SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Samsun/Terme'de 15031 m² fındık bahçesi ihale ile satılacaktır

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01019671
Şehir : Samsun / Terme
Semt-Mahalle : KOZLUK MAH. / TERME
: 15031
Yayınlandığı Gazeteler

SAMSUN 05.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
SAMSUN 12.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Terme İlçesi, Kozluk/Yavuz Mahallesi, Kızaklık Mevkii, 159 ada, 35 no.lu parselde kayıtlı 15.031,30 m². yüzölçümlü “Fındık Bahçesi” nitelikli taşınmaz
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.07.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN :


1- Mülkiyeti Samsun Büyükşehir Belediyesine ait İlimiz Terme İlçesi, Kozluk/Yavuz Mahallesi, Kızaklık Mevkii, 159 ada, 35 no.lu parselde kayıtlı 15.031,30 m². yüzölçümlü “Fındık Bahçesi” nitelikli taşınmazın , tanzim olunan Şartnamesine göre ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi uyarınca tamamı peşin ödenmek üzere AÇIK TEKLİF USULÜ ile satışı yapılacaktır.

2- İhaleye konu taşınmazın satışa esas muhammen bedeli 225.469,50TL.(İki Yüz Yirmi Beş Bin Dört Yüz Altmış Dokuz Türk Lirası Elli Kuruş)’dur.
-İhalede artırım(yarışma) bu bedel üzerinden yapılacaktır.

3-Geçici teminat oranı %3 olup, tutarı 6.764,09 TL.(Altı Bin Yedi Yüz Altmış Dört Türk Lirası Dokuz Kuruş)

4- Bahse Konu olan işe ait İhale Şartnamesi ve ekleri mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından ücretsiz olarak temin edilecektir.

5- Bahse konu İhale 18.07.2019 tarihinde, Perşembe Günü Saat 14.30’da Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümleri uyarınca AÇIK TEKLİF USULÜ ile yapılacaktır.

6- İhaleye İştirak edecek olanlar aşağıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.

 1. İstekli gerçek kişi ise:

 1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

 2. İkametgâh Belgesi,

 3. İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza sirküsü,

 4. Adres Beyannamesi,

 5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli
  vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

 6. Geçici teminat, ( 2886 Sayılı DİK ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )

 7. İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,

 8. 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge,

 1. İstekli tüzel kişi ise:

 1. Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair 2018 yılı içinde alınmış belge,

 2. Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve imza sirküleri,

 3. Tebligat için adres ve telefon bilgilerini gösterir yazı,

 4. Geçici teminat, ( 2886 Sayılı DİK ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )

 5. Şirketin Samsun Büyükşehir Belediyesine borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,

 6. 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge,

 1. Ortak girişim ise:

Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre ayrı ayrı hazırlayacakları belgeler.

7- Açık teklif usulüne göre ihale, isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılacaktır.
-Bu duruma göre; İstekliler ihale evraklarını ihale saatinde komisyona sunacaklar ve evrakları uygun olanlar tekliflerini sözlü olarak vereceklerdir. İstekliler isterlerse, İhale evraklarını ihale saati olan Saat: 14.30’a kadar sıra numaralı alındı makbuzu karşılığında Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı (Encümen Kalemi)’na da verebileceklerdir. İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak teslim eden, ancak 1. fıkrada belirtilen sözlü artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif kabul edilir. Ayrıca istekliler ihale saati olan Saat: 14.30’a kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderilebilir. Posta ile göndermelerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR