MUDANYA MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Mudanya'daki taşınmazların kiralama, satış ve irtifak hakkı ihalesi yapılacaktır

MUDANYA MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.12.2018 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Milli Emlak Müdürlüğü Servisinde toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Pazarlık Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MUDANYA KAYMAKAMLIĞI
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

SIRA NO
İLİ

İLÇESİ
MAHALLESİ MEVKİİ CİNSİ ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ (M2) HAZİNE HİSSESİ (M2) KİRALAMA AMACI İLK YIL TAHMİNİ
BEDELİ (TL)

KİRA SÜRESİ
GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Bursa Mudanya Çınarlı -- Tarla 102 14 21.043,32 TAM Tarımsal Amaçlı 6.313,00
5 YIL
1.270,00 19.12.2018 09:00
2 Bursa Mudanya Çınarlı Becene Tarla 102 15 5.860,13 TAM Tarımsal Amaçlı 1.758,04
5 YIL
360,00 19.12.2018 09:30
3 Bursa Mudanya Çınarlı -- Tarla 102 16 18.320,55 TAM Tarımsal Amaçlı 7.331,49 5 YIL 1.470,00 19.12.2018 10:00

SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

SIRA NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ MEVKİİ CİNSİ ADA
NO
PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ (M2) HAZİNE HİSSESİ (M2) İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDELİ
(TL)
GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
4 Bursa Mudanya Aydınpınar Kılıçbayırı Çalılık 111 173 1.661,05 Tam Özel Mahsul Alanı 285.000,00 57.000,00 19.12.2018 10:30
5 Bursa Mudanya Aydınpınar Kılıçbayırı Çalılık 111 175 4.811,50 Tam Özel Mahsul Alanı 770.000,00 77.000,00 19.12.2018 11:00
6 Bursa Mudanya Kumyaka --- Zeytinlik 108 528 25.426,27 Tam Özel Mahsul ve Orman Alanı 1.780.000,00 178.000,00 19.12.2018 11:30
7 Bursa Mudanya Talatbey Şekerya Çalılık 140 89 5.025,49 Tam Özel Mahsul Alanı 186.000,00 37.200,00 19.12.2018 14:00
8 Bursa Mudanya Söğütpınar Tatdere Çalılık 104 674 7.217,78 Tam Günübirlik Tesis, Yol ve Park Alanı 1.445.000,00 144.500,00 19.12.2018 14:30

İRTİFAK HAKKI İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ

SIRA NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ MEVKİİ CİNSİ ADA
NO
PARSEL
NO
YÜZÖLÇÜMÜ (M2) HAZİNE HİSSESİ
(M2)

İRTİFAK HAKKI AMACI
İMAR DURUMU İLK YIL TAHMİNİ
BEDELİ (TL)
İRTİFAK HAKKI SÜRESİ GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
9 Bursa Mudanya Çekrice Ağıllarönü Çalılık -- 1484 73.752,45 Tam Organize hayvancılık/ hayvancılık yapılmak amacıyla 30 (Otuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesisi ihalesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarım Alanı 65.585,00 30 YIL 19.675,50 19.12.2018 15:00

Yukarıda tapu ve ihale bilgileri belirtilen Hazineye ait 1,2,3 ve 9. sıradaki taşınmaz malların 2886 Sayılı Yasanın 51/g maddesine göre Pazarlık Usulü ile kiralama ve irtifak hakkı ihaleleri, 4,5,6,7 ve 8. sıradaki taşınmaz malların ise 2886 Sayılı Yasanın 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satış ihaleleri hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde Milli Emlak Müdürlüğü Servisinde toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
İhaleye iştirak etmek isteyenlerin, ihale başlangıç saatine kadar Mal Sandıklarına yatıracakları geçici teminat makbuzu, Banka veya Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektubu (teyid yazısı ile birlikte) veya Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü’nce İhraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine geçen belgeler (nominal bedele faiz dahil edilmiş ise faiz hariç ana para dikkate alınır), Yerleşim Yeri Belgesi ve Nüfus Cüzdanı Örneği, tüzel kişilerin ise, tüzel kişiliğin vergi kimlik numarası ile idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, 2018 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri ve tüzel kişiliğinin tebligata ilişkin adres beyanı, Kamu tüzel kişilerinin ise, tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri ile vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
İsteklilerin İhale saatine kadar Komisyona ulaşması kaydıyla 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlanacak teklif mektuplarını İadeli Taahhütlü olmak kaydıyla Posta yolu ile gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
Hazineye ait taşınmazların;
1-Satış bedelleri peşin olarak ödenebileceği gibi satış bedelinin Belediye mücavir alan sınırları içerisindeki taşınmazlarda 5.000,00 TL (Beşbintürklirası), dışındaki taşınmazlarda ise, 1.000,00 TL (Bintürklirası) üzerinde olması hallerinde satış bedelinin ¼’ü peşin olmak kaydıyla, kalan bedele ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla 2 yılda 8 eşit taksidi geçmemek şartıyla taksitlendirme yapılabilecektir.
2-Yıllık kira bedelleri peşin olarak ödenebileceği gibi, kira bedelinin ¼’ü peşin kalanı üçer aylık dönemler halinde üç eşit taksitle, müteakip yıllar kira bedelleri ise, üçer aylık dönemler halinde dört eşit taksitle ödenebilecektir.
3-İrtifak hakkı bedelleri ise peşin olarak tahsil edilecektir.
4706 Sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmazların satışı KDV’sine tabi olmadığı gibi satış ve ferağa ilişkin iş ve işlemlerde düzenlenecek her türlü belge vergi, resim ve harçtan muaf olup, 5 (beş) yıl süre ile Emlak Vergisine tabi olmayacaktır.
Ortak girişim olarak ihalelere teklif verilemez.
Şartname ve ihale dosyaları mesai saatleri içerisinde Mudanya Milli Emlak Müdürlüğü’nde görülebilir.
Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İhale bilgileri "www.milliemlak.gov.tr", "www.bursa.csb.gov.tr", "www.mudanya.gov.tr" internet adreslerinden öğrenilebilir. İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR