KAYSERİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kayseri/Melikgazi'de bağ ve işyeri ihale ile satılıktır

KAYSERİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
SGK Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, binası 1. katında (Köşk Mh.Talas Blv.No:77/A Melikgazi-Kayseri)
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü


İLİ:KAYSERİ
İLÇESİ:MELİKGAZİ DOSYA NO:2007/008

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI:


1-Gayrimenkulun bulunduğu mahalle,sokak ve kapı no: Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, 30 Ağustos Mah.Çobanyıldızı Sok. No:30
2- Gayrimenkulun durumu ve özel nitelikleri:
TAPU KAYDI:1- Kayseri ili, Melikgazi İlçesi, 30 Ağustos Mah,Çobanyıldızı Sok.No:30, kaim tapunun 10022 ada, 12 parsel, 1/38 cilt/sayfada kayıtlı, yüzölçümü 4.150,33.-m2 olan bağ ve işyeridir.
İMAR DURUMU: Melikgazi Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04.03.2016 tarih ve 2691613 sayılı yazıyla bildirilen Melikgazi, 30 Ağustos mahallesi, Çobanyıldızı Sok.No:30. kaim tapunun 10022-ada, 12 parsel, 1/38 cilt/sayfa da kayıtlı taşınmaz yürürlükte olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ilkokul alanı, yeşil alan ve kısmen de 5 katlı konut alanında kalmaktadır.
ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ: Satışa konu taşınmaz üzerinde yaklaşık 1.100.-m2 kapalı alana sahip imalathane olarak kullanılan ruhsatsız yapı bulunmaktadır. İmalathane keresteci olarak kullanılmaktadır. Söz konusu gayrimenkulün 2.094.-m2lik kısmı ilkokul tesis alanı, 2.056,33.-m2lik kısmı yol ve yeşil alan imarlıdır. Taşınmazın şehir merkezine mesafesi 9,5 Km. civarındadır. Bölgedeki binalar genellikle bahçeli nizam çok katlı olarak yapılmış ve yapılmaktadır. Aynı bölgede Demircioğlu kardeşler Cami ve Belsin konutları bulunmaktadır. Mevkie ulaşım kolaydır. Her türlü Belediye hizmetlerinden yararlanmakta olup alt ve üst yapıya sahiptir
MUAMMEN BEDELİ: Taşınmaz günün alış-satış rayiçlerine göre (1.000.000,00.-TL.)
(Birmilyontürklirası)’dır.

SATIŞ ŞARTLARI:1-Taşınmazın 1. satışı 10.10.2019 günü saat:10:00-10:05 arasında SGK Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, binası 1. katında (Köşk Mh.Talas Blv.No:77/A Melikgazi-Kayseri) açık artırma suretiyle yapılacaktır.1.artırma tayin edilen zamanda gayrimenkul 3 defa bağırıldıktan sonra teklif edilen en yüksek bedel rayic bedelin % 75 i + takip masraflarını ve varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Artırılan bedel bu miktarı bulmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 17.10.2019 günü aynı yer ve saatte 2. artırma yapılacaktır. İkinci artırmada rayic bedelin % 40 ı + takip masrafları ve varsa rüçhanlı alacakları miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki; 1. artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse 2. artırmada 6183 Sayılı Yasanın 94. maddesi gereğince 1. artırmadaki şartlar aranacaktır.
3-Artırmaya iştirak edenlerin gayrimenkulün artırmaya esas rayic bedelinin % 7.5 i olan pey akçesini 6183 Sayılı Kanunun 10. maddesinde 1 ila 4. fıkrasında belirtildiği şekilde nakit para, süresiz kesin banka teminat mektubu, hazine tahvil ve bonosu, hükümetçe belli edilecek milli esham ve tahvilat olarak Müdürlüğümüze satıştan önce vermeleri zorunludur.
4-Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine binaen 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.
5-Resmi ihale pulu, damga vergisi, KDV, tapu alım-satım harcı ve masrafları , tellaliye resmi ,tahliye ve gayrimenkulun teslim masrafları alıcıya aittir. KDV %18’dir.
6-Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenecektir.
7-Pey ipotekli borç göz önüne alınmadan sürülür. Ancak gayrimenkül rehni süretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilemez, satış bedelinden tercihen ödenir. Muaccel olup alıcıya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alıcı uhdesinde bırakılır. Bakiyesi kendisinden tahsil olunur.
8-İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin bu gayri menkul üzerindeki hakları hususu ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgeler 15 gün içerisinde Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakların tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
9-Gayrimenkül kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilirse verilen süre içerisinde ödemekle yükümlü, aksi takdirde ihale kararı feshedilir, ve gayrimenkül satış komisyonunca hemen 7 gün süre ile artırmaya çıkartılır. Bu artırmada ilgililere herhangi bir tebliğ yapılmaz. Yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkül en çok artırana ihale edilir. 1. kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan mesül olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 sayılı Kanuna göre Müdürlüğümüzce kendisinden tahsil olunur. Faiz % 5 den hesap edilir.
10-Satışa iştirak edecekler yanlarında resmi dairelerce kabul edilebilir kimlik belgesi ve katılımın tüzel kişiler adına olması halinde yetki belgesi ibraz edeceklerdir.
11-Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği SGK Kayseri Sosyal güvenlik İl Müdürlüğü, Melikgazi Sosyal Güvenlik Merkezi, İcra Satış Servisinde açık olup, masrafı verildiğinde bir örneği gönderilebilir.
12-Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2007/008 sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine başvurmaları ilan olunur. Satışa katılacak olanların, teminatlarını Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankalarına SGK Mosip Diğer Tahsilatlar-Geçici Teminat-Saymanlık kayseri Muhasebe Birimi seçtirilerek şahıs ise TC, şirket ise vergi numarasını ve satış dosya numarası belirterek yatırmaları ve yatırdıkları dekontları Gayrimenkul Satış Komisyonuna getirmeleri gerekmektedir.
Satış ilanı ilgililerin adresine gönderilecek olup, adreste tebligat yapılamaması halinde veya adresleri bilinmeyenlerinde yerinde kaim olacağı İLANEN tebliğ olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR