GAZİANTEP MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Gaziantep'te 42 adet taşınmazın kiralama ve irtifak hakkı ihale edilecektir

GAZİANTEP MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
42 adet taşınmaz
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.10.2019 09:20
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GAZİANTEP ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İRTİFAK HAKKI VE KİRALAMA İLANI

1- Aşağıda nitelikleri belirtilen ilanın 1 ila 9 uncu sırasındaki taşınmazların irtifak hakkı ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi uyarınca pazarlık usulüyle ve ilanın 10 ila 42 sırasındaki taşınmazların ise kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre açık teklif usulü ile aşağıda belirtilen gün ve saatte Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürü odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.
2- İhaleye Katılacakların; a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, c) Gerçek kişilerin T.C kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, d)Geçici teminatı yatırmış olmaları (2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen örneğine uygun olarak verilecek Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Tedavüldeki Türk Parası ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri vermeleri, e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.
3- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatine kadar Komisyona ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikme nedeni ile ihale saatine kadar komisyona ulaşmayan teklifler işleme alınmayacaktır.
4- İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.
5- İrtifak hakkı verilecek olan taşınmazın yıllık ihale bedeli peşin olarak defaten ödenecektir.
6- İrtifak hakkı ihalelerinin Onayını müteakip gerekmesi halinde, fiili kullanım olmaksızın taşınmazın tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi yada uygulama projelerinin hazırlanması, onaylatılması ile söz konusu; organize hayvancılık/hayvancılık yapılacak projenin hazırlanması ve onaylatılması ve ilgili Kamu İdarelerinden gerekli izin ve ruhsatların alınması amacıyla, üzerinde ihale kalan yatırımcıya Ön İzin Sözleşmesi düzenlenmek suretiyle 1 (bir) yıl süreli Ön izin verilecektir. Ön izin verilmesi gereken hallerde, ayrıca bedel takdiri yapılmayacak, Ön İzin bedeli irtifak hakkı ihalesi sonucu oluşacak bedelin yüzde yirmisi olarak belirlenecektir. Ancak, Ön İzin verilecek alanda hak sahibinin fiili kullanımının olması halinde Ön İzin bedeli, irtifak hakkı ihale bedeli olarak belirlenecektir.
7- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8- İhale ile ilgili bilgiler http://www.milliemlak.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.

SIRA
NO
İLİ İLÇESİ MAHALLE CİNSİ ADA PARSEL MİKTARI
m2
İMAR DURUMU İRTİFAK HAKKI AMACI İLK YIL TAHMİNİ İRTİFAK HAKKI BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT
BEDELİ (TL)
İRTİFAK HAKKI SÜRESİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Gaziantep Şehitkamil Taşlıca Tarla --- 1097 16.200,00 1/25000 ölçekli nazım imar planına göre tarımsal niteliği korunacak alan Konut ve enerji hariç olmak üzere eğitim, ticari, sağlık, turizm, sanayi, tarım ve hayvancılık, sosyal, kültürel vb. tesisler yapılmak amacıyla 49.000,00 14.700,00 30 Yıl 08.10.2019 09:20
2 Gaziantep Şahinbey Budak
(Kabarcık)
Ham Toprak 101 7 20.556,38 1/25000 ölçekli nazım imar planına göre tarımsal niteliği korunacak özel ürün alanı ve kısmen mera Konut ve enerji hariç olmak üzere eğitim, ticari, sağlık, turizm, sanayi, tarım ve hayvancılık, sosyal, kültürel vb. tesisler yapılmak amacıyla 10.500,00 3.150,00 30 Yıl 08.10.2019 09:40
3 Gaziantep Şahinbey Budak
(Kabarcık)
Ham Toprak 101 9 30.218,51 1/25000 ölçekli nazım imar planına göre tarımsal niteliği korunacak özel ürün alanı ve kısmen mera Konut ve enerji hariç olmak üzere eğitim, ticari, sağlık, turizm, sanayi, tarım ve hayvancılık, sosyal, kültürel vb. tesisler yapılmak amacıyla 15.500,00 4.650,00 30 Yıl 08.10.2019 10:00
4 Gaziantep Şahinbey Budak
(Kabarcık)
Ham Toprak 101 10 32.928,19 1/25000 ölçekli nazım imar planına göre tarımsal niteliği korunacak özel ürün alanı ve kısmen mera Konut ve enerji hariç olmak üzere eğitim, ticari, sağlık, turizm, sanayi, tarım ve hayvancılık, sosyal, kültürel vb. tesisler yapılmak amacıyla 13.500,00 4.050,00 30 Yıl 08.10.2019 10:20
5 Gaziantep Şehitkamil Yığınlı Ham Toprak 109 89 13.363,16 İmar planı dışındadır Organize Hayvancılık/Hayvancılık yapılmak amacıyla 6.750,00 2.025,00 30 Yıl 08.10.2019 10:40
6 Gaziantep Şehitkamil İbrahimşehir Tarla --- 1264 56.400,00 İmar planı dışındadır Organize Hayvancılık/Hayvancılık yapılmak amacıyla 11.300,00 3.390,00 30 Yıl 08.10.2019 11:00
7 Gaziantep Şehitkamil İbrahimşehir Tarla --- 1267 56.450,00 İmar planı dışındadır Organize Hayvancılık/Hayvancılık yapılmak amacıyla 11.300,00 3.390,00 30 Yıl 08.10.2019 11:15
8 Gaziantep Şehitkamil Atebek Ham Toprak 104 62 26.842,30 İmar planı dışındadır Organize Hayvancılık/Hayvancılık yapılmak amacıyla 16.250,00 4.875,00 30 Yıl 08.10.2019 11:30
9 Gaziantep Şehitkamil Öğümsöğüt Tarla 110 47 32.000,00 İmar planı dışındadır Organize Hayvancılık/Hayvancılık yapılmak amacıyla 17.600,00 5.280,00 30 Yıl 08.10.2019 11:45
Kiralamaya konu taşınmazların;
SIRA
NO
İLİ İLÇESİ MAHALLE CİNSİ ADA PARSEL KİRALANACAK ALAN (m2) İMAR DURUMU KİRALAMA AMACI İLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT
BEDELİ (TL)
KİRALAMA SÜRESİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
10 Gaziantep Şahinbey Çukur Dükkan 560 70 3,46 Park Alanı Dükkan olarak kullanılmak amacıyla 16.000,00 4.000,00 3 Yıl 08.10.2019 14:00
11 Gaziantep Şahinbey Güzelvadi Tarla 1212 39 5.161,00 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre ağaçlandırılacak alan ve yol Araç park yeri olarak kullanılmak amacıyla 103.220,00 25.805,00 3 Yıl 08.10.2019 14:30
12 Gaziantep Şahinbey Burç Esentepe Ham Toprak 161 160 6.727,54 Uygulama imar planı dışındadır Tarımsal amaçlı kullanılmak üzere 2.970,00 750,00 3 Yıl 08.10.2019 14:45
13 Gaziantep Şahinbey Burç Esentepe Ham Toprak 161 162 15.140,31 Uygulama imar planı dışındadır Tarımsal amaçlı kullanılmak üzere 6.840,00 1.710,00 3 Yıl 08.10.2019 15:00
14 Gaziantep Şahinbey Burç Esentepe Ham Toprak 161 163 34.323,40 Uygulama imar planı dışındadır Tarımsal amaçlı kullanılmak üzere 15.480,00 3.870,00 3 Yıl 08.10.2019 15:15
15 Gaziantep Şahinbey Burç Esentepe Ham Toprak 161 171 7.714,77 Uygulama imar planı dışındadır Tarımsal amaçlı kullanılmak üzere 3.510,00 900,00 3 Yıl 08.10.2019 15:30
16 Gaziantep Şahinbey Burç Esentepe Ham Toprak 161 174 17.534,96 Uygulama imar planı dışındadır Tarımsal amaçlı kullanılmak üzere 7.875,00 1.975,00 3 Yıl 08.10.2019 15:45
17 Gaziantep Şahinbey Burç Esentepe Ham Toprak 161 177 16.842,37 Uygulama imar planı dışındadır Tarımsal amaçlı kullanılmak üzere 7.380,00 1.850,00 3 Yıl 08.10.2019 16:00
18 Gaziantep Şahinbey Burç Esentepe Ham Toprak 161 178 22.339,60 Uygulama imar planı dışındadır Tarımsal amaçlı kullanılmak üzere 10.665,00 2.675,00 3 Yıl 08.10.2019 16:15
19 Gaziantep Şahinbey Burç Esentepe Ham Toprak 161 179 11.750,67 Uygulama imar planı dışındadır Tarımsal amaçlı kullanılmak üzere 5.300,00 1.325,00 3 Yıl 08.10.2019 16:30
20 Gaziantep Şahinbey Burç Esentepe Ham Toprak 116 82 22.497,39 Uygulama imar planı dışındadır Tarımsal amaçlı kullanılmak üzere 10.800,00 2.700,00 3 Yıl 08.10.2019 16:45
21 Gaziantep Şahinbey Burç Kale Tarla 154 1 9.870,31 Uygulama imar planı dışındadır Tarımsal amaçlı kullanılmak üzere 4.500,00 1.150,00 3 Yıl 09.10.2019 09:30
22 Gaziantep Şahinbey Burç Kale Tarla 154 291 4.103,24 Uygulama imar planı dışındadır Tarımsal amaçlı kullanılmak üzere 1.750,00 450,00 3 Yıl 09.10.2019 09:45
23 Gaziantep Şehitkamil Umut Arsa 2957 1 4.983,00 Resmi Kurum Alanı Araç park yeri olarak kullanılmak amacıyla 169.422,00 42.360,00 3 Yıl 09.10.2019 10:00
24 Gaziantep Şehitkamil Sam Tarla --- 2542 41.600,00 Uygulama imar planı dışındadır Tarımsal amaçlı kullanılmak üzere 24.960,00 6.240,00 3 Yıl 09.10.2019 10:15
25 Gaziantep Şehitkamil Sam Tarla --- 3675 8.140,00 Uygulama imar planı dışındadır Tarımsal amaçlı kullanılmak üzere 4.884,00 1.225,00 3 Yıl 09.10.2019 10:30
26 Gaziantep Şehitkamil Sam Tarla --- 3682 2.273,00 Uygulama imar planı dışındadır Depolama alanı olarak kullanılmak üzere 33.000,00 8.250,00 3 Yıl 09.10.2019 10:45
27 Gaziantep Şehitkamil İbrahimşehir Tarla --- 1108 22.775,00 Uygulama imar planı dışındadır Tarımsal amaçlı kullanılmak üzere 10.000,00 2.500,00 3 Yıl 09.10.2019 11:00
28 Gaziantep Şehitkamil Suboğaz Ham Toprak --- 412 38.950,00 Uygulama imar planı dışındadır Tarımsal amaçlı kullanılmak üzere 11.685,00 2.950,00 3 Yıl 09.10.2019 11:15
29 Gaziantep Şehitkamil Suboğaz Tarla --- 493 10.070,00 Uygulama imar planı dışındadır Tarımsal amaçlı kullanılmak üzere 3.021,00 760,00 3 Yıl 09.10.2019 11:30
30 Gaziantep Şehitkamil Suboğaz Tarla --- 518 6.020,00 Uygulama imar planı dışındadır Tarımsal amaçlı kullanılmak üzere 1.850,00 475,00 3 Yıl 09.10.2019 11:45
31 Gaziantep Şehitkamil Suboğaz Tarla --- 522 16.250,00 Uygulama imar planı dışındadır Tarımsal amaçlı kullanılmak üzere 4.875,00 1.225,00 3 Yıl 09.10.2019 14:00
32 Gaziantep Şehitkamil Suboğaz Tarla --- 681 21.776,00 Uygulama imar planı dışındadır Tarımsal amaçlı kullanılmak üzere 6.600,00 1.650,00 3 Yıl 09.10.2019 14:15
33 Gaziantep Şehitkamil Suboğaz Tarla --- 682 12.452,01 Uygulama imar planı dışındadır Tarımsal amaçlı kullanılmak üzere 3.750,00 950,00 3 Yıl 09.10.2019 14:30
34 Gaziantep Şehitkamil Suboğaz Tarla --- 683 13.623,65 Uygulama imar planı dışındadır Tarımsal amaçlı kullanılmak üzere 4.100,00 1.025,00 3 Yıl 09.10.2019 14:45
35 Gaziantep Şehitkamil Suboğaz Tarla --- 744 16.330,00 Uygulama imar planı dışındadır Tarımsal amaçlı kullanılmak üzere 5.000,00 1.250,00 3 Yıl 09.10.2019 15:00
36 Gaziantep Şehitkamil Suboğaz Tarla --- 1373 24.864,00 Uygulama imar planı dışındadır Tarımsal amaçlı kullanılmak üzere 7.500,00 1.875,00 3 Yıl 09.10.2019 15:15
37 Gaziantep Şehitkamil Tuğlu Ham Toprak 135 38 63.750,00 Uygulama imar planı dışındadır Tarımsal amaçlı kullanılmak üzere 14.350,00 3.600,00 3 Yıl 09.10.2019 15:30
38 Gaziantep Şehitkamil Tuğlu Ham Toprak 129 3 1.600,00 Uygulama imar planı dışındadır Tarımsal amaçlı kullanılmak üzere 360,00 90,00 3 Yıl 09.10.2019 15:45
39 Gaziantep Şehitkamil İncesu Ham Toprak 102 39 17.142,51 Uygulama imar planı dışındadır Tarımsal amaçlı kullanılmak üzere 4.000,00 1.000,00 3 Yıl 09.10.2019 16:00
40 Gaziantep Şehitkamil Sinan Tarla --- 231 7.000,00 Uygulama imar planı dışındadır Depolama Alanı olarak kullanılmak üzere 5.600,00 1.400,00 3 Yıl 09.10.2019 16:15
41 Gaziantep Şehitkamil Sinan Tarla --- 247 10.000,00 Uygulama imar planı dışındadır Depolama Alanı olarak kullanılmak üzere 8.000,00 2.000,00 3 Yıl 09.10.2019 16:30
42 Gaziantep Şehitkamil Sinan Tarla --- 801 4.250,00 Uygulama imar planı dışındadır Tarımsal amaçlı kullanılmak üzere 1.275,00 320,00 3 Yıl 09.10.2019 16:45

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR