NEVŞEHİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Nevşehir/Güvercinlik'te ham toprak satılıktır

NEVŞEHİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00918662
Şehir : Nevşehir / Merkez
Semt-Mahalle : NAR KÖYÜ / NAR
: 50649
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİYET 10.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Nevşehir/Güvercinlik köyü tarla ve ham toprak satışı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.01.2019 11:15
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
(Milli Emlak Müdürlüğü) Makam Odasında
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

NEVŞEHİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN
SIRA
NO
İLİ-İLÇESİ KÖY/KSB/MAH. MEVKİİ CİNSİ ADA
NO

PARSEL NO
YÜZÖLÇÜM (M2) Hazine Hissesi İMAR DURUMU SATIŞA ESAS TAH. BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNATI İHALENİN TARİHİ İHALENİN SAATİ
1 Nevşehir-Merkez Nar Kasabası Yukarı Mahalle Kolay İşlenir
Yumuşak Tüf Kaya
382 45 865,48 Tam Doğal karakteri korunulacak alan 217.000,00 TL 21.700,00 TL 28.01.2019 09:00
2 Nevşehir-Merkez Güvercinlik Köyü Kırkbayır Tarla --- 393 50.649,90 Tam İmarsız 507.000,00 TL 50.700,00 TL 28.01.2019 11:15
3 Nevşehir-Merkez Güvercinlik Köyü Sokubaşı Ham Toprak --- 1040 21.900,00 Tam İmarsız 262.800,00 TL 26.280,00 TL 28.01.2019 14:15
4 Nevşehir-Merkez Güvercinlik Köyü Haklık Ham Toprak --- 2090 12.892,37 Tam İmarsız 258.000,00 TL 25.800,00 TL 28.01.2019 15:15
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN
1-Yukarıda ihale bilgileri yer alan taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesine göre satış ihalesi Nevşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü) Makam Odasında yapılacaktır.
2- İhalelerle ilgili şartnameler mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. Talep halinde ihale konusu taşınmazlar bulunduğu yerde gösterilecektir.
3- Yasal yerleşim sahibi olup, ihaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli örneğini,
b) Geçici teminat belgesini, (Geçici teminat belgesi:Defterdarlıkların Muhasebe Müdürlükleri ile Malmüdürlüklerine yatırılacak nakit para karşılığında alınacak makbuz veya Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen işin özelliği belirtilen geçici teminat mektupları (her teminat mektubunda; ihale tarihinin ve hangi taşınmaz ihalesi için verildiğini içerir mahallesi/köyü, ada, parsel vb. gibi bilgilerin yazılması zorunludur.) veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerdir.)
c) Özel hukuk tüzel kişileri adına ihaleye katılacaklar; yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sürkülerini ve vekaletnameyi, Kamu Tüzel Kişilerinin ise tüzel kişilk adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, gerçek kişilerin ise bir başkasını temsilen ihaleye katılmak istemesi halinde Noter tastikli vekeletname ve imza sirkisünü İhale komisyonuna vermeleri gerekmektedir.
4- Belediye ve belediye mücavir alan sınırları içerisinde kalan taşınmazlardan satış bedeli 5.000,00 TL ve üzerinde olanların, Belediye ve belediye mücavir alanların dışında kalanların ise 1.000,00 TL ve üzerinde olanların satış bedelleri 1/4'ü peşin, kalan kısmı ise en fazla 2 yılda ve sekiz eşit taksitle ve kanuni faizleriyle birlikte ödenebilecektir.
5- Hazine'ye ait taşınmazın satışı KDV ye tabi değildir. Ayrıca tapudaki tüm işlemler bedelsizdir. 5 (beş) yıl süre ile emlak vergisinden de muaftır.
6-İşgalli taşınmazdan doğabilecek her türlü itilaflar alıcısına ve kiracısına aittir.
7- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37'inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
8-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İLAN OLUNUR.
NOT: Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.İrtibat tel: 03842151050

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR