GEMLİK MALMÜDÜRLÜĞÜ

Gemlik'de taşınırlar ve taşınmazlar ihale ile satılacaktır

GEMLİK MALMÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.12.2018 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gemlik Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğünde oluşturulacak ihale komisyonunca Milli Emlak Müdürü makam odasında yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
GEMLİK KAYMAKAMLIĞI
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
SATIŞ İLANI

SATIŞI YAPILACAK TAŞINIRLAR, MOTORSİKLETLER VE DİĞER TAŞITLAR

SIRA DOSYA NO PLAKA CİNSİ/ MARKASI/ MODELİ TAŞINIRIN / TAŞITIN MOTORSİKLETİN DURUMU BULUNDUĞU OTOPARK TAHMİNİ
BEDELİ (TL)
GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE
TARİHİ / SAATİ
1 16050500013 - Fiber Tekne ve Üzerindeki Motor Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Marmara Otopark 1.250,00 250,00 19.12.2018 09:00
2 16050500014 - Ahşap Tekne ve Üzerindeki Motor Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Marmara Otopark 400,00 80,00 19.12.2018 09:15
3 16050500012 Muhtelif Marka ve Modelde 5 adet Motorsiklet Hurda Marmara, Amca, Çabuk Otopark 900,00 180,00 19.12.2018 09:30
4 16050500018 16LPH84 Motorsiklet / Mondial UMG / 2015 Model Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Çabuk otopark 350,00 70,00 19.12.2018 09:45
5 16050500017 16ZC306 Otomobil / Fiat AB Heçbek (Uno) /1992 Model Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Marmara Otopark 3.500,00 700,00 19.12.2018 10:00
6 16050500016 16H4104 Otomobil/Tofaş Fiat 131AC(Kartal)/1990 Model Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Gemlik Otopark 2.500,00 500,00 19.12.2018 10:15
7 16050500014 16BTV55 Otomobil / Fiat 131 Kartal S / 1999 Model Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Gümrük Müdürlüğü Otoparkı 7.500,00 1.500,00 19.12.2018 10:30

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR


SIRA
DOSYA NO MAHALLESİ MEVKİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜM
HAZİNE
HİSSESİ
VASFI
İMAR /FİİLİ DURUMU
TAHMİNİ
BEDELİ (TL)
GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE
TARİHİ VE SAATİ
8 16050107948 Kurtul Delibey - 1863 267,07 Tam Tarla 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Diğer Tarım Alanı, Kiracısının Kullanımında 27.750,00 6.937,50 19.12.2018 10:45
9 16050107949 Kurtul Delibey - 1864 407,46 Tam Çalılık 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Diğer Tarım Alanı, Kiracısının Kullanımında 40.750,00 10.187,50 19.12.2018 11:00
10 16050102958 Karacaali - - 1829 655,00 Tam Bahçe 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Çok Az Yoğunlukta Öneri Konut Alanı, İşgalli 331.000,00 82.750,00 19.12.2018 11:15
11 16050100954 Kurşunlu Kanarya - 1900 6.625,00 Tam Zeytinlik İmar Planında Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı, Park ve Yol, İşgalli 1.990.000,00 497.500,00 19.12.2018 11:30


1) Yukarıdaki tabloların 1’inci ve 2’nci sırasındaki taşınırların, 3’üncü ve 4’üncü sırasındaki motorsikletlerin, 5’inci, 6’ncı ve 7’nci sırasındaki taşıtların, 8’inci, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sırasındaki taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile satış ihaleleri hizalarında belirtilen tarih ve saatte Gemlik Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğünde oluşturulacak ihale komisyonunca Milli Emlak Müdürü makam odasında yapılacaktır.
2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
-Geçici teminatı yatırmış olmaları ve ihale saatinde İhale Komisyonuna teslim etmeleri;
Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler: 1) Tedavüldeki Türk Parası, 2) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, 3) Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, (geçici teminat mektuplarının şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27’nci maddesi bu Kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması, bir örneği http://www.milliemlak.gov.tr adresinde görülebilir.
-Tebligat için Türkiye’de yazılı adres göstermeleri veya yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi ibraz etmeleri ,
-Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini ibraz etmeleri, Tüzel kişilerin Vergi Kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, gerekmektedir.
3) Hazineye ait taşınmazların satışı KDV’ den müstesna olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi değildir. Hazineye ait taşınmazların satış bedeli taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda kanuni faizi ile birlikte taksitlerle ödenir. Alacağın kalan kısmına kanunî faiz uygulanır.
4) Satışı yapılacak Taşınır, Motorsiklet ve Diğer Taşıtların satış bedeli üzerinden KDV tahsil edilecek olup, satış ve tescil işlemlerinden doğacak her türlü vergi, resim, harç vb. yükümlülükler alıcıya aittir.
5) İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Gemlik Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6) Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
7) İhale ilanları veya metni http://www.milliemlak.gov.tr ve http://bursa.csb.gov.tr adresinden de görülebilir. Bilgi için Telefon:02245132953.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR