EREĞLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Konya Ereğli'de 5.957,71 m² bahçe satış ihalesi (1234//6000 hissesi)

EREĞLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01045768
Şehir : Konya / Ereğli
Semt-Mahalle : BELCEAĞAÇ MAH. / EREĞLİ
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ EREĞLİ 16.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
YENİ EREĞLİ 01.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
5957 m² arsanın 1234/6000 hissesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ereğli Hükümet Konağı 4. Kat Vergi Dairesi Müdürlüğü’nde Makam Odası
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Vergi Dairesi Başkanlığı
Vergi Dairesi Müdürlüğü(Satış Komisyonu Başkanlığı)
GAYRİMENKUL MAL SATIŞ İLANI

Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın açık artırma suretiyle satılacaktır.

1- GAYRİMENKULÜN BULUNDUĞU YER :
Konya İli Ereğli Belçeağaç Köyü Ada: 121 Parsel :1 Cilt: 2 Sayfa: 103 kayıtlı 5.957,71 m²’nin 1234//6000 hissesi yüzölçümlü BAHÇE

2- GAYRİMENKULÜN DURUMU VE HUSUSİ VASIFLARI : Parsel zeminde bir bütün halindedir. Eğim oranı düşüktür. Tapu kaydında bahçe vasfında olup. Üzerinde depo mevcuttur. Taşınmazın üzerinde 280,00 m² depo borçlu mükellef adına Ereğli Sulh Hukuk Mhk. ‘nin Kararı ile tescillidir. Gayrimenkul üzerindeki diğer hissedarların yerleri de Ereğli Sulh Hukuk Mahkemesinin 2004/612 E. 2006/1404 K. Sayılı ilamı ile belirlenmiştir.

3- GAYRİMENKULÜN ARTIRMAYA ESAS RAYİÇ DEĞERİ :
Gayrimenkul Satış Komisyonunca biçilen rayiç değer; 150.000,00 TL ( yüzellibin tl ) dir.

4- TEMİNAT TUTARI VE NELERİN TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEĞİ :
Artırmaya iştirak için 11.250,00 TL (onbirbinikiyüzelli ) teminat alınacak olup, Para/Bankalar ve Özel Finans Kurumları Tarafından Verilen Süresiz Teminat Mektupları/Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri / Hükümetçe Belli Edilecek Milli Esham ve Tahvilat. (Bu esham ve tahvilat,Teminatın Kabul Edilmesine En Yakın Borsa Cetvelleri Üzerinden %15 Noksanıyla Değerlendirilir) teminat olarak kabul edilecektir.

5- SATIŞIN YAPILACAĞI YER GÜN SAAT:

1. Acık Artırma 17.10.2019 günü Saat 10.00 Ereğli Hükümet Konağı 4. Kat Vergi Dairesi Müdürlüğü’nde Makam Odasında yapılacaktır.

6- SATIŞ ŞARTNAMESİ :
Gayrimenkul Satış Şartnamesi ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, isteyen alıcıya bir örneği verilebilir. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları! Yukarıda yazılı hususlar dışında başka bir bilgi almak isteyenler 2019/1 dosya numarası ile vergi dairesine müracaat etmeleri gerekmektedir.

7- TEMİNAT MAKBUZUNUN NEREYE İBRAZ EDİLİCEĞİ :
Gayrimenkulün ihalesine katılacakların 4. Maddede yazılı teminat tutarı ve evrakları Vergi Dairesi Müdürlüğü Veznesine yatırmaları ve ihale günü acık artırma başlamadan önce Gayrimenkul Satış Komisyonu’na ibraz etmeleri gerekmektedir.

8- İHALENİN ŞEKLİ :
Gayrimenkul artırma sonunda üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki, artırma bedelinin gayrimenkul için biçilmiş olan değerin %75’ni bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve / veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırmanın 7 gün daha uzatılarak, 7 gün sonra 2. Acık Artırma 24.10.2019 Perşembe günü Saat 10.00 ’da Ereğli Hükümet Konağı 4. Kat Vergi Dairesi Müdürlüğü’nde Makam Odasında yapılacaktır.

9- DİĞER HUSUSLAR:
İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olduğu hususları İLAN olunur.


MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

  1. Gayrimenkul Malikinin Adı, Soyadı ve Adresi; Deniz SAYGIN Alparslan Mah. Hal Yokuşu Kadıoğlu İşhanı 3/13 Ereğli KONYA

2- Gayrimenkulün bulunduğu mahalle,sokak ve kapı numarası;Ereğli İlçesi Belçeağaç Köyü Ada:121 parsel:1 Cilt:2 Sayfa :103 kayıtlı 5.957,71 m²’nin (1234//6000 Hissesi) yüzölçümlü BAHÇE
3-Gayrimenkulün durumu ve hususi vasıfları; Parsel zeminde bir bütün halindedir. Eğim oranı düşüktür. Tapu kaydında bahçe vasfında olup. Üzerinde depo mevcuttur. Taşınmazın üzerinde 280,00 m² depo borçlu mükellef adına Ereğli Sulh Hukuk Mhk. ‘nin Kararı ile tescillidir. Gayrimenkul üzerindeki diğer hissedarların yerleri de Ereğli Sulh Hukuk Mahkemesinin 2004/612 E. 2006/1404 K. Sayılı ilamı ile belirlenmiştir.
4-İhalenin yapılacağı yer, gün ve saat; Ereğli Vergi Dairesi Müdürlüğü Makam Odası, 17.10.2019 Perşembe günü Saat 10.00 ’ da
5-G.Menkulün artırmaya esas olan biçilmiş rayiç değeri;Hisse Değeri 150.000,00 TL
6-Artırmaya iştirak için alınacak teminatın nev'i ve tutarı; %7,5 Para/Bankalar ve Özel Finans Kurumları Tarafından Verilen Süresiz Teminat Mektupları/Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri/Hükümetçe Belli Edilecek Milli Esham ve Tahvilat. (Bu esham ve tahvilat,Teminatın Kabul Edilmesine En Yakın Borsa Cetvelleri Üzerinden %15 Noksanıyla Değerlendirilir 11.250 TL ( onbirbinikiyüzelli tl )
7-Gayrimenkul üzerindeki mükellefiyetler ve henüz vadesi gelmemiş rehinler hakkında gerekli bilgiler; Gayrimenkul Üzerinde Mükellefiyet ve Rehin Bulunmamaktadır.
8-Satışın gayrimenkul üzerindeki hangi haklarla birlikte yapılacağı;Hissesi Oranında Bütün Hakları 9- Hangi masrafların alıcıya ait olacağı: Binde 4,95 Damga, KDV, Tellaliye Resmi, Tapu Harcı ve Masrafları alıcıya aittir.
10-Pey, ipotekli borç dikkate alınmadan sürülür. Ancak, gayrimenkul rehni suretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilmez, satış bedelinden tercihan ödenir, muaccel olup alıcıya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alıcı uhdesinde bırakılır, bakiyesi kendisinden tahsil olunur.
11-Gayrimenkul artırma sonunda üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki, artırma bedelinin gayrimenkul için biçilmiş olan değerin %75’i olan 112.500,00TL (Yüzonikibinbeşyüz)TL’yi bulması lazımdır. Bundan başka amme alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar mezkur gayrimenkul ile temin edilmiş ise artırma bedelinin bu suretle rüçhanı olan alacakların tutarı olan ......... lirayı geçmesi ve yapılmış yapılacak masrafları da karşılaması icabeder.
12-Artırmada 11 inci maddede yazılı tutar elde edilemediği taktirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırma 7 gün daha uzatılır. Yedinci günü aynı saatte gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Ancak ihale bedelinin rüçhanlı ....... lira alacakla birlikte masrafları da aşması lazımdır; Aşmazsa satış yapılmaz.
13-Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini derhal veya mühlet verilirse verilen mühlet içinde ödemekle mükelleftir. Aksi taktirde ihale kararı feshedilir ve gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 gün müddetle artırmaya çıkarılır. Bu artırmada alakalılara her hangi bir tebliğ yapılmaz. Yalnız ilanla iktifa olunur. Gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Birinci defa kendisine ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan sorumlu olup ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra, bakiyesi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsil dairesince tahsil olunur. Faiz %5’den hesap edilir.
Yukarıda yazılı hususlar dışında başka bir bilgi almak isteyenler 2019 // 1 dosya numarası ile tahsil dairesine müracaat edebilirler.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR