KORKUTELİ MALMÜDÜRLÜĞÜ

Muhtelif taşınmazlar ihale usulüyle satılacaktır

KORKUTELİ MALMÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.01.2017 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Korkuteli Hükümet Konağı Malmüdürlüğü Makam Odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KORKUTELİ MAL MÜDÜRLÜĞÜ - KAYYIMLIK BÜRO BAŞKANLIĞINDAN

3561 sayılı Yasa Hükümlerine göre Kayyım atanılan aşağıda bilgileri yazılı, özel kişilerle hisseli Kayyımlık yönetiminde bulunan taşınmazların ve hisselerinin 2886 Sayılı Kanunun 45 maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

Sıra No Dosya No Mahallesi/Köyü Ada No Parsel No Yüzölçümü (m²) Kayyımlık Hissesi (m2) Cinsi İmar Durumu Fiili Durumu Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 39 Kemerağzı
Mahallesi
116 7 7.476,71 6.267,24 Tarla imarsız Tarla 90.000,00 9.000,00 20.01.2017 10:00
2 86 Alaaddin
Mahallesi
48 1 1.850,00 693,75 Bahçeli Kerpiç Ev imarsız Bahçe 110.000,00 11.000,00 20.01.2017 10:15
3 43 Büyükköy Mahallesi 224 1 333,00 49,95 Arsalı Kargir Ev İmarlı
(Konut alanı)
Arsalı Kargir Ev 2.250,00 200,00 20.01.2017 10:30
4 56 Büyükköy Mahallesi 181 4 509,00 194,05 Arsalı Kargir Ev İmarlı
(Konut alanı)
Arsalı Kargir Ev 8.250,00 800,00 20.01.2017 10:45
5 60 Kargalık Mahallesi 225 5 482,84 100,17 Arsa İmarlı
(Konut alanı)
Arsa 17.000,00 1.700,00 20.01.2017 11:00
6 60 Kargalık Mahallesi 314 1 403,08 266,05 Arsa İmarlı
(Konut alanı)
Arsa 45.000,00 4.500,00 20.01.2017 11:15
7 60 Kargalık Mahallesi 317 2 630,09 333,05 Arsa İmarlı
(Konut alanı)
Arsalı Kargir Ev 55.000,00 5.500,00 20.01.2017 11:30
8 22 Uzunoluk Mahallesi 88 1 68.960,00 30.170,00 Tarla imarsız Tarla 315.000,00 31.500,00 20.01.2017 11:45
9 118 Aşağıpazar Mahallesi 827 1 786,40 4,26 Arsalı Kargir Cami ve Kerpiç ev imarsız Arsalı Kargir Cami ve Kerpiç ev 1.300,00 130,00 20.01.2017 12:00
İhaleye Katılmak İsteyenler;

1-Katılılacak İhale için yatırılan Geçici Teminat Bedeline ilişkin Teminet Makbuzu ve ya şekli ve içeriği 2886 sayılı Kanunun 27'inci maddesi gereğince yayımlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (Süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir.) taşıyan Banka Teminat Mektubu,

2- Nüfus Müdürlüklerinden son bir ay içinde alınmış ikametgah belgesini ibraz etmeleri

3- Gerçek Kişiler için Nüfus Cüzdanı fotokopisi, özel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin Noterden 2017 yılı tasdikli vekaletname örneğini ibraz etmeleri

4- Özel hukuk Tüzel kişiliklerin,yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, 2017 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi, Tüzel Kişiliği Temsile tam yetkili olduğuna dair 2017 yılına ait tasdikli yetki belgesi veya vekaletname ile imza sirkülerini vermeleri ve Vergi Numarası bildirmeleri

5-Kamu tüzel kişiliklerin ise yukarıda ki belgelere ek olarak Tüzel Kişilik adına ihalye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkli olduğu gösterir belgeyi;

6-Taşınmazmal satış ihalesi için müşterek isteklilerde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, ortaklık sözleşmesi ve imza sirkülerini; ihale saatine kadar bizzat komisypna vermeleri gerekmektedir.

AÇIKLAMALAR

1- İhale, Korkuteli Hükümet Konağı Malmüdürlüğü Makam Odasında yapılacak olup, ihaleye katılmak için gerekli evrakların ihale saatinden önce Başkanlığımıza teslim edilmesi gerekmektedir. Postayla yapılan müracaatlar ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olması gerekmektedir. Telgraf ve faksla yapılan müracaatlar, geç verilecek teklifler ve postada meydana gelen gecikmeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Komisyon gerekçesini açıklayarak ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

2- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

3- İhalelerle ilgili şartname mesai saatleri içinde Korkuteli Malmüdürlüğü Milli Emlak Servis Şefliğinde ücretsiz görülebilir. (242 643 6048)

4- Halen haklarında ihaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler ihalelere katılmayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.

5- Taşınmazların satış bedeli üzerinden %18 oranında KDV tahsil edilecektir.

6- Taşınmazın kira ve kullanımından dolayı borcu bulunanlar satış ihalesine katılamazlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR