İSTANBUL 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Eyüpsultan/Akpınar Köyü'nde tarla mahkemeden satılıktır

İSTANBUL 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00941902
Şehir : İstanbul / Eyüpsultan
Semt-Mahalle : AKPINAR MAH. / IŞIKLAR
: 1880
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ BİRLİK 07.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/16 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
2,068,000 TL
Birinci Satış Günü
:
18.03.2019 11:00
İkinci Satış Günü
:
19.04.2019 11:00
Satış Yeri
:
İstanbul Adalet Sarayında B.Blok 3.Katta Bulunan İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu B2-325 nolu oda ÇAĞLAYAN – İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.İSTANBUL1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/16 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına Karar verilen gayrimenkulün Cinsi, Kıymeti, Adedi, Evsafı :
TAPU KAYDI : İstanbul, Eyüp, Akpınar köyü, Sıvat Başı Mevkii, Ada/Parsel:- / 63., Yüzölçüm:1.880,00 m2., Ana Taş. Nitelik : Tarla , Zemin No: 19257902sayılı taşınmaz üzerindeki " 22/03/2013 Tarih ve 5688 Yevmiye Numaralı Rezerve Yapı Alanıdır " ŞerhiVe Buna bağlı hak ve yükümlülükleri ile birlikte ihale edilecektir.
İMAR DURUMU : Dosyada mevcut Bilirkişi Raporunda " Eyüp Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 15.02.2018 tarih ve 3633 sayı ile belirtildiği gibi; ‘’ İstanbul ili,Eyüpsultan İlçesi, Akpınar Köyü,Sıvatbaşı Mevkii, 63 parselsayılı yer 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamakta olup, 05/01/2005 ölçekli Akpınar köyü nazım imar planında otel-motel lejantlı alanda kalmakta olup, belediye dijital arşıvinde dosyasına rastlanmadığını, ancak özel kalem müdürlüğü yazısına istinaden söz konusu belgede üst ölçekli plan çalışması yapılacağından ileride telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vermemek için geçici bir süre ile durdurulmuştur. Denilmektedir.
ÖZELLİKLERİ : Satışa ilişkin dosyada mevcut Bilirkişi Raporunda Taşınmaz için;
" - ANA GAYRİMENKULLERİN ÖZELLİKLERİ: Satıma konu olan İstanbul ili, EyüpSultan ilçesi, Akpınar köyü, Sıvatbaşı mevki, 63 sayılı parsel, düz topografik yapıda, dikdörtgen geometrik şekilli, boş arsa halinde üzerinde birkaç çalılık ile doğal bitki örtülü kaplı, ağaç olmadığı ancak civarda az da olsa ağaçların bulunduğu, bir takım ufak tepeciklerin bulunduğu taşınmaz, etraf tek -iki katlı tek tük köy evleri bulunmakla herhangi bir aydınlatmanın olmadığı yaklaşık 65,00 mt, ortalama derinliğinin ise 27,50 mt olup maden ocağı toprak yol cephelidir.Akpınar köyüne yakın mesafede, Çiftalan köyü, Göktürk köyü, 3. Boğaz köprüsü ile İstanbul'un çevre yolla bağlantılı ancak toplu taşıma araçlarından kolayca faydalanamayan, özel araç ile kolayca ulaşımı sağlanan taşınmaz için,Tapu kaydında, Çevre Ve Şehircilik Bakanlığının 20.09.2013 tarihli 14534 sayılı oluru ile 6306 sayılı afet altında ki alanların dönüştürülmesi hakkında ki kanun 2, Maddesinin 1. Numaralı fıkrasının c bendi kapsamında Eyüp Kadastro Müdürlüğünün beyanı ile rezerve yapı alanıdır. Şerhli olup EyüpSultan Belediye Başkanlığıncagönderilen imar durumuna göre ise İstanbul ili, EyüpSultan ilçesi. Akpınar köyü. Sıvatbaşı mevki, 63 parsel sayılı yer. 1/1000 Ölçekli uygulama planı bulunmamakla olup 05.01.2005 t.t li 1/5000 ölçekli Akpınar köyü nazım imar planında otel- motel lejantlı alanda kaldığı, ancak söz konusu bölgede üst ölçekli plan çalışması yapılacağından İleride telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vermemek için geçici bir süre durdurulmuştur. "Denilmektedir.
GAYRİMENKULÜN KIYMETİ : Dosyada mevcut Bilirkişi Raporuna göre Taşınmaz için 2.068.000,00 TL Kıymet takdir edilmiştir. KDV %18 dir.
SATIŞ ŞARTLARI : 1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazınihalesi 18/03/2019 PAZARTESİ GÜNÜ saat 11.00.’ dan - 11.05’ a kadar, İstanbul Adalet Sarayında B.Blok 3.Katta Bulunan İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu B2-325 nolu oda ÇAĞLAYAN – İSTANBUL adresinde yapılacak olup, 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmazlar 19/04/2019 CUMA GÜNÜ aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.
Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulmasıve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar,ikinci ihalenin tamamlanacağı 19.04.2019 tarihinden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek tekliflermalın muhammenkıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler içinAdalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1051660) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2018/16 SATIŞ.Satış Dosya numarasının belirtilmesi gerekmektedir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yineteminat göstermesi gerekmektedir.(İİK.Md.124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabınayapılacaktır.
Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İhalesi yapılantaşınmaz için ayrı ayrı %18 KDV.,‰ 5,69 D.V., ‰ 20 Tapu Alım Harcı, gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. YukarıdaDellaliye, TapuSatım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harçoran ve cinslerindeyasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleribedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilantapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.
6-Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları,
AyrıcaYabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.
Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/16 SATIŞ sayılı dosya numarası ile Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur.05/02/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR