ALTINORDU SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Korgan ilçesindeki tarım arazilerinin ihale ile satışı yapılacaktır

ALTINORDU SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00943452
Şehir : Ordu / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

FATSA 12.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
FATSA 15.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/10
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ordu ili, Korgan İlçesi, Çiftlik-Memiş Mahallesinde farklı mevkilerde yer alan taşınmazların satışı yapılacaktır
İşin Yapılacağı Yer
:
Ordu ili, Korgan İlçesi, Çiftlik Memiş Mahallesi, Hoy Güney mevkii 408 ada 1 parsel, Demet deresi mevkii, 425 ada 8 parsel Korgan / ORDU
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.03.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karşıyaka Mah. Adalet Cad. No:81 Altınordu/ORDU
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Ordu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
Altınordu Sosyal Güvenlik Merkezi
İcra Takip Haciz ve Satış Servisi

Dosya No: 2017/10
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANITAPU KAYDI: Ordu ili, Korgan İlçesi, Çiftlik Memiş Mahallesi, Hoy Güney mevkii 408 ada 1 parsel, Demet deresi mevkii, 425 ada 8 parsel Korgan / ORDU
İMAR DURUMU: Satışa konu taşınmazlar, Ordu ili, Korgan İlçesi, Çiftlik-Memiş Mahallesinde farklı mevkilerde yer almaktadır. Taşınmazlar Korgan ilçesi uygulama imar planı sınırları dışında kalmakta olup, köy yerleşik alanı içerisinde yer almaktadır.
ÖZELLLİKLERİ
1 Nolu Taşınmaz: Çiftlik-Memiş mahallesi Demet deresi mevkii 425 ada 8 parselde kayıtlı taşınmaz 299,55 m2 yüzölçümlüdür. Topoğrafik yapısı eğimli olup, geometrik olarak düzgün bir forma sahip değildir. Arsanın üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Fındık bahçesi olarak kullanılmaktadır. Parselin sınırı komşu parsellerle ve 427 ada 4 parsele bitişiktir.
2 Nolu Taşınmaz: Çiftlik-Memiş mahallesi Hoy Güney mevkii 408 ada 1 parselde kayıtlı taşınmaz 6.393,04 m2 yüzölçümlüdür. Cüreciler Küme evleri sokağa cepheli olup, 128,34 m yola sınırı vardır. Topoğrafik yapısı eğimli olup geometrik olarak dikdörtgen forma sahiptir. Arsanın üzerinde 1 adet su deposu bulunmaktadır. Fındık bahçesi olarak kullanılmaktadır. Arazide çeşitli orman vasfı taşımayan ağaçlar ile meyve ağaçları vardır. Parselin sınırları komşu parsellerle bitişik olup, parselin etrafı tel örgü ile çevrilidir. Köy yerleşik alanı sınırları içinde yer almakta olup, köy merkezine uzak konumdadır.

1 Nolu Taşınmazın Muhammen Bedeli: 1.800,00 TL

1.Satış Günü: 04/03/2019 günü saat 10:00-10:05

2.Satış Günü: 11/03/2019 günü saat 10:00-10:05

KDV Oranı: %18

Teminat: 150,00 TL

2 Nolu Taşınmazın Muhammen Bedeli: 57.500,00 TL

1.Satış Günü: 04/03/2019 günü saat 10:15-10:20

2.Satış Günü: 11/03/2019 günü saat 10:15-10:20

KDV Oranı: %18

Teminat: 4.500,00 TL


SATIŞ ŞARTLARI

*İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Karşıyaka Mah. Adalet Cad. No:81 Altınordu/ORDU adresindeki İl Müdürlüğümüz binası B Blok 2. Kat icra ihale ve satış odasında açık arttırma usulüyle yapılacaktır. Bu artırmada teklif edilen en yüksek bedel gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75’i ve takip masrafını ve varsa rüçhanlı alacakların tutarını geçmesi şartı ile en çok artırana ihale edilir. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırma 7 gün daha uzatılır. Yedinci gün aynı yer ve saatte ikinci artırma yapılır. İkinci ihalede gayrimenkulün satış bedelinin, gayrimenkule biçilen rayiç değerin % 50 si ile rüçhanlı alacakla birlikte satış giderlerini geçmesi zorunludur, geçmezse satış yapılmaz. Şu kadarki; birinci artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci artırmada 6183 sayılı yasanın 94. maddesi gereğince birinci artırmadaki şartlar aranacaktır.
*Artırmaya iştirak edeceklerin gayrimenkulün artırmaya esas rayiç değerinin %7.5’u olan pey akçesini 6183 sayılı kanunun 10. maddesinin 1 ila 4. fıkrasında belirtildiği şekilde nakden veya süresiz kesin banka teminat mektubu, hazine tahvil ve bonosu, Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve tahvilat olarak Müdürlüğümüze satıştan önce vermeleri zorunludur.
*Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine binaen 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.
*Resmi ihale pulu, damga vergisi, tapu alım-satım harcı ve diğer tüm masraflar, tellaliye resmi, KDV ve gayrimenkul teslim masrafı, tahliye işlemleri ve masrafı alıcıya aittir.
*Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergileri ihale bedelinden ödenecektir.
*Pey ipotekli borç göz önüne alınmadan sürülür. Ancak gayrimenkul rehin suretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilemez. Satış bedelinden tercihen ödenir. Muaccel olup alıcıya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alıcı uhdesinde bırakılır. Bakiyesi kendisinden tahsil olunur.
*İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerin bu gayrimenkul üzerindeki hakları hususu ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgelerle gayrimenkulün satışına kadar Merkezimiz İcra Takip haciz ve Satış Servisine bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
*Gayrimenkulün kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilirse verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararı feshedilir ve gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 gün süre ile artırmaya çıkarılır. Bu artırmada ilgililere herhangi bir tebliğ yapılmaz. Yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zarardan mesul olup %5 faizi ile tahsil olunur, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanun Hükmüne göre Altınordu Sosyal Güvenlik Merkezince tahsil olunur.
*Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği SGK Altınordu Merkez Müdürlüğü İcra Satış Servisi’nde açık olup, masrafı verildiği takdirde bir örneği isteyene gönderilebilir.
*Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve müracatını kabul etmiş sayılacakları, bilgi almak isteyenlerin 2017/10 sayılı dosya numarası ile Altınordu Sosyal Güvenlik Merkezi, İcra Takip ve Satış Servisi’ne müracaat edebilir.
*İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olduğu ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR