KUŞADASI (SULH HUKUK MAH) SATIŞ MEMURLUĞU

Mahkeme kararıyla satılık zeytinlik (Çoklu satış)

KUŞADASI (SULH HUKUK MAH) SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00874162
Şehir : Aydın / Kuşadası
Semt-Mahalle : TÜRKMEN MAH. / KUŞADASI
: 2835
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ASIR 10.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/ 2-ORT.GİD.Satış.
Muhammen Bedeli
:
311850 TL
Birinci Satış Günü
:
21.11.2018 10:10
İkinci Satış Günü
:
26.12.2018 10:10
Satış Yeri
:
Kuşadası Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
K U Ş A D A S I
( Sulh Hukuk Mah) SATIŞ MEMURLUĞU
SATIŞ NO : 2018/ 2-ORT.GİD.Satış.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi,niteliği,kıymeti,ödedi,önemli özellikleri
TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ
1-Aydın ili,Kuşadası ilçesi,Türkmen Mahallesi,Zincirlikuyu mevkiinde kain 417 ada,4 parsel sayılı, 2.835.00-m2 yüzölçümlü, Ana taşınmaz nitelik:ZEYTİNLİK,Cilt:33 Sayfa : 3200'de kayıtlı taşınmaz ;
. Satışa konu taşınmaz,Kuşadası-Yeniköy -Aydın yolu üzerinde yer almakta, taşınmaz üzerinde 30 adet zeytin ağacının bulunduğ,ağaçlarının bakımsız (toprak işleme, budama, gübreleme ve ilaçlamanın yapılmadığı) olduğu, bodurlaşma ve çalılaşma görüldüğü,Taşınmaz killi-tınlı-taşlı toprak yapısına sahip orta derece meyillidir.Taşınmaz içinden kadastro paftasında gözükmeyen çevre parsellerle giden patika yol açılmış, taşınmazın bir kısmında ise hafriyat yapılarak toprak yığıldığı görülmüştür.Taşınmazın Kuşadası merkeze yakın olup 1900÷mt mesafede,denize ise 2200.mt mesafededir. Kuşadası Aydın yoluna cephesinin bulunması, ulaşımın kolay olması taşınmazın kıymetini olumlu yönden etkileyen objektif unsur olarak görülmüş ve ayrıca imarsız olması, bakımsız ve geometrik şeklinin düzgün olmaması taşınmazın kıymetini olumsuz etkileyen objektif unsurlar olarak değerlendirilmiştir.Bilirkişilerce Taşınmaza içindeki ağaçlarla birlikte TOPLAM : 311.850,00 TL değer takdir edilmiştir.
2- Aydın ili,Kuşadası ilçesi,Türkmen Mahallesi,Zincirlikuyu mevkiinde kain ,426 ada,8 parsel sayılı, 612.00-m2 yüzölçümlü, Ana taşınmaz nitelik:ZEYTİNLİK,Cilt:35 ,Sayfa : 3371'de kayıtlı taşınmaz ;
- Taşınmazın Kuşadası Aydın yolunun sol tarafına iösabet etmekte,Kuşadası merkeze 1.900.mt mesafede, denize ise 2.200.mt mesafededir. Taşınmazın çevresinde de tarım arazileri bulunmaktadır. Dava konusu taşınmaz üzerinde keşif tarihi itibariyle yetişkin çam ağaçları, çalılar ve bakımsız zeytin ağaçları mevcut olup üzerinde uzun yıllardır toprak işleme, budama, ilaçlama, gibi bakım işlerinin yapılmadığı, zeytin ağaçlarında çalılaşma, bodurlaşma olduğu gözlemlenmiştir. Taşınmaz killi-tınlı-taşlı toprak yapısına sahip olup, orta derinlikte, engebeli olup dik derece de meyillidir. Taşınmazın Aydın-Kuşadası yoluna cepheli oluşu, ulaşımın kolay olması taşınmazın kıymetini olumlu etkileyen objektif unsurlardır. Taşınmazın imarsız olması, bakımsız ve alanının küçük olması bununda çoğunluğunun 25 metrelik taşıt yolunda kalması taşınmazın kıymetini olumsuz yönde etkileyen objektif unsurlardır. Taşınmaza bilirkişilerce TOPLAM : 80.000 TL değer takdir etmişlerdir.
KIYMETİ : 417ada 4 parsel: 311.850.00.-TL
426 ada 8 Parsel: 80.000.00.-TL
K.D.V.ORANI : Her bir parseliçinayrı ayrı%18 'dir - İHALEDAMGA Binde 5,69 dur
KAYDINDAKİ ŞERHLER:Tapu kaydında, Mahkemece ve satış memurluğunca konulanşerhler bulunmaktadır.Alıcısı veya alıcıları adınaşerhlerden arındırılmış olarak tescil edilecektir.
İMAR DURUMU :Kuşadası Belediye Başkanlığıİmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.02.2018tarih ve SAYI:69540995-109.02.E.493 -3256 ve 3258 sayılı sayılı yazılarında ".417 ada 4 parsel için 1/1000 ölçekli Uygulama imar planına göre parsel plansız olup,1/5000 ölçekli nazım imar planına göreparsel konut alanı.,yol ve yeşil alan olarak planlıdır,426 ada 8 parsel için 1/1000 ölçekli Uygulama imar planına göre parsel plansız olup,1/5000 ölçekli nazım imarplanına göreparselinbüyük büyük bir kısmı 25 metrelik yol içinde kalmaktadır.."şekli ile bildirilmiştir.
1.SATIŞ GÜNÜ:
417 ada 4 parsel için : 21.11.2018-ÇARŞAMBA günüSaat: 10.10-10.20.arasındadır.
426 ada 8 parsel için : 21.11.2018-ÇARŞAMBA günüSaat: 11.10-11.20.arasındadır.
2.SATIŞ GÜNÜ:
417 ada 4 parsel için : 26.12.2018-ÇARŞAMBA günüSaat: 10.10-10.20.arasındadır.
426 ada 8 parsel için : 26.12.2018-ÇARŞAMBA günüSaat: 11.10-11.20.arasındadır.
SATIŞ YERİ : Kuşadası Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu
( Her iki taşınmaz için )
SATIŞ ŞARTLARI
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır.Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamdateklif verilebilecektir.Bu artırmadatahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlıalacaklılar varsa alacaklarıtoplamını, Paylaştırma Giderlerini ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihaleolunur Birinci artırmadaisteklibulunmadığı takdirdeelektronik ortamdabirinci artırmadan sonrakibeşinci günden ,ikinci artırmagününden öncekigün sonuna kadarelektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlıalacaklılar varsa alacaklarıtoplamını, Paylaştırma Giderlerini ve satış giderlerini geçmek şartı ile en çok artıranaihale olunur.Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin ,tahmin edilen değerin %20 'si oranında Pey akçesi (TEMİNAT) veya bu miktar kadar Milli bir bankanın ,Satış dosyası bilgilerini haiz KESİN ve SÜRESİZ ibaresini taşıyan Banka teminatmektubu vermeleri lazımdır.Hissedarlardan ihaleye iştirak edenlerdenhisseleri teminatıkarşılamadığında fark teminatı dosyaya bloke edeceklerdir .Satış peşin para iledir.Alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzeresüre verilebilir .İhale damga vergisi,yazılıKDV tutarı ,1/2 oranında Tapu harcıile teslim masrafları ALICIYA aittir. Tellaliye resmi,Karar harcı,emlak vergi borçları,varsa veraset intikal vergi borçları,Mahkeme ve satış memurlugu masrafları,Avukatlık ücretleri ile taşınmazın aynından doğan vergiler ve sairmasraflar, satış bedelinden,hissedarların hisseleri nisbetinde kesilerek ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarladiğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindekihaklarını özellikle faiz ve giderlere dairolan iddialarını,dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır.Aksi takdirde Tapu sicili ile sabit olmadıkçapaylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü .maddesi gereğinceİHALE FESHEDİLİR.İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri,teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardanve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır.İhale farkı ve temerrüt faiziayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak ,bu farkvarsa öncelikle teminat beledinden alınacaktır.
5- Şartname,ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup,Posta gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir,
6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları ayrıca tüm maliklere ve dosya taraflarına tebliğ yerine kaim olmak üzere vebaşkaca bilgi almak isteyenlerin2018/2-ORT.GİD.Satış sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05.10.2018.
TEMİNATIN YATIRILACAĞI BANKA HESABI :.
Banka Şubesi : Kuşadası Vakıflar Bankası Şubesi
Şube Kodu : 0280
Hesabın Adı : İNTERNET EMANET KASA HESABI
İBAN NO : TR15 0001 5001 5800 7300 5996 21

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR