KİRAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İzmir/Kiraz'da muhtelif taşınmazlar ihale ile satılacaktır

KİRAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00940353
Şehir : İzmir / Kiraz
Yayınlandığı Gazeteler

EGE TELGRAF 06.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İLKSES 08.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Tarla,Kargir Köy Konağı ve arsası, Zeytinlik,Avlulu Kargir ev, Bahçe, Arsa
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.02.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Cumhuriyet  Mahallesi Cami Sokak No:3 Kiraz / İZMİR (Kiraz Belediyesi)
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KİRAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait; aşağıda mahallesi, adası, parseli, yüzölçümleri ve cinsi belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/c ve 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.

SIRA NO MAHALLE TAPU NİTELİĞİ ADA / PARSELİ HİSSE ORANI YÜZÖLÇÜMÜ
( M² )
İMAR DURUMU MUHAMMEN BEDELİ ( TL ) GEÇİCİ TEMİNATI
( TL )
İHALE TARİHİ VE SAATİ
1 PINARBAŞI TARLA 120 / 1 TAM 26.103,55 TARIM ARAZİSİ 200.000,00 6.000,00 18.02.2019
SAAT 14:00
2 PINARBAŞI TARLA 137 / 1 TAM 17.251,85 TARIM ARAZİSİ 135.000,00 4.050,00 18.02.2019
SAAT 14:30
3 ÇATAK KARGİR KÖY KONAĞI VE ARSASI 206 / 3 TAM 501,01 2. KAT 250 M²
EMSAL 0,50 H:6,50 M.
60.000,00 1.800,00 18.02.2019
SAAT 15:00
4 ÇÖMLEKÇİ ZEYTİNLİK 122 / 33 TAM 1.242,00 2. KAT 250 M²
EMSAL 0,50 H:6,50 M.
15.000,00 450,00 18.02.2019
SAAT 15:30
5 ÇÖMLEKÇİ AVLULU KARGİR EV 121 / 71 TAM 470,17 2. KAT 250 M²
EMSAL 0,50 H:6,50 M.
10.000,00 300,00 18.02.2019
SAAT 16:00
6 OVACIK BAHÇE 163 / 11 TAM 1.241,72 TARIM ARAZİSİ 20.000,00 600,00 18.02.2019
SAAT 16:30
7 CERİTLER TARLA 122 / 1 TAM 12.979,00 TARIM ARAZİSİ 200.000,00 6.000,00 18.02.2019
SAAT 17:00
8 UZUNKÖY TARLA 110 / 3 TAM 46.085,12 TARIM ARAZİSİ 210.000,00 6.300,00 19.02.2019
SAAT 14:00
9 HALİLLER TARLA 0 / 1196 TAM 1.300,00 2. KAT 250 M²
EMSAL 0,50 H:6,50 M.
40.000,00 1.200,00 19.02.2019
SAAT 14:30
10 YEŞİLDERE TARLA 117 / 1 TAM 3.222,20 TARIM ARAZİSİ 30.000,00 900,00 19.02.2019
SAAT 15:00
11 VELİLER TARLA 109 / 42 TAM 1.632,00 2. KAT 250 M²
EMSAL 0,50 H:6,50 M.
20.000,00 600,00 19.02.2019
SAAT 15:30
12 KARABULU BAHÇE 208 / 3 TAM 650,07 2. KAT 250 M²
EMSAL 0,50 H:6,50 M.
5.500,00 165,00 19.02.2019
SAAT 16:00
13 YENİ ARSA 250 / 16 TAM 114,15 BİTİŞİK NİZAM
2 KAT
40.000,00 1.200,00 19.02.2019
SAAT 16:30
14 YENİ ARSA 250 / 17 TAM 114,03 BİTİŞİK NİZAM
2 KAT
40.000,00 1.200,00 19.02.2019
SAAT 17:00
 1. İhalesi tarihi ve saatleri ayrıntılı olarak yukarıdaki tabloda yer almış olup, ihale Cumhuriyet Mahallesi Cami Sokak No:3 Kiraz / İZMİR (Kiraz Belediyesi) adresinde bulunan Kiraz Belediyesi ikinci katında, Meclis Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
 2. Söz konusu taşınmazların tahmini satış bedelleri yukarıda ki tabloda yer almaktadır. İhaleler ile ilgili olarak geçici teminat, muhammen bedelinin % 3’ ü miktarında yine yukarıda ki tabloda gösterilmiştir.
 3. İhale bedeli peşin olarak Belediyemiz veznesine veya banka hesabına ödenecektir.
 4. İhale ile ilgili dokümanlar mesai saatleri içerisinde Kiraz Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir ve 100,00 TL bedel ile aynı adresten temin edilebilir.
 5. İhaleye katılmak isteyenler, Başvuru Dilekçesi ile birlikte, istenen belgeleri de ekleyerek dosya halinde ihale günü ihale saatinden en az yarım saat( 30 dakika ) önce Kiraz Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

6.1. İhaleye katılacak istekliler aşağıda belirtilen belgeleri getirmek zorundadır.

İstekli gerçek kişi ise;

 1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 2. Tebligat adresi için ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
 3. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
 4. İstekli tarafından her sayfası imzalanmış ihale dokümanı (Şartname)
 5. Geçici Teminat Makbuzu veya Geçici Teminata dair belge,
 6. Belediyemize borcu olmadığına dair “Borcu Yoktur” Belgesi,
 7. Vergi Dairesi ilişiği / borcu yoktur belgesi,
 8. Şartname Alındı Makbuzu,


İstekli tüzel kişilik ise;

 1. İmza Sirküsü,
 2. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
 3. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri,
 4. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
 5. Ortağı olduğu şirketin “ Vergi Levhası” fotokopisi,
 6. Şirket Ortağının ihaleye katılması halinde ilgili ortağın katılabileceğine dair yetki belgesi,
 7. İstekli tarafından her sayfası imzalanmış ihale dokümanı,
 8. Geçici Teminat Makbuzu veya Geçici Teminata dair belge,
 9. Belediyemize Borcu olmadığına dair “Borcu Yoktur” belgesi,
 10. Vergi Dairesi ilişiği / borcu yoktur belgesi,
 11. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
 12. Şartname Alındı Makbuzu.
 1. Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.


Saliha ÖZÇINAR
Belediye Başkanı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR