AYDIN NAZİLLİ MAL MÜDÜRLÜĞÜ

Mülkiyeti Nazilli Belediyesine ait taşınmazlar satılacaktır

AYDIN NAZİLLİ MAL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01138020
Şehir : Aydın / Nazilli
Semt-Mahalle : HASKÖY MAH. / NAZİLLİ
: 12460
Yayınlandığı Gazeteler

ADALET 06.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
10 adet toprak satışı ile 24 adet konut satışı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.04.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Nazilli Hükümet Konağı Zemin Kat Kaymakamlık Toplantı Odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
NAZİLLİ KAYMAKAMLIĞI
MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ’NDEN

Satışı Yapılacak Taşınmazlar;

İhale Sıra No Mahallesi Ada Parsel Cinsi Yüzölçümü
(m2)
Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı İhale
Tarihi
İhale Saati
1 Hasköy 183 10 Delicelik 18.454,09 86.000,00 21.500,00 15.04.2020 11:00
2 Hasköy 121 15 Tarla 12.460,00 65.000,00 16.250,00 15.04.2020 11:15
3 Kırcaklı - 538 Arsa 623,32 18.700,00 4.675,00 15.04.2020 11:30
4 Haydarlı 107 9 Çalılık 10.509,57 91.000,00 22.750,00 15.04.2020 11:45
5 A.Yakacık 187 20 Ham Toprak 4.727,14 30.000,00 7.500,00 15.04.2020 12:00
6 A.Yakacık 204 16 Tarla 3.860,51 24.000,00 6.000,00 15.04.2020 12:15
7 Dualar 209 1 Tarla 5.621,46 103.000,00 30.900,00 15.04.2020 14:00
8 Işıklar 112 240 Palamutluk 20.064,73 100.000,00 30.000,00 15.04.2020 14:15
9 Yazırlı - 1907 Tarla 17.682,41 149.000,00 44.700,00 15.04.2020 14:30
10 Pınarbaşı 138 81 Kuyu ve Arsası 68,00 40.000,00 12.000,00 15.04.2020 15:00

Satışı Yapılacak Kamu Konutları;

İhale Sıra No Mahallesi Ada Parsel Blok Kat Daire
No
Yüz
Ölçümü (m2)
Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı Fiili
Durumu
İhale
Tarihi
İhale Saati
1 Yıldıztepe 1366 255 D Zemin 1 101 105.000,00 10.500,00 DOLU 16.04.2020 10:00
2 Yıldıztepe 1366 255 D Zemin 3 101 110.000,00 11.000,00 DOLU 16.04.2020 10:15
3 Yıldıztepe 1366 255 D Zemin 4 101 110.000,00 11.000,00 DOLU 16.04.2020 10:30
4 Yıldıztepe 1366 255 D 1 5 105 115.000,00 11.500,00 DOLU 16.04.2020 10:45
5 Yıldıztepe 1366 255 D 1 7 105 120.000,00 12.000,00 DOLU 16.04.2020 11:00
6 Yıldıztepe 1366 255 D 2 9 105 115.000,00 11.500,00 DOLU 16.04.2020 11:15
7 Yıldıztepe 1366 255 D 2 11 105 120.000,00 12.000,00 DOLU 16.04.2020 11:30
8 Yıldıztepe 1366 255 D 3 13 105 115.000,00 11.500,00 DOLU 16.04.2020 11:45
9 Yıldıztepe 1366 255 D 3 15 105 120.000,00 12.000,00 DOLU 16.04.2020 12:00
10 Yıldıztepe 1366 255 D 4 17 105 110.000,00 11.000,00 DOLU 16.04.2020 14:00
11 Yıldıztepe 1366 255 D 4 19 105 115.000,00 11.500,00 DOLU 16.04.2020 14:15
12 Yıldıztepe 1366 255 D Bodrum 21 46 20.000,00 2.000,00 BOŞ 16.04.2020 14:30
13 Yıldıztepe 1366 255 D Bodrum 22 47 20.000,00 2.000,00 BOŞ 16.04.2020 14:45
14 Yıldıztepe 1366 255 D Zemin 2 101 105.000,00 10.500,00 BOŞ 17.04.2020 10:00
15 Yıldıztepe 1366 255 D 1 6 105 115.000,00 11.500,00 DOLU 17.04.2020 10:15
16 Yıldıztepe 1366 255 D 1 8 105 120.000,00 12.000,00 DOLU 17.04.2020 10:30
17 Yıldıztepe 1366 255 D 2 10 105 115.000,00 11.500,00 DOLU 17.04.2020 10:45
18 Yıldıztepe 1366 255 D 2 12 105 120.000,00 12.000,00 DOLU 17.04.2020 11:00
19 Yıldıztepe 1366 255 D 3 14 105 115.000,00 11.500,00 DOLU 17.04.2020 11:15
20 Yıldıztepe 1366 255 D 3 16 105 120.000,00 12.000,00 BOŞ 17.04.2020 11:30
21 Yıldıztepe 1366 255 D 4 18 105 110.000,00 11.000,00 BOŞ 17.04.2020 11:45
22 Yıldıztepe 1366 255 D 4 20 105 115.000,00 11.500,00 DOLU 17.04.2020 12:00
23 Yıldıztepe 1366 255 D Bodrum 23 47 20.000,00 2.000,00 BOŞ 17.04.2020 14:00
24 Yıldıztepe 1366 255 D Bodrum 24 46 20.000,00 2.000,00 BOŞ 17.04.2020 14:15

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen Taşınmaz malların ve kamu konutlarının satış işlemleri, hizalarında belirtilen gün ve saatte Nazilli Hükümet Konağı Zemin Kat Kaymakamlık Toplantı Odasında toplanacak komisyon huzurunda dosyalarındaki şartnameler uyarınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

2- İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri içinde ücretsiz olarak Nazilli Milli Emlak Şefliğinde görülebilir.

3- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için; yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi numarasını bildirmeleri, 2886 sayılı yasanın 26. maddesinde belirtilen değerlerle geçici teminatı yatırmış olmaları, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak olanların tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletnameyi ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

4- Geçici teminat iadeleri, isteklilerin dilekçe ile belirtecekleri ve adlarına açılmış olan IBAN hesaplarına Nazilli Malmüdürlüğü Muhasebe Servisince iade edilecektir.

5- 4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, satışı yapılacak taşınmazların ve kamu konutlarının satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan kamu konutu, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.

6- (a) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.

(b) Öncelikli alım hakkı sahibinin, kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.

(c) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.

(d) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.

7- Listedeki DOLU olarak belirtilen bağımsız bölümlerde ön alım hakkına sahip fiilen oturanlar bulunmakta olup, detaylı bilgi Nazilli Milli Emlak Şefliğinden alınabilir.

8- İhaleye katılacak isteklilerin yukarıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 D.İ.K 37 inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

9- İhale Komisyonu, gerekçesini belirtmek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10- İhale ilanları https://aydin.csb.gov.tr/ ve http://www.milliemlak.gov.tr adresinde görülebilir. Nazilli Milli Emlak Şefliği Telefon: 0 (256) 313 47 55


İ L A N O L U N U R

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR