıdere 573 5 Yıl 6.800,00 TL. 1.020,00 TL. 15:00


2-İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranacaktır.
A-Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları.
B-Türkiye’de tebligat için adres göstermesi.
C-İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletname ve imza sirkülerini vermesi.
D- Şartnamenin 12. maddesinde yazılı esaslarına göre hazırlanacak teklifi vermesi ( Nüfus cüzdanı örneği, Tebligat beyanı, İhale konusu yeri herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla mevcut hali ile kabul edildiğine ilişkin yazılı taahhütname,
İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen idari şartname örneği, Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname)
E-Diğer belgeler
a-) İhale dokümanının satın alındığına dair belgenin verilmesi gereklidir. İhaleye katılabilmek için ihale dokümanlarının satın alınması zorunludur.
b-) İstekli tüzel kişi ise, tüzel kişiliğin türüne göre Ticaret Sicil Gazetesi veya Tüzel Kişiliği kanıtlayan belgelerin ve imza sirküsünün, gerçek kişi ise kimlik fotokopisinin, tüm istekliler için ihale dosyasının alındığına dair makbuz asıllarının ihale saatinden önce ihale komisyonuna verilmesi gerekmektedir.
3- FETÖ ve diğer terör örgütü ile ilişkisi, iltisaklı veya irtibatlı olup hakkında tutuklama, hüküm giyme veya açılmış dava dosyası ve Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma veya kovuşturması bulunan kişi ve kurumlar ihaleye katılamaz.
4-Sözleşme giderleri ile sözleşmeden doğabilecek ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait tüm vergi, resim ve harçlar kiracıya aittir.
5-İhale ile ilgili diğer tüm bilgiler ihale şartnamesinde mevcuttur.
6-İhale Şartnamesi ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebileceği gibi, 30,00 TL bedel karşılığında aynı müdürlükten suret alınabilir. İhaleye katılabilmek için ihale dökümanının 25.10.2018 tarihinde yapılacak ihaleler için Perşembe günü saat 12:30’a, 26.10.2018 tarihinde yapılacak olan ihaleler için de Cuma günü saat 12:30’a kadar satın alınması zorunludur.
7-Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
2886 Sayılı Yasa’nın 17 ve 18. maddeleri gereği ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR