KOCAELİ 8. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kartepe/Yenişehir'de 1.347 m² tarla icradan satılıktır

KOCAELİ 8. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01078240
Şehir : Kocaeli / Kartepe
: 1347
Yayınlandığı Gazeteler

MAVİ KOCAELİ 07.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/4775 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
107,786 TL
Birinci Satış Günü
:
25.12.2019 14:15
İkinci Satış Günü
:
20.01.2020 14:15
Satış Yeri
:
2 Nolu Mezat Salonu - Kadıköy Mah. Bağdat Cad. No:59 İç Kapı No:Z 01 (Giriş Gülvatan Sok. İçerisindendir.) MERKEZ / KOCAELİ

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KOCAELİ 8. İCRA DAİRESİ
2019/4775 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Taşınmazın Tapu Kaydı ve Özellikleri :Kocaeli,Kartepe,Yenieşme Mah., 128 Ada, 41 Parsel,Yan Kilise Mevkii, 1.347,33 m2 Tarla vasıflı taşınmaz;
Taşınmaza toprak yol ve komşu parseller üzerinden ulaşılmaktadır. 3194 sayılı imar kanununun 18.maddesi olan imar uygulaması sonucu oluşan imar parseli değil, olduğu gibi bırakılan kadastro parselidir.
Parselin üzerinde herhangi sanat yapısı bulunmamaktadır. Çevre sınırlarını belirleyen tel çit vs. uygulaması yapılmamıştır. Taşınmaz ana arterlere ve toplu taşım güzergâhlarına çok yakın mesafede olmadığından ulaşım imkânları ortalamanın çok altındadır. Yol, su, kanalizasyon gibi belediye hizmetlerinden ve elektrik, telekomünikasyon gibi diğer kamu hizmetlerinden yararlanmamaktadır. Parselin topoğrafik yapısı az eğimli olup zemin parametreleri inşaat yapımına uygundur.
İmar Durumu :Kartepe Belediyesi 1/25000 Ölçekli Uygulama Nazım İmar Planında " Diğer Tarım Alanı" kullanımı içinde kalmaktadır. 2.6.2.Diğer Tarım Alanları "Bu alanlarda ilgili belediyesinin uygun görmesi halinde; ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşünün alınması ve başka bir amaçla kullanılmayacağı hususunda tesis sahiplerince ilgili idareye noterlikçe tasdikli yazılı taahhütte bulunulması şartıyla tarımsal üretimi korumak amacı ile üretimden pazarlamaya kadar tüm faaliyetleri içeren entegre tesis niteliğinde olmamak kaydıyla, konutla birlikte veya ayrı yapılan, kümes, ahır, ağıl, su depoları, gübre ve silaj çukurları, an haneler, balık üretim tesisleri ve un değirmenleri gibi konut dışı yapılar, mahreç aldığı yola (10.00) m. den, parsel hudutlarına (5.00) m.den fazla yaklaşmamak, parselde bulunan bütün yapılara ait inşaat alanı katsayısı 0,30'u ve yapı yüksekliği (6.50) m.yi ve 2 katı aşmamak şartı ile yapılabilir." hükümleri geçerlidir.? Ancak taşınmazın kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır.
Kıymeti : 107.786,40 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 25/12/2019 günü 14:15 - 14:20 arası
2. Satış Günü : 20/01/2020 günü 14:15 - 14:20 arası
Satış Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu - Kadıköy Mah. Bağdat Cad. No:59 İç Kapı No:Z 01 (Giriş Gülvatan Sok. İçerisindendir.) MERKEZ / KOCAELİ

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya istirak edeceklerin, tahmin edilen degerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın dosya numaramızı belirtir“sartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez.
Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, satış bedelinden ödenir.
Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için ( İİK-134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesi uygulanır.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-İİK 'nun 127. maddesi uyarınca,ilgililerintapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz,
(Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlıgı halinde isbu satıs ilanı Adlarına tebligat yapılamayan ilgililere gazetede ve elektronik ortamda yapılan busatış ilanı tebligat yerine geçer.
6 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi ve satış ilanını görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/4775 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları , ilan olunur.01/11/2019
(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR