KOCAELİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kocaeli SGK İl Müdürlüğü'ne ait arsa satılacaktır

KOCAELİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00990317
Şehir : Kocaeli / Kandıra
: 7363
Yayınlandığı Gazeteler

ÖZGÜR KOCAELİ 08.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ÖZGÜR KOCAELİ 10.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2013/29325
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kocaeli İli, Kandıra İlçesi Tapu Müdürlüğünde, Tatarahmet Mahallesinin güneyinde 133 ada,131 nolu parselde kayıtlı, 7.363,00 m2 yüz ölçümlü, tarla satılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.06.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
SGK İzmit Sosyal Güvenlik Merkezi Zemin (Giriş) Kat 17 Ağustos Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA SURETİYLE
SATIŞ İLANI
KOCAELİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
İzmit Sosyal Güvenlik MerkeziDOSYA NO: 2013/29325
Satılmasına karar verilen gayrimenkulün,
TAPU KAYDI: Kocaeli İli, Kandıra İlçesi Tapu Müdürlüğünde, Tatarahmet Mahallesinin güneyinde 133 ada,131 nolu parselde kayıtlı, 7.363,00 m2 yüz ölçümlü, tarla vasıflı Gayrimenkuldür.
ÖNEMLİ ÖZELLİKLER: Kocaeli İli, Kandıra İlçesi Tapu Müdürlüğünde, Tatarahmet Mahallesinin güneyinde, 133 ada,131 nolu parselde kayıtlı, 7.363,00 m2 yüz ölçümlü, tarladır. Taşınmazın hiçbir yola cephesi yoktur. Dört(4) tarafı şahıs arazisidir. Yan yola 100 metre ve karayoluna uzaklığı 545 metredir. Tarla üzerinde ekili veya dikili herhangi bir ürün yoktur.

GAYRİMENKULUN DEĞERİ
Taşınmazın fiyatı emsal araştırması ve değerlendirmesi sunucunda m2’si 19,00.-TL olacağı kanaatine varılmıştır.
Arsa değeri: 7.363,50 m2 x 19,00.-TL m2 = 139.906,50.-TL

Toplam değer: 139.906,50.-TL muhammen bedelle (%7,5 teminat 10.493,00.-TL) aşağıda yazılı yer gün ve saatte açık artırma suretiyle satılacaktır.

SATIŞ ŞARTLARI:
1-1.artırma 11.06.2019 günü, saat 10.00-10.05 ’de, SGK İzmit Sosyal Güvenlik Merkezi Zemin (Giriş) Kat 17 Ağustos Toplantı Salonunda satışı yapılacaktır. (Cumhuriyet Mah. Karayolu Sok. No:35 İZMİT) açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmada tayin edilen zamanda gayrimenkulün üç defa bağırıldıktan sonra teklif edilen en yüksek bedel rayiç bedelin % 75’ini bulması gerekir. Şayet amme alacağına rüçhanlı olan diğer alacaklar bu gayrimenkul için temin edilmiş ise artırma bedelinin bu suretle rüçhanlı olan alacakların tutarından fazlaya çıkması ve yapılmış ve yapılacak masrafları da karşılaması şarttır. Arttırılan bedel bu miktarı bulmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla, 18.06.2019 tarihinde aynı yer ve saatlerde ikinci artırma yapılacaktır. İkinci arttırmada teklif edilen bedelin rayiç bedelin %50’ını bulması şartıyla (takip masrafları ve varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla) en çok arttırana ihale olunur. Şu kadar ki; birinci arttırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci arttırmada 6183 Sayılı Yasanın 94.maddesi gereğince birinci arttırmadaki şartlar aranacaktır.
2- Arttırmaya iştirak edeceklerin gayrimenkulün arttırmaya esas rayiç değerinin %7,5 teminat tutarının 6183 Sayılı Kanunun 10. Maddesinin 1 ila 4.fıkrasında belirtildiği şekilde nakden veya süresiz kesin banka teminat mektubu olarak Müdürlüğümüz icra satış servisine satıştan önce vermeleri zorunludur.
3-Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine binaen 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.
4-Resmi ihale pulu, damga vergisi, tapu alım satım harcı ve masrafları, tellaliye resmi, KDV ve gayrimenkul teslim masrafı alıcıya aittir.
5-Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenecektir.
6-Pey ipotekli borç göz önüne alınmadan sürülür. Ancak gayrimenkulün rehin suretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilemez. Satış bedelinden tercihen ödenir. Müeccel olup alıcıya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alıcı uhdesinde bırakılır. Bakiyesi kendisinden tahsil olunur.
7-İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerin bu gayrimenkul üzerindeki hakları hususu ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgelerle 15 gün içinde Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
8-Gayrımenkulün kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilirse verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararı feshedilir. Ve gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 gün süre ile satışa çıkarılır. Bu artırmada ilgililere her hangi bir tebligat yapılmaz. Yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arsındaki farktan ve diğer zarardan mesul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükmüne göre SGK İzmit Merkez Müdürlüğünce tahsil olunur.
9-Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği SGK İzmit Merkez Müdürlüğü İcra Satış servisinde açık olup, masrafı verildiğinde bir örneği gönderilebilir.
10- İşbu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililere ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere tebliğ yerine kaim olacağı ilan ve tebliğ olunur.
11-Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, bilgi almak isteyenlerin 2013/29325 sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine başvurmaları ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR