BALIKESİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü mülkiyetindeki zeytinlikler kiraya verilecektir

BALIKESİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.03.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yıldırım Mahallesi, Yıldırım Caddesi, Naciye Hanım Sokağı, No:7 Karesi/BALIKESİR, Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
BALIKESİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN
KİRAYA VERİLECEK GAYRİMENKULLER

Sıra No Dosya No İli İlçesi Bucağı / Mah / Köyü Caddesi /Sokağı / Mevkii Cinsi Kullanım Amacı Ada Parsel
Adedi
Parsellerin Toplam Alanı (m²) Toplam Zeytin Ağacı Sayısı Süre Muhammen Bedel (TL) Yıllık Muhammen Bedel
(TL)
Teminatlar İhale Tarihi İhale Saati
Aylık Geçici Teminat (%3) Ek Teminat (%20)
1 101020063001 Balıkesir Ayvalık- Gömeç Kemalpaşa Mah Sakarya Mah Fethiye Mah Mutluköy Mah Kemalpaşa Mah K. Karabekir Mah. Murateli Mah Küçükköy Mah Keremköy Mah Muhtelif mevkilerde 35 adet ayrı parselden oluşan toplam 1.031.988,78 m² yüzölçümlü ve üzerlerinde toplam 9.824 adet ağaç bulunan zeytinlikler Zeytinlik Zirai Muhtelif 35 1.031.988,78 9.824 Sözleşme tarihinden 31.12.2029 tarihine kadar (on hasat yılı) 198.838,00 59.651,40 397.676,00 31.03.2020 10:00
2 101190086001 Balıkesir Gömeç-Ayvalık Keremköy Mah.
Yaya Mah. Kemalpaşa Mah
Sakarya Mah.
Muhtelif mevkilerde 49 adet ayrı parselden oluşan toplam 1.580.100,54 m² yüzölçümlü ve üzerlerinde toplam 20.780 adet ağaç bulunan zeytinlikler Zeytinlik Zirai Muhtelif 49 1.580.100,54 20.780 Sözleşme tarihinden 31.12.2029 tarihine kadar (on hasat yılı) 293.080,00 87.924,00 586.160,00 31.03.2020 10:00
3 104080160002 Balıkesir Edremit Camlıbel 468 Ada / 91 Parsel Nolu Mülhak vakıf taşınmazı Zeytinlik Zirai 468 Ada 91 Parsel 789,42 5 Sözleşme tarihinden 31.12.2022 tarihine kadar (üç hasat yılı) 800,00 150,00 13,50 90,00 31.03.2020 10:00

1- Yukarıdaki listede yazılı taşınmazlar, listede belirtilen tarih ve saatte, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle, birinci yıla ait yıllık muhammen kira bedelleri üzerinden kiraya verilecektir.

2- Listenin ilk 2 satırında yazılı 2 adet taşınmazın kiralama süresi sözleşme başlangıç tarihinden 31.12.2029 tarihine kadar, yaklaşık on yıldır. İhalede oluşacak kira bedeli sözleşme tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar olan sürenin kira bedelidir. Bu ilk dönem için ihalede oluşacak kira bedeli HMS (ham zeytinyağının müstahsilden satış) fiyatına endekslenecek; geçen yılın Ekim ayı başından cari yılın Eylül ayı sonuna kadar olan 12 aylık HMS fiyatına ilişkin veriler Edremit Ticaret Borsasından temin edilecek; her yeni yıl için söz konusu 12 aylık HMS fiyat ortalamasındaki artış oranında kira artışı yapılacaktır. Endeksin yükselmemesi veya eksiye düşmesi halinde kira sabit tutulacaktır. Listenin 3. sırasındaki taşınmazın kiralama süresi sözleşme başlangıç tarihinden 31.12.2022 tarihine kadar, yaklaşık üç yıldır. İhalede oluşacak kira bedeli sözleşme tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar olan sürenin kira bedelidir. Bir sonraki yılın kira bedelinin tespiti için yıl sonunda TUİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi'nin 12 aylık ortalamalara göre yüzdelik değişim oranı esas alınarak artış yapılır.

3- Yıllık kira bedelleri, sözleşmenin imzalanmasından sonraki ilk takvim ayı başından başlanarak her ayın en geç 5. günü mesai bitimine kadar Vakıflar Bankasında, sözleşmelerin 1. maddesinin ilk satırında yazılı kiralama dosya numarasının ilişikli olduğu hesaba ödenecektir. Ödemeler, Vakıfbank Servis, on-line ödeme, DBS (Doğrudan Borçlanma Sistemi), otomatik ödeme talimatı ve kredi kartı ile yapılabilir. Süresinde ödenmeyen kiralar 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilecektir. İlk yılın kirası sözleşmenin imzasından sonraki takvim ayı sayısı kadar eşit taksitle, sonraki yılların kiraları ise 12 eşit taksitte ödenecektir.

4- İhaleler, yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde, Yıldırım Mahallesi, Yıldırım Caddesi, Naciye Hanım Sokağı, No:7 Karesi/BALIKESİR adresindeki Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında yapılacaktır.

5- İhaleye son müracaat süresi 30/03/2020 günü, saat 16:00'ya kadardır. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6- İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerde aranacak şartlar ve belgeler:

a- Kanuni İkametgâh Belgesi, (Şirketlerde bu belge aranmayacaktır)
b- Türkiye'deki tebligat adresini gösteren bir imzalı bildirim,
c- İsteklinin gerçek kişi olması halinde, kimliğini belirleyecek (TC kimlik no.lu) bir resmi belge (pasaport, ehliyet vb.),
d- İsteklinin tüzelkişi olması halinde, tüzelkişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzelkişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti, (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabacı tüzel kişilerin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
e- Tüzelkişi adına ihaleye girecek kişinin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi, (İhalenin yapıldığı yılda alınmış veya geçerliliği devam eden ve ihalenin yapıldığı yılda noterden onaylanmış imza sirküleri)
f- İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesi (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığınca Onaylanmış olması gerekir.) "
g- Ortak girişim olması halinde bu iş için ekli örneğe uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
ğ- İsteklinin ihale konusu taşınmazları yerinde gördüğüne dair, ekli örneğe uygun yer gördü belgesi,
h- Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Türkiye Vakıflar Bankası Balıkesir Merkez Şubesindeki TR30 0001 5001 5800 7309 6548 83 no.lu hesabına nakit olarak yatırılmış geçici ve ek teminatlara ilişkin alındı makbuzu veya Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre alınmış, ekli örneğe uygun (limit içi, süresiz ve teyid yazılı) geçici teminat mektubu,
ı- İsteklinin şartname bedelini ödediğine dair makbuz, (İhaleye katılacaklar, İdarenin TR30 0001 5001 5800 7309 6548 83 banka hesabına bedelini yatırarak şartname satın almak zorundadırlar.)
i- İstekli tarafından bütün sayfaları imzalanmış ve kaşelenmiş Şartname metni, (Teknik Şartname dahil)

7- İhale şartnamesi ve tüm ekleri, yukarıda 4. maddede adresi yazılı Bölge Müdürlüğümüz hizmet binasında mesai saatleri içinde görülebilir. İhale dosyasının satış bedeli 100,00 TL olup, bu bedel Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıflar Bankası Balıkesir Merkez Şubesindeki TR30 0001 5001 5800 7309 6548 83 no.lu hesabına, işin ve isteklinin adı belirtilerek yatırılacak, makbuz İdareye ibraz edilmek suretiyle ihale dosyası teslim alınacaktır. Listenin 3. sırasındaki taşınmaz için dosya satış bedeli istenmeyecektir.

8- Sermayeleri, talip olunan taşınmazın muhammen kira bedelinin bir yıllık tutarından az olan şirketler ihaleye katılamazlar.

9- İdareye doğrudan veya dolaylı kira borcu olan gerçek ve tüzel kişiler ihaleye katılamazlar. İhaleye katılıp da ihale üzerinde kalan kişinin İdareye borcu olduğu sonradan tespit edilirse sözleşme düzenlenmez; sözleşme düzenlenmişse fesh edilir, geçici ve ek teminatı İdare hesabına gelir kaydedilir.

10- İlana yazılmayan bilgiler şartnamede ve sözleşmede mevcut olup, ihaleye katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, imzaladığı şartnamedeki ve taslak kira sözleşmesindeki tüm şartları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

11- İhale giderlerinin kiralanan taşınmaza düşen kısmı, sözleşme giderlerinin ise tümü ihale üstünde kalana ait olup, sözleşmenin imzasından önce İdare hesabına yatırılacaktır.

12- İhalenin onaylanmasından sonra yasal süre içinde sözleşme yapmayanların geçici ve ek teminatları İdare bütçesine gelir kaydedilecektir.

13- İhale uhdesinde kalmayan gerçek ve tüzel kişilerin yatırmış oldukları geçici ve ek teminatlar, dilekçelerinde belirtilen banka hesaplarına iade edilecektir.

14- Sözleşme düzenlenirken Kiracı, mali durumu kira bedelini karşılayacak düzeyde iki kefil gösterecektir. Sözleşme sırasında kefillerin, mali durumlarına ilişkin belge ibraz etmeleri şarttır. Doğrudan Borçlanma Sistemi'ni uygulayanlardan kefil aranmayacaktır.

15- İdaremiz kira stopajından muaf olup, kiracılar sözleşme süresince stopaj ödemeyeceklerdir.

16- Kiralanan taşınmaz, 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu'nun 24. maddesi uyarınca yangın, hırsızlık ve doğal afetlere karşı Vakıflar Genel Müdürlüğü adına sigorta ettirilecek, sigorta bedelleri kiracı tarafından ödenecektir.

17- Bir ihale bitmeden diğerine geçilmeyecektir. İhale komisyonu listedeki sıraya bağlı kalmak zorunda değildir.

18- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

19- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Bilgi için telefon: 0266 239 57 23-24 / Faks: 0266 244 58 25 / e- posta: balikesir@vgm.gov.tr / Elektronik Ağ: www.vgm.gov.tr

İlan Olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR