ANTALYA ÇEVRE ŞEHİRCİLİK İL MD.GAZİPAŞA MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Gazipaşa Milli Emlak Müdürlüğü'nce 8 adet muhtelif taşınmazların satışı yapılacaktır

ANTALYA ÇEVRE ŞEHİRCİLİK İL MD.GAZİPAŞA MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
8 adet taşınmazın satışı yapılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.02.2020 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gazipaşa Hükümet Konağı Malmüdürlüğü Müdür Yardımcısı makam odasında
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ANTALYA İLİ GAZİPAŞA İLÇESİ TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

Sıra No İşlem
Dosya No
Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü (m2) Hazine Hissesi (m2)
Uygun Alan (m2)
Cinsi Fiili Durumu İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat Tutarı (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 Satış 07060103153 İnal 151 40 22.883,67 15.882,90 15.882,90 Taşlık Çalılık Hazine hissesi Boş İmarsız 79.414,50 ₺ 23.500,00 ₺ 06.02.2020 09:00
2 Satış 07060109114 Çamlıca 321 8 269,83 Tam 269,83 Ham Toprak Boş İmarsız 4.047,45 ₺ 1.200,00 ₺ 06.02.2020 09:30
3 Satış 07060109111 Çamlıca 321 5 393,30 Tam 393,30 Ham Toprak Boş İmarsız 5.899,50 ₺ 1.750,00 ₺ 06.02.2020 10.00
4 Satış 07060109163 Çamlıca 301 6 651,39 Tam 651,39 Tarla Boş İmarsız 9.770,85 ₺ 2.900,00 ₺ 06.02.2020 10:30
5 Satış 07060109047 Çamlıca 301 1 2.997,36 Tam 2.997,36 Tarla İşgalli İmarsız 44.960,40 ₺ 13.400,00 ₺ 06.02.2020 11:00
6 Satış 07060109077 Çamlıca 314 11 2.165,91 Tam 2.165,91 Ham Toprak Boş İmarsız 32.488,65 ₺ 9.700,00 ₺ 06.02.2020 11:30
7 Satış 07060109087 Çamlıca 318 13 2.826,12 Tam 2.826,12 Ham Toprak Boş İmarsız 42.391,80 ₺ 12.700,00 ₺ 06.02.2020 12:00
8 Satış 07060109112 Çamlıca 321 6 315,26 Tam 315,26 Ham Toprak Boş İmarsız 4.728,90 ₺ 1.400,00 ₺ 06.02.2020 14:00
1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile ilanda belirtilen muhammen bedeller üzerinden karşılarında yazılı tarih ve saatlerde Gazipaşa Hükümet Konağı Malmüdürlüğü Müdür Yardımcısı makam odasında ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.

2-
Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde talep edilmesi halinde Gazipaşa Milli Emlak Servisinden bedelsiz olarak temin edilebilir.

3-
İhaleye iştirak etmek isteyenler;
a-)Geçici teminatı (Tedavüldeki Türk parası, mevduat ve katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları 2886 Sayılı Kanuna göre banka limiti ve kullandırılan limitleri de göstermesi ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri
b)Tebligat için Türkiye de adres göstermeleri
c)Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri,( aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) Özel hukuk tüzel kişilerin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve(c) bentlerinden ayrı olarak belirtilen şartlarda tüze kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri.
d)Müşterek isteklilerde taliplilerin hisse miktarlarını da belirtir noter tasdikli sözleşme veya Ortak girişim beyannamesini ( Beyannamenin haricen düzenlenmesi halinde noter tasdiki zorunludur.)İhale saatinden önce Komisyon Başkanlığına vermeleri zorunludur.
4- Halen haklarında ihalelerden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılmayacaktır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.
5- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı
İdare ve İhale Komisyonu sorumlu değildir.
6- Komisyon gerekçesini açıklayarak ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7- Satışı yapılan taşınmaz KDV’den satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan ve 5 yıl süre ile Emlak Vergisinden muaftır.

İlan olunur. Telefon: 0 242 572 10 78 Faks: 0 242 572 1633 www.milliemlak.gov.tr adresinden de takip edilebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR