BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İhale usulüyle muhtelif taşınmazlar kiraya verilecektir

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00817410
Şehir : Bursa / Keles
: 131386
Yayınlandığı Gazeteler

KENT 04.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
KENT 11.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.06.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bursa Teknik Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Mimar Sinan Mah. Mimar Sinan Bulvarı. Eflak Cad. No:177 YILDIRIM/BURSA
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

(BURSA KESTEL ÇATALTEPE MEVKİİNDEKİ KİRAYA VERİLECEK GAYRİMENKULLER)

ADA/PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ (m²)

KÜÇÜK ZEYTİN (ADET)

ZEYTİN (ADET)

İNCİR (ADET)

ŞEFTALİ (ADET)

KİRAZ (ADET)

CEVİZ (ADET)

NAR (ADET)

TOPLAM AĞAÇ SAYISI

TAHMİNİ 2 YILLIK GELİR TUTARI

TAHMİNİ 2 YILLIK BAKIM MASRAFI

TAHMİNİ 2 YILLIK MASRAFLAR DÜŞÜLMÜŞ GELİR TUTARI

TAHMİNİ 1 YILLIK MASRAFLAR DÜŞÜLMÜŞ GELİR TUTARI

İHALE BAŞLANGIÇ FİYATI

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ % 3

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

101/5

23.000,00

106

106

384.895,76 TL

120.892,54 TL

264.003,22 TL

132.001,61 TL

66.000,00 TL

1.980,00 TL

19.06.2018
(SALI)

10:00

15

15

101/6

1.250,00

23

23

101/7

3.000,00

106

106

95

95

101/8

3.750,00

8

8

101/16

638,00

16

16

101/17

3.500,00

18

18

101/449

748,00

8

8

101/14

7.750,00

231

1

232

101/47

10.500,00

384

14

398

261

261

101/79

1.000,00

33

33

101/86

1.250,00

8

8

101/34

11.750,00

56

56

101/37

7.250,00

137

137

101/38

12.000,00

150

275

425

82

82

101/41

5.000,00

43

158

27

1

229

90

2

92

101/43

8.500,00

36

112

15

1

164

1

1

101/44

2.750,00

82

41

123

0

101/42

9.000,00

28

20

48

101/45

3.000,00

57

1

58

13

4

17

101/46

6.750,00

2

2

101/40

9.000,00

21

1

22

TOPLAM

131.386,00

229

2410

107

30

2

4

1

2783

Not :Bu tablo Kestel ilçesi yıllık maliyet cetveli baz alınarak hazırlanmış olup, hesaplamalar yaklaşık olarak yapılmıştır. Ayrıca meyve bahçeleri için sayısı fazla olan ağaçlar baz alınarak kapama bahçe şeklinde hesaplanmıştır.

1-Yukarıda adı, ada/pafta,ağaç bilgileri, ihale tarihi, ihale saati, muhammen bedeli, geçici teminatları,belirtilen Üniversitemize ait 131.386,00 m² üzerinde yer alan yaklaşık toplam 2783 adet meyve ağacının bulunduğu taşınmaz , 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılacaktır.

2-Söz konusu taşınmazın yaklaşık 1 yıllık masraflar düşülmüş tahmini geliri 132.001,61 TL. olup, açık arttırmaya 66.000,00 TL.’ den başlanılacaktır.

3-Taşınmazlar yaklaşık 2 yıl süre ile kira ihalesine çıkarılmıştır. 1. yılın kiralama süresi yer tesliminden itibaren 31.01.2019 ‘a kadardır.2. yıl kira süresi 31.01.2019-31.01.2020 tarihleri arasıdır. Kiracı ihale bedeli ve süresi üzerinden, ihale karar pulu, sözleşme damga vergisi, kesin teminatı yatırmak, 1 yıllık kira bedelinin ¼ nü peşin olarak sözleşme imzalanmasından itibaren 15 gün içerisinde ödemek zorundadır. Geriye kalan ¾ ise en geç aralık ayının 15 veya bugün resmi tatil olması durumunda sonraki ilk iş gününe kadar Üniversitemizin Ziraat Bankası Bursa Şubesi TR19 000 1 000 0 6056 210560 5002 No’lu (vergi no 1910589205- şube kodu 60 ) hesabına yatırılacaktır. Geciken her gün için Kamu alacaklarına ilişkin 6183 sayılı Kanunun 51.maddesinde gösterilen gecikme zammı uygulanacaktır. Takip eden yıllara ait kira artışları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında arttırılmak suretiyle belirlenecektir. İdarenin belirlediği yeni yıl kira bedelini kabul eden kiracının sözleşmesi aynı şartlarla devam eder. Kiracının yeni yıl kira bedelini kabul etmemesi halinde sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiş sayılır. Sözleşmenin devamı halinde 2. yıla ait peşin ödeme kira başlangıç tarihinin 15. gününe kadar, geriye kalan ¾ ise en geç o yılın aralık ayının 15 veya bugün resmi tatil olması durumunda sonraki ilk iş gününe kadar yapılır.

4-İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Bursa Yıldırım İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No:177 16310 adresindeki İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Erguvan toplantı salonunda yapılacaktır.

5-Kira bedeli KDV hariç olup, teklif edilen bedel üzerinden KDV uygulanacaktır

6-İhaleye Katılacak olanlardan istenen belgeler
a)Kanuni İkamatgah Belgesi (Şirketlerde Bu belge aranmayacaktır)
b)Türkiye'de tebligat için adres gösteren imzalı bildirim.
c)İsteklinin gerçek kişi olması halinde, kimliğini belirleyecek resmi belge (Pasaport, Ehliyet vb.) ( TC. Kimlik numarası görünmelidir. )
d)İsteklinin Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti
e)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi İhalenin yapıldığı yılda alınmış veya geçerliliği devam eden imza sirküleri, (Gerçek kişilerde bu belge aranmayacaktır.)
f)İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesi
g)Dosya ücretinin yatırıldığına dar banka dekontu veya alındı belgesi,
h)Geçici teminata ilişkin belge
6-İhale dökümanı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Müdürlüğünün veznesine veya Iban numarasına 118,00 TL ( KDV DAHİL ) dosya ücreti yatırılarak makbuzuyla idari ve Mali İşler Şube Müdürlüğünden alınabilir. (vergi no 1910589205- Ziraat Bankası Bursa Şubesi ( şube kodu 60 ) TR19 000 1 000 0 6056 210560 5002 )

7-Geçici teminat nakit olarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Müdürlüğünün veznesine veya Iban numarasına yatırılabilir.(vergi no 1910589205- Ziraat Bankası Bursa Şubesi ( şube kodu 60 ) TR19 000 1 000 0 6056 210560 5002 )

8-İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişiler tüm parseller için tek bir fiyat teklif edeceklerdir. Gerçek ve tüzel kişilerin teklifleri bütün olarak değerlendirilecek olup, ihale bir gerçek veya tüzel kişi üzerine bırakılacaktır.

9-İhaleye iştirak edeceklerden istenilen belgeleri İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü’ne en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, teslim etmeleri gerekmektedir. İsteklilerin ihale gün ve saatinde Bursa Teknik Üniversitesi Erguvan Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.Postayla müracat halinde 2886 Sayılı Kanun hükümleri geçerlidir.

10-İlana yazılmayan bilgiler şartnamede ve sözleşmede mevcut olup, ihaleye katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş,teknik şartnamedeki şartlarla kira sözleşmesine konulmuş şartları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

11-İhale ve sözleşmeye ait tüm giderler kiracıya aittir.

12- İhalenin onaylanmasından sonra yasal süre içerisinde sözleşme imzalamayan isteklinin geçici teminatları İdare bütcesine irad kaydedilecektir.

13-İhale uhdesinde kalmayan gerçek ve tüzel kişilerin yatırmış oldukları geçici teminatları talep dilekçelerinde belirtilen banka hesaplarına iade edilecektir.

14-Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

15- İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Bilgi için: ( Telefon numarası: 2243003282 - ( Faks numarası: 2243003299 ) - ( e- posta: ergin.arabacioglu@btu.edu.tr-Elektronik Ağ:www.imid.btu.edu.tr )

İlan Olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR