SEFERİHİSAR MALMÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Seferihisar'da 9338 m² zeytin ağaçlı tarla açık arttırma usulü ile satılacaktır (3/16 hissesi)

SEFERİHİSAR MALMÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01076412
Şehir : İzmir / Seferihisar
Semt-Mahalle : TEPECİK MAH. / SEFERİHİSAR
: 9338
Yayınlandığı Gazeteler

YENİGÜN 04.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
YENİGÜN 06.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
411 ada , 52  parselde kayıtlı bulunan  9.338,00 m2  yüz ölçümlü Zeytin Ağaçlı Tarla
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.12.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Seferihisar Malmüdürlüğünde
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. SEFERİHİSAR KAYMAKAMLIĞI MAL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
2019 / 22
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
SATILMASINA KARAR VERİLEN GAYRİ MENKULÜN CİNSİ, KIYMETİ VE SATIŞ ŞARTLARI;

İzmir İli , Seferihisar İlçesi , Tepecik Mahallesi , Sivrikaya Mevkii adresinde bulunan, Seferihisar Tapu Sicil Müdürlüğünde Seferihisar, Tepecik Mahallesi, Sivrikaya Mevkii , 411 ada , 52 parselde kayıtlı bulunan 9.338,00 m2 yüz ölçümlü Zeytin Ağaçlı Tarla vasıflı taşınmazın 3/16 hissesi amme alacağının tahsili için açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.

Satışa Konu Gayrimenkulun Özellikleri; İzmir ili Seferihisar İlçesi Tepecik Mahallesi, Sivrikaya Mevkii, 411 Ada , 52 Parsel numaralı 9.338,00 m2 yüzölçümlü Zeytin Ağaçlı Tarla vasıflı taşınmazın 3 / 16 hissesi
Satışa konu taşınmaza ulaşım için, Taşınmaza ulaşım ilçenin ana arterlerinden olan Hisar Caddesi üzerinde Seferihisar ilçe merkezi sol kolda kalacak şekilde kuzey doğu yönüne ilerlenir. Seferihisar İlçe terminali geçildikten sonra yaklaşık 1 km sonra sağa stabilize yola girilir. Yol üzerinde yaklaşık 1,3 km devam edildiğinde yolun sağ tarafında satışa konu taşınmaza ulaşılır. Taşınmazın çevresinde kendisi ile benzer arsa , bağ , tarla vasıflı araziler bulunmaktadır. Taşınmazın kuzey batısında Seferihisar merkez , güney batısında Tepecik mahallesi yer almaktadır. Taşınmaz tarım alanı olmakla birlikte stratejik ve 2. Derece kara askeri yasak bölge içerisindedir. Taşınmazın yola cephesi bulunmadığından ulaşım dere yatağından açılan yol ile sağlanmaktadır.

Takdir Olunan Rayiç Değeri ; Rayiç Değeri 40.000,00.-TL dir ( KDV , Damga Vergisi ve Tapu harçları alıcıya aittir )

1-) Satış 19.12.2019 perşembe günü saat 10:30 da Seferihisar Malmüdürlüğünde toplanacak Gayrimenkul Satış Komisyonu tarafından açık artırma yoluyla yapılacaktır. Bu artırmada teklif edilen bedelin artırmaya esas olan rayiç değerin % 75 ni bulması ve rüçhanlı alacaklar varsa artırma bedelinin rüçhanlı alacakların tutarı ile yapılmış ve yapılacak masrafları geçmesi şartları gerçekleşirse, bu durumda gayrimenkul en çok artırana ihale olunur. Böyle bir bedel ile alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla gayrimenkulun ikinci açık artırma ile satışı 26.12.2019 perşembe günü saat 10:30 da yine aynı adreste yapılacaktır. Bu artırmada da bu miktar aşılamamış ise gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, tekliflerin değerlendirilmesinde , alacaklı kamu idaresi ile borçlunun menfaatlerinin mümkün olduğu kadar telif edilmesi , gözetilmesi esastır. Artırma bedelinin rüçhanlı olan alacakların toplamından fazla olması , ayrıca paraya çevirme ve masraflarını geçmesi lazımdır.
2-) Artırmaya katılacaklardan , gayrimenkulun takdir edilen değerinin % 7,5 i nispetinde olan 3.000,00.-TL tutarında teminat alınacaktır. İştirakçilerin bu teminatlarını ihale günü saat 09:30 a kadar Seferihisar Malmüdürlüğü Veznesine yatırarak vezne alındısını satış komisyonuna ibraz etmesi gerekmektedir. İhale günü saat 09:30 dan sonra ibraz edilen teminatlar dikkate alınmayacaktır.Bu teminatlar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulu Hakkında Kanunun 10. maddesinin 1 ile 4. bentlerinde yazılı para , süresiz banka teminat mektubu , hazine tahvil ve bonoları veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler ile Hükümetçe belli edilecek milli esham ve tahvilatlardır. (Bu esham ve tahvilatlar en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanıyla değerlenir )
3-) Katma değer vergisi ve Damga Vergisi alıcıya ait olup tapu harcı ve masrafları alıcılar tarafından ayrıca ödenecektir.Teminat olarak para, Bankalar ve Özel Finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları kabul edilecektir.
4-) İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin varsa irtifak hakkı sahipleri de dahil olmak üzere bu gayrimenkul üzerindeki haklarını , faiz ve masrafa dahil olan iddiaların dayanağı olan belgelerle birlikte 15 gün içinde Seferihisar malmüdürlüğüne bildirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç tutulur.
5-) Taşınmazı satın alanlar ihale bedelini , Katma Değer Vergisi ve Damga Vergisini derhal öderler. Satış Komisyonunca mühlet verilmesi halinde KDV ve Damga Vergisi derhal ödenmekle beraber ihale bedelini komisyonca verilen süre içerisinde ödemeleri gerekir.
6-) Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse ödemelerini mühletinde yapmadığı takdirde satış feshedilerek gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 ( Yedi ) gün müddetle artırmaya çıkarılır. Bu artırmada ilgililere tebliğ yapılmaz. Sadece ilanla duyurulur ve gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. İhalenin feshine sebep olan tüm alıcılarla kefilleri , teklif ettikleri bedelle son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan , ayrıca % 5 faizden müteselsilen sorumlu olurlar. İhale farkı ve % 5 faiz tutarı ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra, kalan bakiyesi 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulu Hakkında Kanun uyarınca takip ve tahsil olunur.
7-) İhale günü ve zamanında ihaleyi sekteye uğratacak veya sonucunu olumsuz etkileyecek herhangi bir durum olması halinde , ihalenin yapılıp yapılmayacağı hususunda satış komisyonu yetkilidir.
8-) Satış Şartnamesi ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği şekilde açık olup , edinmek isteyenler mesai saatleri dahilinde Seferihisar Malmüdürlüğünden temin edebilir. Satışa iştirak edecekler, şartnameyi görmüş ve içeriğinde yazılı hususları kabul etmiş sayılacaklardır. İlgili gayrimenkul ve satış işlemleri hakkında , yukarıda yazılı bulunan hususlar dışında başkaca bilgi almak isteyenler Seferihisar Malmüdürlüğüne müracaat edebilirler.
İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olduğu İLAN OLUNUR .

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR