KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (KASKİ)

Onikişubat Hasancıklı Mahallesi'nde tarla ihale ile satılıktır

KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (KASKİ)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00910729
Şehir : Kahramanmaraş / Onikişubat
Semt-Mahalle : HASANCIKLI MAH. / HACIBAYRAM
: 2173
Yayınlandığı Gazeteler

DOĞRUHABER 08.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
DOKUZ SÜTUN 08.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kahramanmaraş Onikişubat İlçesi Hasancıklı Mahallesi 121 Ada /185 Parsel Zemin Tarla – Vasfı İsale hattı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.12.2018 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kahramanmaraş Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, İhale Servisi Kat :1 - Yavuz Selim Mah. Recep Tayyip Erdoğan Blv. No:79 Dulkadiroğlu / KAHRAMANMARAŞ adresindeki Genel Müdürlük İhale Salonu
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ SATIŞ İLANI


İdaremiz mülkiyetinde bulunan ve aşağıda tanımı yapılan taşınmaz mal satışı KASKİ Taşınır, Taşınmaz, Kaynak ve Hakların Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında İhale Yönetmeliğinin 22. Maddesi Kapalı Teklif Usulü ihale yolu ile satışa çıkarılmıştır.
1-) İhale konusu işin tanımı, niteliği, nev’i, miktarı, adresi ve hali hazır durumu:

İl,
İlçe,
Mahalle
Ada/
Parsel
Tanımı / Niteliği / Durumu Yüz ölçümü
(m²)
Beher m² Fiyatı İmar Durumu Ödeme Şekli
Kahramanmaraş
Onikişubat İlçesi
Hasancıklı Mahallesi
121 Ada /
185 Parsel
Zemin Tarla – Vasfı İsale hattı
2.173,40 m²
57,92 TL Plansız alan Peşin olarak ödenecektir.

2-) Şartname ve Eklerinin Temin Edileceği Adres: Kahramanmaraş Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, İhale Servisi Kat :1 - Yavuz Selim Mah. Recep Tayyip Erdoğan Blv. No:79 Dulkadiroğlu / KAHRAMANMARAŞ
3-) Doküman satış bedeli: 100,00 TL.
4-) İhalenin Yapılacağı Yer: Kahramanmaraş Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, İhale Servisi Kat :1 - Yavuz Selim Mah. Recep Tayyip Erdoğan Blv. No:79 Dulkadiroğlu / KAHRAMANMARAŞ adresindeki Genel Müdürlük İhale Salonu
5-) İhale tarihi: 21.12.2018
6-) İhale saati: 14:30
7-) İhalenin Usulü: KASKİ İhale Yönetmeliğinin 22. Maddesi Kapalı Teklif Usulü
8-) Tahmin Edilen Toplam (Muhammen) Bedeli: 125.883,33 TL.
9-) Geçici Teminat Miktarı (Muhammen bedelin %3): 3.776,50 TL
10–) İsteklilerde aranılan şartlar ve istenilen belgeler:
10.1. İsteklilerde aranılan şartlar: Bu ihaleye katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelikleri haiz bulunmak, istenen belge ve teminatları vermek zorunludur.
10.2. İhaleye Katılmak İçin İstenilen Belgeler:
a-) İhale tarihi itibariyle son bir yıla ait İkametgâh Belgesi,(GERÇEK KİŞİLER İÇİN)
b-) T.C. Kimlik Numarası olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi veya tasdikli bir örneği gerektiğinde İhale sırasında komisyona ibraz edilecektir, (GERÇEK KİŞİLER İÇİN)
c-) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d-) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e-) Şartname bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu ya da alındı belgesi, (İhaleye girecek isteklilerin şartnameyi alması zorunludur.)
f-) Bu Şartname ekinde yer alan imzalı teklif mektubu,
g-) Süresiz Geçici Teminat Mektubu veya Teminat mektupları dışındaki teminatların Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Vakıfbank Çarşı Şubesi İban No: TR79 0001 5001 5800 7302 0682 13 (İşin Adı ve Geçici Teminat olduğu belirtilerek) yatırıldığına dair makbuz,
h-) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan iş ortaklığı beyannamesi ve İş ortaklığının her bir ortağı tarafından ilgisine göre 8.2 maddesinin(a, b ve c) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. Ayrıca tüm ortaklar tarafından İş Ortaklığı Beyannamesi ve Teklif Mektubu imzalanacak ve uygunluğuna göre kaşelenecektir.
ı-) İsteklilerin, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.
Yukarda istenilen belgeler ile birlikte hazırlanan teklif dosyası ihale tarih ve saatine kadar, tekliflerin sunulacağı adrese elden verilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir.
11-) İhale Tekliflerinin sunulacağı tarih, saat ve adres: Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kahramanmaraş Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, İhale Servisi Kat :1 - Yavuz Selim Mah. Recep Tayyip Erdoğan Blv. No:79 Dulkadiroğlu / KAHRAMANMARAŞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
12-) Posta yoluyla gönderilen teklif zarflarının, süresinden sonra belirtilen adrese ulaşması halinde teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
13-) İdare 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. İdarenin http://www.maraskaski.gov.tr/Corporate/CorporateDocs/3 Web sayfasında bulunan Taşınır, Taşınmaz, Kaynak Ve Hakların Değerlendirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında İhale Yönetmeliği’ne tabi olup, ihaleyi yapıp-yapmamakta, dilediğine vermekte ve herhangi bir aşamada iptal etmekte serbesttir.

İlgililere ilanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR