ORDU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Ordu Altınordu'da fındık bahçesi ve arsa ihaleyle satılacaktır

ORDU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.03.2020 10:30
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
10.03.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Şarkiye  Mahallesi Atatürk Bulvarı No:120  Defterdarlık Hizmet Binası Kat:5 Milli Emlak Müdürlüğünce (Milli Emlak Müdürü Makam odasında)
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
T.C.
ORDU VALİLİĞİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
(MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN
S.No Taşınmaz No Mah./Köy Mevkii Cinsi Pafta Ada Parsel Yüzölçümü (m2) Haz. His. (m2) Muhdesat Bedeli (TL) Tahmin Edilen Bedel (TL) Geç.Teminat Miktarı (TL) İmar Durumu İHALENİN
Tarihi Günü Saati
1 52010100487 Günören Mahallesi Tekneci Ağzı Fındık Bahçesi G39-a-10-b-4 110 128 789,21 m² 789,21 m² - 17.758,00 TL 5.000,00 TL İmarsız 10.03.2020 Salı 10:30
2 52010101951 Cumhuriyet Mahallesi Ferahlı Arsa 18-N-1-d 2478 16 55,78 m² 55,78 m² - 83.670,00 TL 20.000,00 TL Konut Alanı 10.03.2020 Salı 10:50
AÇIKLAMALAR:
1. Ordu İli, Altınordu İlçesinde bulunan ve yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait 2 (iki) adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi, Şarkiye Mahallesi Atatürk Bulvarı No:120 Defterdarlık Hizmet Binası Kat:5 Milli Emlak Müdürlüğünce (Milli Emlak Müdürü Makam odasında), İhale komisyonu huzurunda yapılacaktır.
2. İhale konusu işlere ait şartnameler ve ekleri Milli Emlak Müdürlüğünden çalışma saatleri içerisinde görülebilir ve istenildiği takdirde ücretsiz verilebilir.
3. İhaleye katılacak isteklilerin, aşağıda belirtilen ilgili şartları taşımaları ve gereken belgeleri ihale komisyonuna ihale saatine kadar teslim etmeleri gerekmektedir.
a- Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
b- Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
c- Gerçek kişilerin T.C kimlik numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
d- Geçici teminata ilişkin belgeler. ( Tedavüldeki Türk Parası, Bankalar veya Özel Finans kurumlarının verecekleri, 2886 sayılı Kanunun 27. Maddesine göre düzenlenmiş süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınmaz.
e- Özel hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri.
4- Gerçek kişiler adına vekaleten ihaleye katılacakların vekaletnamelerinin aslı veya noter tasdikli örneğini vermeleri,
5. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve İhale Komisyonu herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
6. Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL üstü ihale bedelleri %25 peşin ödenmek ve kalan kısma kanuni faiz uygulanmak şartı ile 2 yıla kadar 3'er aylık dönemler halinde taksitlendirilebilir. Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (beş) yıl süre ile Emlak vergisine tabi tutulmaz.
7. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. Maddesi uyarınca İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Not : Türkiye genelindeki ihale bilgileri ''https://www.milliemlak.gov.tr.'' internet adresinden öğrenilebilir.
İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR