BERGAMA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Bergama'da iki adet fıstıklık vergi dairesinden satılıktır

BERGAMA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.12.2019 12:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bergama Vergi Dairesi Müdürlüğünde, Müdür odasında
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BERGAMA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

1. GAYRİMENKUL: Bergama Tapu Müdürlüğünde Aşağıcuma Mah. Kuşavlu mevkii 101 ada 25 (eski 31 parsel) parselde kayıtlı 12.747,95 m² yüzölçümlü fıstıklık niteliğindedir.
Açık artırma usulü ihale 11.12.2019 tarihinde çarşamba günü saat:11.00’de Bergama Vergi Dairesi Müdürlüğünde, Müdür odasında yapılacak olup satış süresi 30 dakikadır.
Gayrimenkulün açık artırmaya esas olan biçilmiş rayiç değeri::12.747,95X16.00TL=203.967,20TL.’dir. Açık artırmaya katılacaklardan 203.967,20TLX%7,5=15.297,54TL nakit para veya en az aynı tutarda kesin ve süresiz olmak kaydıyla Banka Teminat Mektubu alınır.
Gayrimenkul durumu ve hususi vasıfları:Gayrimenkul Bergama Tapu Müdürlüğünde Aşağıcuma Mah. Kuşavlu Mevkii 101 ada 25 parsel (eski:31) parselinde 12.747,95m² yüzölçüme sahip fıstıklık vasıflıdır.Parsel üzerinde sulama yapılamamaktadır,içerisinde bir miktar fıstık ağacı bulunmaktadır.Gayrimenkul düzgün olmayan geometrik şekle sahip ve hafif eğimlidir,yüzeyi taşlı olup,yaklaşık 200m doğusunda taş işletmesi bulunmaktadır.
2. GAYRİMENKUL:Bergama Tapu Müdürlüğünde Aşağıcuma Mah. Kuşavlu mevkii 118 ada 50 (eski:33) parselinde 7.404,61m² yüzölçümlü fıstıklık niteliğindedir.
Açık artırma usulü ihale 11.12.2019 tarihinde çarşamba günü saat:12.00’de Bergama Vergi Dairesi Müdürlüğünde, Müdür odasında yapılacak olup satış süresi 30 dakikadır.
Gayrimenkulün açık artırmaya esas olan biçilmiş rayiç değeri::7.707,61m²X16.00TL=118.473,76TL.’dir. Açık artırmaya katılacaklardan 118.473,76TLX%7,5=8.885,53TL nakit para veya en az aynı tutarda kesin ve süresiz olmak kaydıyla Banka Teminat Mektubu alınır.
Gayrimenkul durumu ve hususi vasıfları:Gayrimenkul Bergama Tapu Müdürlüğünde Aşağıcuma Mah. Kuşavlu Mevkii 118 ada 50 parsel (eski:33) parselinde 7.404,61m²m² yüzölçüme sahip fıstıklık vasıflıdır. Gayrimenkul içerisinde bir miktar fıstık ağacı bulunmaktadır. Gayrimenkul düzgün olmayan geometrik şekle sahip ve hafif eğimlidir.
Gayrimenkullere Ulaşım: Bergama ilçe merkezinden Kozak yoluna dönüp,yaklaşık 26,5 Km gidildikten sonra ulaşılan ve sağda kalan Aşağıcuma köyü yoluna dünüldükten sonra köy içinden Okçular köy yoluna dönülerek yaklaşık 500m. sonra ulaşılmaktadır.
ORTAK HÜKÜMLER:
1-) Gayrimenkullerin satışı, Bergama Vergi Dairesi Müdürlüğü Bergama/İZMİR adresinde toplanacak Gayrimenkul Satış Komisyonu tarafından açık artırma yolu ile yapılacaktır. Bu artırmada,teklif edilen bedelin artırmaya esas olan rayiç değerin %75’ini bulması ve rüçhanlı alacaklar varsa,artırma bedelinin rüçhanı olan alacakların tutarı ile yapılmış ve yapılacak masrafları geçmesi şartları gerçekleşirse,bu durumda gayrimenkul en çok artırana ihale olunur. Böyle bir bedel ile alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla gayrimenkullerin ikinci açık artırma ile satışı ,18/12/2019 tarihinde, çarşamba günü saat:11:00’de ve 12:00’de (satış süresi 30 dakikadır.) yine aynı adreste yapılacaktır. Bu artırmada da bu miktar aşılmamış ise gayrimenkul en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki tekliflerin değerlendirilmesinde,alacaklı kamu idaresi ile borçlunun menfaatlerinin mümkün olduğu kadar telif edilmesi esastır. Artırma bedelinin rüçhanlı olan alacaklarının toplamından fazla olması,ayrıca paraya çevirme masraflarını geçmesi lazımdır.
2-) Açık artırmaya katılacaklardan, gayrimenkullerin takdir edilen değerinin %7,5’i nispetinde olan tutarında teminat alınacaktır. İştirakçilerin bu teminatlarını ihale günü ihale saatinden en az bir saat önce Bergama Vergi Dairesi Müdürlüğü veznesine yatırarak (Vezne Alındısının, Menkul Kıymet Alındısı) belgelerini de aynı süre içerisinde Gayrimenkul Satış Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu teminatlar 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10’ncu maddesinin 1 ila 4’ncü bentlerinde yazılı nakit para veya kesin ve süresiz olmak şartıyla banka teminat mektubu, hazine tahvil ve bonoları veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler ile,Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve tahvilattır. (Bu esham ve tahvilatlar en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanıyla değerlendirilir.)
3-) %18 Katma Değer Vergisi, Binde 5,69 Damga Vergisi, alıcı ve satıcı adına tahakkuk edecek Tapu Harcı (2 tarafın alıcı ve satıcının) ve masraflar alıcılar tarafından ayrıca ödenecektir.
4-) İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin varsa irtifak hakkı sahipleri de dahil olmak üzere bu gayrimenkul üzerindeki haklarını,faiz ve masrafa dahil olan iddiaların dayanağı olan belgelerle 15 gün içinde Bergama Vergi Dairesi Müdürlüğüne bildirmeleri gerekmektedir. Aksi halde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç tutulurlar.
5-) Gayrimenkulleri satın alanlar ihale bedelini Katma Değer Vergisi ve Damga Vergisiyle birlikte derhal öderler. Mühlet verilirse K.D.V-Damga Vergisini derhal, ihale bedelini verilen süre içerisinde nakden ödemek zorundadırlar.
6-) Gayrimenkuller kendisine ihale olunan kimseler ödemelerini mühletinde yapmadığı takdirde satış feshedilerek ilgili gayrimenkuller satış komisyonunca hemen 7 gün müddetle artırmaya çıkarılır. Bu artırmada ilgililere tebliğ yapılmaz. Sadece ilanla duyurulur ve gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. İhalenin feshine sebep olan tüm alıcılarla kefilleri,teklif ettikleri bedelle son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan, ayrıca %5 faizden müteselsilen sorumlu olurlar. İhale farkı %5 faiz tutarı ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsup yapıldıktan sonra,kalan bakiyesi 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca takip ve tahsil olunur.
7-) İhale günü ve zamanında ihaleyi sekteye uğratacak veya sonucunu olumsuz etkileyecek herhangi bir durum olması halinde, ihalenin yapılıp yapılmayacağı hususunda Satış Komisyonu yetkilidir.
8-) Satış Sartnameleri ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği şekilde açık olup,edinmek isteyenler mesai saatleri dahilinde Bergama Vergi Dairesi Müdürlüğünden temin edebilirler. Satışa iştirak edenler,şartnameyi görmüş ve içeriğinde yazılı hususları kabul etmiş sayılacaklardır. İlgili gayrimenkul ve satış işlemleri hakkında, yukarıda yazılı bulunan hususlar dışında başkaca bilgi almak isteyenler 2019/3-2019/4 Dosya numaralar ile Bergama Vergi Dairesi Müdürlüğüne müracaat edebilirler.
İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında adı ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olduğu sayılır, İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR