SGK KURTKÖY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ

Maltepe/Bağlarbaşı Mahallesi'nde tarla SGK'dan satılıktır

SGK KURTKÖY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.07.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
urtköy Sosyal Güvenlik Merkezi ihale salonu Yenişehir mahallesi Kardelen sokak No:10 Pendik/İstanbul
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Kurtköy Sosyal Güvenlik Merkezi

Sayı:43271153-206.16.04.02-E.8193805 30/05/2019
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

DOSYA NO:2017/593
Kurumumuzca haczedilen ve satılmasına karar verilen gayrimenkullerin cinsi, kıymeti ve nitelikleri:

TAPU KAYDI:
1-Satışa konu taşınmaz 2017/593;Satışa konu taşınmaz, İstanbul İli, Bağlarbaşı Mahallesi, Arslan Sokak No:5 16387 Ada 15 parselde kayıtlı 400,00 m²yüzölçümlü olan 1/3 arsa paylı, (133,33m²)Tarla niteliğindeki taşınmazdır.

HALİ HAZIR DURUMU EVSAFI:Satışa konu taşınmaz, İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Bağlarbaşı (Zümrütevler) Mahallesi sınırlarında Arslan Sokak üzerindedir. 16387 ada 15 nolu parselin 1/3 oranında hissesidir.16387 Ada 15 Parsel 400,00 m² yüzölçümüne sahiptir. Parselin terki bulunmamaktadır. Parsel üzerinde yer alan binaya ait imar arşiv dosyasındaki 23.03.1973 tarih ve 91/31 sayılı mimari projesine ve 11.03.1986 tarih ve 18/96 sayılı mimari rölöve projesine göre bodrum kat + zemin kat + 1 normal katlı yapı bulunmaktadır. Parsel üzerinde yer alan binada kat irtifakı kurulu olmadığından 1/3 hissesine tekabül ettiği alan bilinememektedir. Rapora konu hissenin konumlu olduğu parsel üzerinde yapılan incelemelere göre bodrum kat + zemin kat + 2 normal katlı yapı bulunmaktadır. Binaya giriş zemin kattan parsel içerisinden sağlanmaktadır.16387 ada 15 nolu parselin Arslan Sokağa 16 m. cephesi bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede alt yapı tamamlanmıştır.1/1000 Ölçekli Maltepe E-5 kuzeyi uygulama imar planı kapsamında ''konut alanı'' olarak belirlene bölge içerisinde kalmaktadır.

MUHAMMEN BEDELİ:
Satışa konu taşınmaz 600.000,00-TL (Altıyüzbin TürkLirası)

SATIŞ ŞARTLARI:

1-Satışa konu taşınmaz

1. açık arttırma: 10.07.2019 günü saat: 10:00-10: 05 arası Kurtköy Sosyal Güvenlik Merkezi
ihale salonu Yenişehir mahallesi Kardelen sokak No:10 Pendik/İstanbul adresinde

2. açık arttırma: 17.07.2019 günü saat: 10:00-10:05 arası Kurtköy Sosyal Güvenlik Merkezi ihale salonu Yenişehir mahallesi Kardelen sokak No:10 Pendik/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Gayrimenkul artırma sonunda, üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki, artırma bedeli gayrimenkul için biçilmiş olan değerin %75 olan 450.000,00 TL (Dörtyüzellibin Türk Lirası)’sini bulmak lazımdır. Şayet amme alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar bu gayrimenkul için temin edilmiş ise, artırma bedelinin, bu suretle rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkması ve yapılacak masrafları karşılaması şarttıyla ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere 17/07/2019 günü aynı yer ve aynı saatte ikinci artırmaya çıkartılacaktır. İkinci artırmada rayiç bedelin % 50’ını bulması lazımdır. Ancak rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile en çok arttırana ihale olunur. Şu kadar ki, birinci arttırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmez ise ikinci arttırmada 6183 sayılı yasanın 94. maddesi uygulanacaktır. (İlk arttırmaya girip teminat yatırıp teklif verilmez ise veya ilk arttırmaya katılım olmaz ise ikinci arttırma tekrar %75’den açılacaktır.)
Artırmaya katılacaklardan muhammen bedelin % 7,5 u oranında teminat alınır. Teminat olarak 6183 sayılı Kanunun yasanın 10. maddesinin birinci ve dördüncü bentlerinde sayılanlar (Para, Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat ( Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanıyla değerlendirilir.) kabul edilecektir. Satış peşin para ile yapılacak olup, alıcı istediğinde 10 güne kadar mehil verilebilir. Tellaliye harcı, DV, KDV, tahliye masrafları, tapu alım ve satım harcı ve masrafları alıcıya aittir. Gayrimenkulün aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. Gayrimenkulün tahliyesi genel hükümlere göre alıcı tarafından yapılacaktır. KDV oranı %18 dir.
İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar, teklif ettikleri bedel ile son ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan ayrıca %5 faizden sorumlu olacaklardır. İhale farkı ve faizi ayrıca bir hükme hacet olmaksızın Merkez Müdürlüğümüzce tahsil edilecektir. Bu fark, varsa önce teminat bedelinden alınacaktır. Teminattan meblağ artması halinde ise kuruma irad olarak kaydedilecektir. Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için Müdürlüğümüzde açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği verilir. Satışa iştirak edecekler yanlarında resmi dairelerce kabul edilebilir kimlik belgesi ve katılımın tüzel kişiler adına olması halinde yetki belgesi ibraz edeceklerdir. 6183 sayılı kanunun 108. maddesinde sayılanlar açık arttırmaya katılamazlar. Satış ilan ve şartnamesinde dizgi, baskı ve yazım hatası olması halinde ihale anındaki açıklamalar esas alınır.
Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/593 takip no’lu dosya numarasıyla Müdürlüğümüz Gayrimenkul Satış Komisyonuna başvurmaları gerekmektedir. Satışa katılacak olanların, teminatlarını en geç ihale bitimine kadar komisyona vermeleri gerekmektedir.
Satış ilanı ilgililerin (İlgililer tabirine borçlu ve irtifak hakkı sahipleri de dahildir.) adresine gönderilecek olup, adreste tebligat yapılamaması halinde veya adresleri bilinmeyenlerin de yerinde kaim olacağı İLANEN tebliğ olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR