SEFERİHİSAR MALMÜDÜRLÜĞÜ

Seferihisar Orhanlı'da 1.440 m² tarım arazisi satılacaktır

SEFERİHİSAR MALMÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.02.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Seferihisar Mal Müdürlüğü
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SEFERİHİSAR KAYMAKAMLIĞI
MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN

2020 / 1 GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

SATILMASINA KARAR VERİLEN GAYRİMENKULUN CİNSİ , KIYMETİ VE SATIŞ ŞARTLARI;

Orhanlı Mahallesi , Parmaksız Bağı Mevkii , 243 Ada 17 parsel SEFERİHİSAR – İZMİR adresinde bulunan , Tapu Sicil Müdürlüğünde de aynı şekilde Orhanlı Mahallesi , Parmaksız Bağı Mevkii , 243 Ada 17 parsel Seferihisar olarak kayıtlı bulunan 1.440,36 m2 yüz ölçümlü Tarla vasıflı taşınmazın tam hissesi amme alacağının tahsili için açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.
Satışa Konu Gayrimenkulun Özellikleri ; İzmir ili Seferihisar İlçesi Orhanlı Mahallesi , Parmaksız Bağı Mevkii , 243 Ada , 17 Parsel numaralı 1.440,36 m2 yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmazın tam hissesi
Satışa konu taşınmaza ulaşım için , Seferihisar dan Ürkmez istikametine giderken sola Orhanlı yoluna dönülür ve yaklaşık 1.700 metre sonra sola toprak yola dönülerek yaklaşık 480 metre sonra tekrar sola dönülür ve yaklaşık 5,5 km ilerledikten sonra solda Orhanlı Mahallesine ulaşılır. Orhanlı mahallesinden sonra 5 km civarında ilerledikten sonra Eski Orhanlı Köyüne ulaşılır. Taşınmaz Eski Orhanlı Köyü girişinde sol tarafta kalmaktadır.
Taşınmazın yakın çevresinde benzer özellikli tarım amaçlı araziler , arsalar ve 1-2 katlı konutlar bulunmaktadır. Taşınmaza ulaşım özel araçlarla sağlanabilmektedir. Taşınmaz tapu kaydında tarla vasfında olup arazinin içinde şev oluştuğu görülmüştür. Parselin güney cephesi kadastral yola cephelidir.
Takdir Olunan Rayiç Değeri ; Rayiç Değeri 70.000,00.-TL dir ( KDV , Damga Vergisi ve Tapu harçları alıcıya aittir )

1-) Satış 12.02.2020 çarşamba günü saat 11:00 de Seferihisar Mal müdürlüğünde toplanacak Gayrimenkul Satış Komisyonu tarafından açık artırma yoluyla yapılacaktır. Bu artırmada teklif edilen bedelin artırmaya esas olan rayiç değerin % 75 ni bulması ve rüçhanlı alacaklar varsa artırma bedelinin rüçhanlı alacakların tutarı ile yapılmış ve yapılacak masrafları geçmesi şartları gerçekleşirse , bu durumda gayrimenkul en çok artırana ihale olunur. Böyle bir bedel ile alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla gayrimenkulun ikinci açık artırma ile satışı 19.02.2020 çarşamba günü saat 11:00 de yine aynı adreste yapılacaktır. Bu artırmada da bu miktar aşılamamış ise gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki , tekliflerin değerlendirilmesinde , alacaklı kamu idaresi ile borçlunun menfaatlerinin mümkün olduğu kadar telif edilmesi , gözetilmesi esastır. Artırma bedelinin rüçhanlı olan alacakların toplamından fazla olması , ayrıca paraya çevirme ve masraflarını geçmesi lazımdır.
2-) Artırmaya katılacaklardan , gayrimenkulun takdir edilen değerinin % 7,5 i nispetinde olan 5.250,00.-TL tutarında teminat alınacaktır. İştirakçilerin bu teminatlarını en geç ihale günü saat 10:00 a kadar Seferihisar Mal müdürlüğü Veznesine yatırarak vezne alıntısını satış komisyonuna ibraz etmesi gerekmektedir. İhale günü saat 10:00 dan sonra ibraz edilen teminatlar dikkate alınmayacaktır.Bu teminatlar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulu Hakkında Kanunun 10. maddesinin 1 ile 4. bentlerinde yazılı para , süresiz banka teminat mektubu , hazine tahvil ve bonoları veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler ile Hükümetçe belli edilecek milli esham ve tahvilatlardır. ( Bu esham ve tahvilatlar en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanıyla değerlenir )
3-) Katma değer vergisi ve Damga Vergisi alıcıya ait olup tapu harcı ve masrafları alıcılar tarafından ayrıca ödenecektir.Teminat olarak para, Bankalar ve Özel Finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları kabul edilecektir.
4-) İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin varsa irtifak hakkı sahipleri de dahil olmak üzere bu gayrimenkul üzerindeki haklarını , faiz ve masrafa dahil olan iddiaların dayanağı olan belgelerle birlikte 15 gün içinde Seferihisar mal müdürlüğüne bildirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç tutulur.
5-) Taşınmazı satın alanlar ihale bedelini , Katma Değer Vergisi ve Damga Vergisini derhal öderler. Satış Komisyonunca mühlet verilmesi halinde KDV ve Damga Vergisi derhal ödenmekle beraber ihale bedelini komisyonca verilen süre içerisinde ödemeleri gerekir.
6-) Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse ödemelerini mühletinde yapmadığı takdirde satış feshedilerek gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 ( Yedi ) gün müddetle artırmaya çıkarılır. Bu artırmada ilgililere tebliğ yapılmaz. Sadece ilanla duyurulur ve gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. İhalenin feshine sebep olan tüm alıcılarla kefilleri , teklif ettikleri bedelle son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan , ayrıca % 5 faizden müteselsilen sorumlu olurlar. İhale farkı ve % 5 faiz tutarı ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra , kalan bakiyesi 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulu Hakkında Kanun uyarınca takip ve tahsil olunur.
7-) İhale günü ve zamanında ihaleyi sekteye uğratacak veya sonucunu olumsuz etkileyecek herhangi bir durum olması halinde , ihalenin yapılıp yapılmayacağı hususunda satış komisyonu yetkilidir.
8-) Satış Şartnamesi ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği şekilde açık olup , edinmek isteyenler mesai saatleri dahilinde Seferihisar Mal müdürlüğünden temin edebilir. Satışa iştirak edecekler , şartnameyi görmüş ve içeriğinde yazılı hususları kabul etmiş sayılacaklardır. İlgili gayrimenkul ve satış işlemleri hakkında , yukarıda yazılı bulunan hususlar dışında başkaca bilgi almak isteyenler Seferihisar Mal müdürlüğüne müracaat edebilirler.
İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olduğu İLAN OLUNUR .

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR