ARAÇ MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Kastamonu/Araç'ta 5 adet tarla ihaleyle satılacaktır

ARAÇ MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01153791
Şehir : Kastamonu / Araç
Yayınlandığı Gazeteler

ARAÇ HABER 19.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kastamonu ili Araç ilçesi'nde bulunan 5 adet tarlanın satış ihalesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.04.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Araç Kaymakamlığı  (Milli Emlak Şefliği )
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARAÇ KAYMAKAMLIĞI
MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

1- Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınır ve taşınmaz malların satış ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Araç Kaymakamlığı (Milli Emlak Şefliği ) toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR
İHALE SIRA NO DOSYA NO İLİ İLÇESİ KÖY / MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m²) HAZİNE HİSSESİ (m²) CİNSİ İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 37040103835 Kastamonu Araç Aksu köyü 101 270 1.330,62 Tam Hali Arazi İmarsız 20.000,00 2.000,00 09.04.2020 14:00
2 37040112189 Kastamonu Araç Çal Köyü 113 21 2.999,98 Tam Ham Toprak İmarsız 45.000,00 4.500,00 09.04.2020 14:20
3 37040107252 Kastamonu Araç Çal Köyü 102 22 28.257,75 Tam Ham Toprak İmarsız 283.000,00 28.300,00 09.04.2020 14:40
4 37010101340 Kastamonu Araç Değirmençay Köyü 109 5 1.216,62 Tam Köy Boşluğu İmarsız 19.000,00 1.900,00 09.04.2020 15:00
5 37040111209 Kastamonu Araç Oycalı Köyü 137 57 3.755,25 Tam Hali Arazi İmarsız 30.500,00 3.050,00 09.04.2020 15:20

2- İhaleye katılacak isteklilerin;a) İhalesine girecekleri taşınmaz dosyalarının hizasında belirtilen ve Kaymakamlık Malmüdürlüğüne geçici teminatlarını yatırdıklarına dair vezne alındısını yada mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz (banka şubelerince verilen teminat mektuplarının toplamı ile aynı şube limitlerini gösterir) banka teminat mektuplarını, yada Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri, taşınmaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl dövizi, b) Gerçek kişilerin; yerleşim yeri belgesi veya ikametgah belgesini, aslını ibraz etmek suretiyle T.C. kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı / Kimlik Kartı fotokopisini veya Nüfus Kayıt Örneğini, vekaleten ihaleye katılacakların ise noter tasdikli vekalatnameyi, c) Tüzel kişilerin ise; vergi kimlik numaralarını, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış idari merkezlerinin kayıtlı olduğu oda sicil kaydı ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslını veya noter tasdikli örneğini,d) İhaleye ortaklık şeklinde iştirak halinde noter tasdikli ortaklık girişim belgesi ve her ortak için ilgisine göre (b) veya (c) maddesinde istenen tüm belgeleri, ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.

3- İhaleler ile ilgili şartname ve gerekli diğer bilgiler mesai saatleri içerisinde Araç Kaymakamlığında (Milli Emlak Şefliği ) ücretsiz olarak, taşınmazlar bulundukları yerlerde / mahallinde görülebilir.

4- 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan taşınmaz satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan ( K.D.V., Karar Pulu ve Tapu Harcı ) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

5- 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince; Hazine'ye ait taşınmazların satış bedelinin Belediye mücavir alan sınırları içerisindeki taşınmazlarda 5.000,00-(Beşbin) TL'yi, bu sınırlar dışında ise 1.000,00-(Bin) TL'yi aşması ve talep edilmesi halinde, bedelin 1/4'ü peşin, kalanı en fazla iki yılda, yürürlükteki kanuni faiz oranı (% 9) uygulanmak suretiyle taksitle ödeme yapılabilecektir.

6- Posta ile yapılacak müracaatlarda 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre hazırlanmayan teklifler ve 38. maddeye göre ihale saatine kadar verilmeyen teklifler ile postadaki gecikmeler ve de faks ve elektronik postayla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7- Bu ihaleye ilişkin bilgiler https://kastamonu.csb.gov.tr ve https://www.milliemlak.gov.tr internet adreslerinden görülebilir.

8- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR