SARAYKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Sarayköy Belediyesi ihale ile tarlaların satışını yapacaktır

SARAYKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00888357
Şehir : Denizli / Sarayköy
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE''DE YENİÇAĞ 04.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.11.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sarayköy Belediyesi Belediye Meclis salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


T.C.
SARAYKÖY BELEDİYESİ
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü


İ L A N

Sıra
No
Mahalle Mevkii Ada Parsel Yüzölçüm
m2

Belediye Hissesi


Cinsi

Muhammen
Bedeli
Geçici
Teminat

İhale Tarihi
Saat
1 Hasköy Bük 0 2637 38.037,00 Tam Tarla 760.740,00 22.825,00 16/11/2018 11,00
2 Acısu Köycivarı 0 8 9.000,00 Tam Tarla 108.000,00 3.240,00 16/11/2018 11,10


1- Yukarıda özellikleri yazılı Belediyemize ait taşınmazın satış ihalesi Encümen kararına istinaden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizasında gösterilen gün ve saatte Sarayköy Belediyesi Belediye Meclis salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.
2- İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Sarayköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.
3- İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak zorundadır. İhale dosyasında aşağıdaki belgeler aranacaktır.
A) İstekli gerçek kişi ise;
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olması,
b) Tebligat için Türkiye de adres göstermeleri ( 2018 yılında alınmış Adres Bildirim Belgesi)
c) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noterden vekâletname,
d) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
e) Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen (süresiz) geçici teminat mektubunu
f) İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi imzalanmış şartname,
B) İstekli tüzel kişilik ise;
a) İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış noter onaylı sicil kayıt belgesi,
b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirketin adına girişimde bulunacak (İhaleye girecek) kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname,
c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi,
d) Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen (süresiz) geçici teminat mektubunu
e) İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi imzalanmış şartname,
4- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.
5- Satışa konu taşınmaz mallardan ihale bedeli üzerinden yasal oranda damga vergisi tahsil edilecektir. İhaleden doğan vergi, resim, harç ve benzeri giderler alıcıya aittir.
6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7- Satışa sunulan taşınmazlar Tapuda kayıtlı olan bilgiler üzerinden ihaleye çıkarılmıştır. Tapuda kayıtlı olan şerh ve beyanlar özel şartlar bölümünde ayrıca belirtilmiştir. İhaleye katılan istekliler zemin ölçümü, kullanım kısıtlamaları, işgal vb. konularda ihale öncesinde bizzat ölçüm ve inceleme yapabileceklerdir. Taşınmazlarla ilgili olarak zeminde miktar eksilmesi, kullanım kısıtlamaları, işgal vb. gibi konularda idare herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye katılan kişiler söz konusu durumları bilerek, tapudaki ve zemindeki olduğu hali ile kabul ederek taşınmaz ihalesine katıldığını kabul etmiş sayılır. Söz konusu nedenlerden dolayı herhangi bir hak ve tazminat talep edemez, ihalenin feshini isteyemezler.
.
ÖZEL ŞARTLAR:
1- Hasköy Mah. Bük Mevkiindeki 2637 parsel nolu taşınmaz üzerinde 3083 sayılı yasanın 13. maddesine göre kısıtlıdır ve 3083 Sayılı yasanın uygulama yönetmeliğinin 24. maddesine göre toplulaştırma alanına alınmıştır şerhi vardır.
2- Acısu Mah. Köycivarı mevkiindeki 8 parsel nolu taşınmaz üzerinde 3083 sayılı yasanın 13. maddesine göre kısıtlıdır ve 3083 Sayılı yasanın uygulama yönetmeliğinin 24. maddesine göre toplulaştırma alanına alınmıştır şerhi ve 1806,36 m2 kısmında BOTAŞ A.Ş. daimi irtifa hakkı şerhi vardır. Yaklaşık 2.500,00 m2 kısmı çay yatağında yer almaktadır.İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR