ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait 6.716 m² fındık bahçesi satılacaktır

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Perşembe İlçesi Boğazcık Mahallesi Yeni tarla Mevkii 155 ada, 59 nolu parselde kayıtlı 6716,35m² yüzölçümlü Fındık Bahçesi vasıflı taşınmaz
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.07.2020 14:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
21.07.2020 17:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Şarkiye Mahallesi Yükcülük Sok. No:2/1 Altınordu/ORDU Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI


1. Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı, İlimiz Perşembe İlçesinde aşağıda tapu bilgileri belirtilen taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

Mevkii Nevi Muhammen Satış Bedeli Geçici Teminat Bedeli İhale Tarihi İhale Saati
Perşembe İlçesi Boğazcık Mahallesi Yeni tarla Mevkii 155 ada, 59 nolu parselde kayıtlı 6716,35m² yüzölçümlü Fındık Bahçesi vasıflı taşınmaz 100.500,00 TL 3.015,00TL 22/07/2020 14:00

2. Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden 100,00 TL bedelle satın alınacaktır.
3. İhaleler Şarkiye Mahallesi Yükcülük Sok. No:2/1 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif (artırma) usulü ile yapılacaktır.
4. İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri dosya halinde ihalenin yapılacağı tarihten 1 gün önce saat 17:00 ‘a kadar Ordu Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı-Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
5. İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır.
A) Gerçek Kişiler:
1- Yasal Yerleşim Yeri belgesi.
2- Nüfus kayıt örneği.
3- Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
4- İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi.
5- Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu.
6- Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1- 2- 3-4- 6-7-9.10 maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir. )
7- Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.
8- İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge.
9- Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (OSKİ) ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
10- İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.
B) Tüzel Kişiler:
1- Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,
2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri ile Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış güncel Ticaret Sicil Tasdiknamesi.
3- İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4- Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,
5- Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1- 2-3-5 -6-8-9-10 maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.)
6- Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.
7- İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge.
8- Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (OSKİ) şirket ve şirket ortaklarının ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
9- Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.
10- İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

Ordu Büyükşehir Belediyesi
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR