ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çorlu/Seymen mahallesindeki tarlalar belediyeden kiraya verilecektir

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01031406
Şehir : Tekirdağ / Çorlu
Semt-Mahalle : SEYMEN MAH. / ÇORLU
Yayınlandığı Gazeteler

DEVRİM 02.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
DEVRİM 05.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.08.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Reşadiye Mah. Salih Omurtak Caddesi No:139 adresindeki Çorlu Belediyesi Hizmet Binası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İHALE İLANI

  1. Tekirdağ İli,Çorlu İlçesi, Ek' li listede açık adresi yazılı tarla ve arsa vasfındaki taşınmazlar tarımsal amaçlı 3 (Üç) yıl müddetle 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif usulü ihale edilmek suretiyle kiraya verilecektir.
  2. İsteklilerin, 28 Ağustos 2019 tarihinde Ek'li listede belirtilen saatte Reşadiye Mah. Salih Omurtak Caddesi No:139 adresindeki Çorlu Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Belediye Encümen toplantı salonunda Encümen üyeleri huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.Saat ayarı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu saat ayarıdır.
  3. Taşınmazların tahmin edilen kira bedelleri kira müddetlerine göre Ek 'li listede yazılıdır.
  4. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale günü ve saatinde aşağıda yazılı belgeleri Encümen üyeleri huzurunda ibraz etmeleri gereklidir.
    A) Gerçek Kişilerden

a) Kanuni ikametgâh belgesi ve nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi
b) Tebligat için adres beyanı
c) Noterden alınmış imza beyannamesi ve ihaleye vekâleten katılacaklardan noterden alınmış vekâletname
ç) 2886 Sayılı D.İK. Hükümlerine göre ihaleye katılmama cezası almadığına dair taahhütname
d) Çorlu Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müd.alınmış yazı
e) Mevzuat gereği kayıtlı olduğu ilgili Ziraat odasından alınmış Kayıt Belgesi,
f) Geçici teminat makbuzu veya geçici teminat miktarında banka veya finans kurumlarından alınmış süresiz teminat mektubu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunda belirtilen şartları sağlayan veya öngörülen teminat değeri taşıyan belge
g) Şartname ücretinin yatırıldığına dair makbuz
ğ) İstekli ,yetkili veya vekili tarafından (okudum ibaresi bulunan) imzalı ihale şartnamesi,
h) Bağlı olduğu Vergi Dairesinden vergi borcu olmadığına veya borcun taksitlendirildiğine ve geçmişe ilişkin taksitlerin ödendiğine dair belge (bu belgenin ihale gününden 1 (bir) ay önceden daha eski bir tarihte alınmış olmaması gerekmektedir)
ı) Adli Sicil Kayıt Belgesi
i) Zirai Faaliyette bulunduğunu gösterir belge
j) Ortak girişim olması halinde Ortak girişim Beyannamesi ile ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin ayrı ayrı yukarıda belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler

B) Tüzel Kişi ile Şirket Dernek ve Vakıflardan
a) Tebligat için adres beyanı
b) İhaleye girmeye yetkilinin noterden alınmış imza sirküsü ve ihaleye vekâleten katılacaklardan noterden alınmış vekâletname
c) Şirket olması durumunda Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ziraat ve/veya Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Faaliyet Odası Belgesi,
ç)Tüzel kişi olması halinde şirket ortaklarının hisse durumları ve şirketteki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile Tüzel Kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Geçici teminat makbuzu veya geçici teminat miktarında banka veya finans kurumlarından alınmış süresiz teminat mektubu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunda belirtilen şartları sağlayan veya öngörülen teminat değeri taşıyan belge
e)2886 Sayılı D.İ.K. hükümlerine göre ihaleye katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname
f) Çorlu Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müd.alınmış belge
g) Şartname ücretinin yatırıldığına dair makbuz
ğ) İstekli ,yetkili veya vekili tarafından (okudum ibaresi bulunan) imzalı ihale şartnamesi
h) Bağlı olduğu Vergi Dairesinden vergi borcu olmadığına veya borcun taksitlendirildiğine ve geçmişe ilişkin taksitlerin ödendiğine dair belge (bu belgenin ihale gününden 1 (bir) ay önceden daha eski bir tarihte alınmış olmaması gerekmektedir)
ı) Adli Sicil Kayıt Belgesi (İhaleye Tüzelkişilik adına girilmek istenildiğinde ortaklarının ve şirketi bağlayıcı işlemler yapma konusunda yetki verilen yöneticilerinin )
i) Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,
j) Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,
k) Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti
l) Zirai Faaliyette bulunduğunu gösterir belge
m) Ortak girişim olması halinde Ortak girişim Beyannamesi ile ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin ayrı ayrı yukarıda belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler
5- İhaleye katılamayacak olanlar:
2886 sayılı D.İ.K 6.maddesi 1 fıkrası a,b,c bentlerinde yazılı kimseler ile bu şahısların ortakları ile bu kanun ve diğer kanunlar gereğince sürekli veya geçici olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ihaleye katılamazlar. Bu yasağa uymayarak ihaleye girip ihaleyi kazanmaları durumunda ihale iptal edilerek teminatları gelir kaydedilir.
6- İhaleye ilişkin Şartname ihale tarihine kadar mesai saati içerisinde Reşadiye Mah. Salih Omurtak Caddesi No:139 adresindeki Çorlu Belediyesi Hizmet Binasında Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir ve 100,00 TL (YüzTürkLirası) ücret karşılığında aynı adresten temin edilebilir.
7- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan Olunur.

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA KİRALANACAK TARLA VE ARSALARA AİT LİSTE
SIRA İLİ İLÇESİ Mahalle Ada Parsel Yüz Ölçümü m² Nitelik Muhammen Yıllık Kira Bedeli Muhammen 3 Yıllık Kira Bedeli Geçici Teminat (%3 TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 TEKİRDAĞ ÇORLU SEYMEN 19 33 23.268,90 Tarla 3.500,00 10.500,00 315,00 28 Ağustos 2019 14:00
2 TEKİRDAĞ ÇORLU SEYMEN 19 35 39.983,67 Tarla 6.000,00 18.000,00 540,00 28 Ağustos 2019 14:15
3 TEKİRDAĞ ÇORLU SARILAR 138 1 6.622,00 Arsa 1.000,00 3.000,00 90,00 28 Ağustos 2019 14:30
4 TEKİRDAĞ ÇORLU SARILAR 0 2380 8.150,00 Tarla 1.225,00 3.675,00 110,25 28 Ağustos 2019 14:45
5 TEKİRDAĞ ÇORLU SARILAR 0 1201 11.000,00 Tarla 1.650,00 4.950,00 148,50 28 Ağustos 2019 15:00
6 TEKİRDAĞ ÇORLU ÖNERLER 0 487 65.250,00 Tarla 9.800,00 29.400,00 882,00 28 Ağustos 2019 15:15

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR