TOKAT SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Niksar/Gülbayır Köyü'nde 3 adet arsa ihaleyle satılacaktır

TOKAT SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00908990
Şehir : Tokat / Niksar
Semt-Mahalle : GÜLBAYIR KÖYÜ / MERKEZKÖYLER
: 3013
Yayınlandığı Gazeteler

NİKSAR DANİŞMEND 07.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
NİKSAR DANİŞMEND 14.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2013/14968
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
TOKAT/Niksar-Gülbayır Köyü;156 ada 5 parsel-162 ada 14 parsel-170 ada 23 parselde bulunan 3 adet tarlanın satışı açık artırma ile satılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.01.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Niksar Sosyal Güvenlik Merkezi-Niksar/TOKAT
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA SURETİYLE
SATIŞ İLANI
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Tokat Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden

DOSYA NO : 2013/14968 ve muhtelif dosya 6183 Sayılı Kanun hükümleri uyarınca haczedilen ve satılmasına karar verilen gayrimenkulün,
TAPU KAYDI : TOKAT/Niksar-Gülbayır Köyü;156 ada 5 parsel-162 ada 14 parsel-170 ada 23 parsel

ÖNEMLİ ÖZELLLİKLERİ :

 1. 156 ada 5 parselde kayıtlı tarla 3.013,78 m² tam hisse

 2. 162 ada 14 parselde kayıtlı tarla 14429,49 m² tarlanın 4809,83 m²’si 1/3 hisse

 3. 170 ada 23 parselde kayıtlı tarla 2107,67 m² tam hisse
  Ortak özellikleri killi-tınlı, az taşlı toprak yapısına sahip, susuz tapu kayıtlarında tarla vasfında olup 3. sınıf tarım arazisidir. Eğilimleri yaklaşık %6-10 civarındadır. Kıymet takdirine konu taşınmaz köy yerleşim alanı dışındadır. Bahse konu taşınmazlar birkaç yıldır işlenmediğinden çayır olarak otları biçilerek hayvanları otlatarak değerlendirildiği tespit edilmiştir. Bu bölgede yaygın olarak buğday- fiğ- nadas- fasulye münavebe sistemi uygulanmaktadır.

  GAYRİMENKULÜN ARTTIRMAYA ESAS RAYİÇ DEĞERİ:

 1. sırada bulunan taşınmaz için 9.000,00-TL.

 2. sırada bulunan taşınmaz için 14.500,00-TL.

 3. sırada bulunan taşınmaz için 6.300,00-TL.

  SATIŞ ŞARTLARI :
  1. açık arttırma tarihi : 16.01.2019 Çarşamba günü

 1. sırada bulunan taşınmaz saat 10:00-10:05

 2. sırada bulunan taşınmaz için 10:10-10:15

 3. sırada bulunan taşınmaz için 10:20-10:25
  Niksar Sosyal Güvenlik Merkezi-Niksar/TOKAT adresinde açık artırma suretiyle satışı yapılacaktır. Birinci artırmada tayin edilen zamanda gayrimenkul, üç defa bağırıldıktan sora teklif edilen en yüksek bedel rayiç bedelin %75’i ve takip masrafını ve varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Arttırılan bedel bu miktarı bulmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 23.01.2019 Çarşamba günü aynı yer ve saatlerde ikinci artırma yapılacaktır.
  İkinci açık arttırmada rayiç bedelin % 40’ını bulması, takip masrafları ile varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadarki; birinci artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci artırmada 6183 sayılı yasanın 94. maddesi gereğince birinci artırmadaki şartlar aranacaktır.
  (Birinci açık arttırmaya girilip %40 üzerinde teklif verilmez ise veya ilk arttırmaya katılım olmaz ise ikinci arttırım tekrar %75 üzerinden başlatılacaktır.)
  1- Arttırmaya iştirak etmek isteyenlerden satış komisyonunca biçilen rayiç değerin % 7,5 oranında teminat alınır. Teminat olarak 6183 Sayılı Kanun’un 10. maddesinin 1-4 bentlerinde sayılan para, bankalar tarafından verilecek teminat mektupları( teminat mektuplarının süresiz ve kesin olmaları) Hazine ve tahvil bonoları, hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahviller kabul edilecektir.( Teminat olarak alınacak milli esham ve tahviller, teminat kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanı ile değerlendirilir. )
  Arttırmaya iştirak etmek isteyenlerin yeterli teminatlarını satış günü arttırma öncesi elden veya 16.01.2019 tarih saat 10:00’a kadar Ziraaat Bankası/MOSİP-Diğer tahsilat ( Beyan usulü ) /SGK Tokat Gelir Saymanlığı /Geçici Teminat hesabına yatırması ve makbuzu satış komisyonuna ibrazı etmeleri zorunludur.
  2- Satışa çıkartılacak gayrimenkulle ait satış şartnamesi ilan tarihinden itibaren Müdürlüğümüz İcra Satış Servisinden temin edilebilir, masrafı verildiğinde bir örneği gönderilebilir.
  3- Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine binaen 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.
  4- İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerin bu gayrimenkul üzerindeki hakları hususu ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgelerle 15 gün içinde Müdürlüğümüz İcra Takip Haciz ve Satış Servisine bildirilmesi lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
  5- Artırmaya iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine 2018/14 satış dosya numarası ile başvurmaları gerekmektedir. (İlgililer tabirine irtifak sahipleri dâhildir.)
  İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine geçeceği ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR