BOZYAZI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Muhtelif gayrimenkul ve menkulün satış ve kiralama ihalesi yapılacaktır

BOZYAZI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00982732
Şehir : Mersin / Bozyazı
Yayınlandığı Gazeteler

BOZYAZI 17.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
4 adet taşınmazın ve 1 adet taşınır malın satış ve kiralama ihalesi
İşin Yapılacağı Yer
:
Bozyazı/Mersin
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.04.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bozyazı Milli Emlak Şefliği Odasında
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BOZYAZI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN TAŞINMAZ SATIŞ ve KİRALAMA VE TAŞINIR MAL SATIŞ İLANI

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARIN :
S.N DOSYA NO KÖY/MAH. MEVKİİ ADA PARSEL CİNSİ İMAR DURUMU YÜZÖLÇÜMÜ HAZİNE HİSSESİ TAHMİNİ BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT%30 İHALE GÜNÜ VE SAATİ
1 33040101185 Lenger Köyiçi 110 24 Çalılık İmarsız 10551,38 TAM 233.000.00 69.900,00 30.04.2019 10:00
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZMARIN
S.N Taşınmaz No: Mahalle Mevki . Cinsi ADA PARSEL Yüzölçümü (m2) Kira Süresi İşin Niteliği ve miktarı Fiili Durumu İlk Yıl Tahmini BedeliTL Geçici Teminat %30(TL) İhale Gün ve Saati
1 33040100553 Kötekler Ham Toprak 276 7 1481,28 3 yıl Tarımsal Amaçlı Boş ve İşgalsiz 1.200,00 483,00 30.04./2019 10:15
2 33040106254 Gözce Ham
Toprak
648 13131,05 3 yıl Tarımsal
Amaçlı
Boş ve
İşgalsiz
16.000,00 4.800,00 30.04.2019 10:30
3 33040106252 Gözce Tarla 650 9727,94 3 yıl Tarımsal
Amaçlı
Boş ve
İşgalsiz
11.750,00 3.525,00 30.04.2019 11:00


SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR MAL

SIRA NO CİNSİ VE MARKASI NUMARASI BOYU MUHAMMEN BEDEL(TL)
(KDV Hariç)
GEÇİCİ TEMNİNAT
BEDELİ %30
İHALE GÜN VE SAATİ

1
Rana isimli Mercury Marka
Dıştan takma motorlu, 265 bhp
Gücünde Fiber tekne

7,5

7.000,00

2.100,00
30.04.2019 11:30


1 - Yukarıda nitelikleri, ihale gün ve saati belirtilen taşınmazların satış ve kiralama ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince “AÇIK TEKLİF USULÜ”
ile Bozyazı Milli Emlak Şefliği Odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.
2 –İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Geçici Teminat Makbuzunu (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının Verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgah belgesi)
c) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri ,
d) Gerçek kişilerin T.C.Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı örneğini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ,ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri zorunludur.
3 - İhaleye ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Bozyazı Malmüdürlüğünde ( Milli Emlak Servisi) ücretsiz görülebilir.
4 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale kanununun 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce ihale komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada yaşanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır. . Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
5- Satışı yapılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, talep edilmesi durumunda ihale bedelinin 1/4'ü peşin, kalan kısmına ise yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dönemler halinde 8 eşit taksitte ödenebilecektir.
6- Hazineye ait taşınmaz satışları KDV’ye tabi olmadığı gibi satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaftır. Ayrıca satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini
takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır.
7 - Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8-Satışı yapılan taşınır mallardan kanuni oranda KDV ve Karar Pulu bedeli alınacaktır.
9- İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr adreslerinden görülebilir.
İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR