KÜTAHYA MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Ham toprak vasıflı ve imarsız taşınmaz satışı ihalesi

KÜTAHYA MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00376266
Şehir : Kütahya
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ŞAFAK 01.07.2016
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.08.2016 09:40
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kütahya Defterdarlığı hizmet binası ihale salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Pazarlık Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

KÜTAHYA DEFTERDARLIĞI’NDAN (Milli Emlak Müdürlüğü)

Kütahya İli, Merkez İlçe, Turgutlar köyünde bulunan mülkiyeti Hazineye ait İ23C25A4 pafta, 115 ada, 1006 parsel numaralı 157.826,91 m2 yüzölçümlü, ham toprak vasıflı ve imarsız olan taşınmaz; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.

İhale 08/08/2016 tarihinde Pazartesi günü saat 09:40’da Kütahya Defterdarlığı hizmet binası ihale salonunda yapılacaktır. Tahmini bedeli 789.150,00 TL (Yediyüzseksendokuzbin yüzelli Lira), geçici teminat miktarı ise 157.830,00 TL (Yüzelliyedibinsekizyüzotuz Lira) ’dır. İhaleye katılacak isteklilerin ikametgah belgesi, nüfus cüzdan örneği, geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuzları veya geçici teminat mektubunu, tüzel kişiler ise ayrıca yılı içinde alınmış kayıtlı olduğu oda sicil kaydı, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslını veya noter tasdikli örneğini, İhaleye Ortaklık şeklinde iştirak halinde noter tasdikli ortaklık girişim belgesi ve her ortak için ilgisine göre istenen tüm belgeler ile Vekaleten ihaleye katılacakların noter tasdikli vekaletnamelerini ve gerçek kişilerden istenen tüm belgeleri, ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur.

İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla gönderebilirler. Posta ile yapılacak tekliflerdeki gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz. Şartname ve ekleri ihale saati öncesinde Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR