SAKARYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Sakarya Serdivan'da 188 m² tarla ihale ile satılacaktır

SAKARYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01127458
Şehir : Sakarya / Serdivan
Semt-Mahalle : AŞAĞIDEREKÖY MAH. / SERDİVAN
: 188
Yayınlandığı Gazeteler

SAKARYA YENİHABER 07.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
SAKARYA YENİHABER 08.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/22
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Sakarya, İlçesi: Serdivan, Aşağıdere Köyü, Kayabaşı Mevki, 19 Pafta, 2519 Parsel tarla vasfındaki gayrimenkül tasınmazdır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.03.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sakarya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ihale Salonu
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Adapazarı Sosyal Güvenlik Merkezi


GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞ İLANI 2019 22

Kurumumuzca haczedilen ve satılmasına karar verilen gayrimenkul un cinsi, kıymeti ve evsafı.
TAPU KAYDI : İli, Sakarya, İlçesi: Serdivan, Aşağıdere Köyü, Kayabaşı Mevki, 19 Pafta, 2519 Parsel tarla vasfındaki gayrimenkül tasınmazdır.
GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Sakarya İlçesi :Serdivan, Aşağıdere Köyü, Kayabaşı Mevki, 19 Pafta, 2519 Parsel, Serdivan / SAKARYA adresinde kaindir.
İMAR DURUMU VE ÖZELLİKLERİ: Serdivan Belediyesinden alınan şifahi bilgiye ve 1/25000 ölçekli çevre düzeni planına göre değerlemesi yapılan taşınmazın Kırsal Yerleşim Alanı sınırları içerisinde kaldığı ve kadastral yola cepheli olduğu öğrenilmiştir. Plan notlarına göre bu alanlarda; Ayrık Nizamda 2 Kat, ön bahçeden 5 metre, yan ve arka bahçelerden 3 er metre çekme mesafesinde, Emsal: 0.40, Hmax: 6.50 metre şeklinde imar özellikleri geçerlidir.
• Konu taşınmazın yer aldığı bölge herhangi bir kentsel dönüşüm projesi ve riskli alan içerisinde yer almamaktadır.
Değerleme konusu taşınmazın konumlu olduğu ana gayrimenkul 188,00 m2 alanlı, geometrik olarak düzgün kenarlara sahip yaklaşık dörtgen formda, topografik olarak eğimsiz arazi yapısında, güneybatı yönden kadastral yola, diğer yönlerden komşu parsellere cepheli 2519 No.lu Parseldir. Parselin yol cephesi ~ 15,5 metredir. Parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamakta olup, düzensiz dikilmiş meyve ağaçları mevcuttur. Parsel çevresi tüm yönlerden açık bırakılmış olup, parseli çevreleyen herhangi bir çit v.b. Bulunmamaktadır. Parselin kesin sınırlarının belirlenmesi teknik ve kadastral ölçümler sonucu netlik kazanacaktır. Ana gayrimenkulün konumu imar paftasından kontrolü yapılarak yerinin doğruluğu teyit edilmiştir. İHALENİN YAPILACAĞI YER GÜN VE SAAT : MUHAMMEN BEDELLERİ VE TEMİNAT TUTARLARI

Mah./Köy ADA Parsel YÜZÖLÇÜMÜ MUHAMMEN BEDEL %7,5TEMİNAT TUTARI İlk Satış 12.03.2020 Satış 19.03.2020 Tarih ve saatte yapılacak Satışı Yapılacak Bağımsız Bölüm
Aşağıdere -- 2519 188,00m² 60.000,00TL 4.500,00 TL 10:00-ila- 10:15
10:00-ila- 10:15
-----


SATIŞ ŞARTLARI: 1 – Birinci açık arttırma 12.03.2020 günü yukarıdaki tabloda belirtilen saatler arasında Sakarya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ihale Salonunda açık arttırma suretiyle yapılacaktır. 1. Arttırmada tayin edilen zamanlarda her Gayrımenkul için üç defa bağırıldıktan sonra teklif olunan en yüksek bedel rayiç bedelin % 75’i takip masrafları tutarı ve varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Arttırılan bedeller bu miktarları bulmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 19.03.2020 tarihinde aynı yer ve saatlerde yapılacak ikinci artırmada rayiç bedelin % 50’si + takip masrafları ve varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ayrı ayrı ihale edilir. Şu kadar ki birinci artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci artırmada 6183 sayılı kanunun 94. maddesi gereğince birinci artırmadaki şartlar aranacaktır.
2 – Artırmaya iştirak edeceklerin gayrimenkulün artırmaya esas rayiç değerinin %7.5’u değerindeki teminatın 6183 sayılı kanunun 10. maddesinin 1 ila 4. fıkrasında belirtildiği şekilde nakden veya süresiz kesin banka teminat mektubu, hazine tahvil ve bonosu, Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve tahvilat olarak Müdürlüğümüze satıştan önce her bağımsız bölüm için ayrı ayrı vermeleri zorunludur.(Hazine tahvil ve bonolarının teminat olarak verilmesi halinde, 4. Bende göre %15 eksiği ile değerlendirilerek işlem yapılacaktır.)
3 – Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine istinaden 10 günü mehil verilebilir.
4 – Resmi ihale pulu, damga vergisi, tapu alım satım harcı ve masrafları, tellaliye resmi, KDV(kdv 48 nolu kdv tebliğine göre paranın tamamının ödenmesini takip eden gün mesai saatleri içinde ödenmelidir aksi takdirde tüm gecikme cezaları, zamları ipc vs yükümlülük alıcıya aittir) ve gayrimenkul teslim masrafı alıcıya aittir.
5 – Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenecektir.
6 – Pey ipotekli borç göz önüne alınmadan sürülür. Ancak gayrimenkul rehin suretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilemez. Satış bedelinden tercihen ödenir. Müeccel olup alıcıya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alıcı uhdesinde bırakılır. Bakiyesi kendisinden tahsil olunur.
7 – İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerin bu gayrimenkul üzerindeki hakları hususu ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgelerle 15 gün içinde Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
8 – Gayrimenkulün kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilirse verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararı feshedilir. Ve gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 gün süre ile artırmaya çıkarılır. Bu artırmada ilgililere herhangi bir tebliğ yapılmaz. Yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zarardan mesul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi (Faiz %5 ten hesap edilir)ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanun Hükmüne göre Sakarya S.G.K İl Müdürlüğünce tahsil olunur.
9 – Gayrimenkul hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi niteliğindedir. İhaleye iştirak edenlerin satışa sunulan gayrimenkulü önceden görmüş, incelenmiş ve taşınmaz malı mevcut durumu ile (kiracı, işgal, hasar, hisse, imar, iskan, konum, alan, tapu bilgileri v. b) kabul etmiş sayılır ve Borçlar Kanunun 198.Maddesinde belirtilen feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder.
10 – Satış İlanında dizgi, baskı ve yazım hatası olması halinde ihale anındaki açıklamalar esas alınır.
11 – Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği Sakaya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü İcra Satış Servisinde açık olup, masrafı verildiğinde bir örneği gönderilebilir.
12 - İşbu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip, tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine geçeceği ilan ve tebliğ olunur.
İşbu ilan ARIDİL KONUT VE OTOMOTİV PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. yetkilileri ile müdür/ ortak yönetim Kurulu Üyesi Mine ARIDİL’ e tebliğ yerine geçeceği ilan ve tebliğ olunur.
13 – Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, bilgi almak isteyenlerin 2019/ 22 sayılı dosya numarası ile’ www.sgk.gov.tr ' adresindeki Satış İlanları bölümünden ulaşabilirler ve Sakarya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü İcra Satış Servisine başvurmaları ilan olunur.
S A T I Ş K O M İ S Y O N U

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR