KONYA KARAYOLLARI 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Karayolları Genel Müdürlüğüne ait taşınmazlar ihaleyle satılacaktır

KONYA KARAYOLLARI 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Arsa, tarla, bahçe
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu - Horozluhan Mah. Ankara Cad. No:151 Selçuklu/KONYA
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Karayolları Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü


TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

İLİ İLÇESİ MAHALLE KÖY PARSEL CİNSİ YÜZÖLÇÜMÜ MUHAMMEN
BEDELİ
GEÇİCİ
TEMİNAT
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
KONYA CİHANBEYLİ KARŞIYAKA Konya ili, Cihanbeyli ilçesi, Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan İdaremizce yol yapım ve emniyet sahası olarak kamulaştırılan, yoldan ihdas ve bitişik parselle tevhid edilerek oluşan 3.253,53 m² yüzölçümlü 1016 ada 9 parsel nolu taşınmazda idaremize ait 21731/325353 hissesine karşılık gelen 217,31 m² yüzölçümlü kısmın satışı Arsa 217,31 m² 36.942,70 TL 1.108,28 TL 24.10.2019 10:00
AFYONKARAHİSAR MERKEZ IŞIKLAR Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Işıklar kasabası'nda bulunan idaremizce taş ocağı, şantiye ve konkasör sahası olarak kamulaştırılan, 478 parsel nolu 3.550,00 m² yüzölçümlü, 479 parsel nolu 14.400,00 m² yüzölçümlü, 480 parsel nolu 14.050,00 m² yüzölçümlü ve 481 parsel nolu 4.550,00 m² yüzölçümlü toplam 36.550,00 m² yüzölçümlü taşınmazların satışı Tarla 36.550,00 m² 438.600,00 TL 13.158,00 TL 24.10.2019 10:30
KONYA SARAYÖNÜ LADİK Konya ili, Sarayönü ilçesi, Ladik mahallesi'nde bulunan idaremizce şantiye yeri olarak kamulaştırılan, 8922 parsel nolu 11.000,00 m² yüzölçümlü taşınmazın satışı Bahçe 11.000,00 m² 550.000,00 TL 16.500,00 TL 24.10.2019 11:00

1. Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait yukarıda tapu kaydı yazılı taşınmazların satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF USULÜ ile yapılacaktır.
2. İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü Horozluhan Mahallesi Ankara Caddesi No:151 Selçuklu/KONYA adresinde İhale Salonunda yapılacaktır.
3. İhaleye ait satış şartnamesi ve ekleri Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü Horozluhan Mahallesi Ankara Caddesi No:151 Selçuklu/KONYA İhaleler Başmühendisliği adresinde ücretsiz görülebilir, 190 (yüzdoksan) TL karşılığında satın alınabilir.
4. İhalelere katılabilmek için teklife uygun olarak aşağıdaki belgelerin sunulması gerekmektedir.

a) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu ( Geçici teminat mektubunun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekir.)

b) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, T.C. kimlik numarasını bildirir Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve İkametgah Belgesi,

c) Tüzel kişi olması halinde; Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu odasından ihale yılı içinde alınmış Oda Kayıt Belgesi, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, tüzel kişiliğin vergi kimlik numarasını ve adresini bildirir belge , ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi/gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler.

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
5. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen adrese verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar ihale komisyonuna ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 38. maddesine uygun olarak hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
6. İhale ile ilgili giderler ( vergi, resim, harçlar ve ödenmesi gereken diğer giderler ) ihale uhdesinde kalan istekliye aittir.
7. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8. Alıcı, taşınmaz malı mevcut durumu ile ( Elektrik, Su, Havagazı, Doğalgaz, ve Lojman olarak tahsis, işgal, hasar, hisse, alan (m2), İmar, iskan, sit, vefa hakkı, şufa hakkı, bilumum şerhler v.b. durumlarını ) görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılır. Bu konuda gelecekte Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine herhangi bir itiraz ve talep hakkı bulunmayacaktır.
9. İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR