KORKUTELİ MALMÜDÜRLÜĞÜ

Arsa ve tarla satışı yapılacaktır (çoklu satış)

KORKUTELİ MALMÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
14 adet boş gayrimenkul ve hurda satışı yapılacaktır
İşin Yapılacağı Yer
:
Antalya - Korkuteli
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.05.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Korkuteli Malmüdürlüğü toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KORKUTELİ MALMÜDÜRLÜĞÜ

KORKUTELİ MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN

TAŞINIR VE TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

Sıra No İŞLEM Taşınmaz
No
Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü (m2) Hisse Oranı Cinsi İmar Durumu Fiili Durumu Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati İhale Bedeli
1 Satış 07120101036 Bozova Mahallesi 179 2 792,00 Tam Arsa İmarlı Konut Alanı Ekmek Evi olarak kullanılmaktadır. 67.400,00 TL 6.740,00 TL 03/05/2018 10:00
2 Satış 07120106025 Duraliler Mahallesi 119 65 2.556,20 Tam Taşlık İmarsız Boş Vaziyettedir. 7.700,00 TL 770,00 TL 03/05/2018 10:15
3 Satış 07120102239 Gümüşlü Mahallesi 141 38 46.960,00 Tam Ham Toprak ve Çalılık İmarsız Bir kısmı tarla olarak kullanılmaktadır. 237.000,00 TL 23.700,00 TL 03/05/2018 10:30
4 Satış 07120107128 Mamatlar Mahallesi 1793 14.887,23 Tam Ham Toprak ve Taşlık İmarsız Boş Vaziyettedir. 134.000,00 TL 13.400,00 TL 03/05/2018 10:45
5 Satış 07120110943 Kayabaş Mahallesi 141 47 3.200,44 Tam Ham Toprak İmarsız Boş Vaziyettedir. 96.100,00 TL 9.610,00 TL 03/05/2018 11:00
6 Satış 07120114720 Kayabaş Mahallesi 141 50 8.479,02 Tam Ham Toprak İmarsız Bir kısmı sera olarak kullanılmaktadır. 255.000,00 TL 25.500,00 TL 03/05/2018 11:15
7 Satış 07120114721 Kayabaş Mahallesi 141 51 9.738,11 Tam Ham Toprak İmarsız Bir kısmı sera olarak kullanılmaktadır. 293.000,00 TL 29.300,00 TL 03/05/2018 11:30
8 Satış 07120112095 Kayabaş Mahallesi 149 25 42.676,33 Tam Ham Toprak İmarsız Boş Vaziyettedir. 513.000,00 TL 51.300,00 TL 03/05/2018 11:45
9 Satış 07120111296 Kayabaş Mahallesi 149 28 21.062,58 Tam Ham Toprak İmarsız Boş Vaziyettedir. 253.000,00 TL 25.300,00 TL 03/05/2018 12:00
10 Satış 07120113248 Kayabaş Mahallesi 149 43 49.542,06 Tam Ham Toprak İmarsız Boş Vaziyettedir. 595.000,00 TL 59.500,00 TL 03/05/2018 14:00
11 Satış 07120113562 Kayabaş Mahallesi 191 2 10.146,89 Tam Ham Toprak İmarsız Boş Vaziyettedir. 203.000,00 TL 20.300,00 TL 03/05/2018 14:15
12 Satış 07120114736 Kayabaş Mahallesi 215 9 23.564,64 Tam Ham Toprak İmarsız Boş Vaziyettedir. 236.000,00 TL 23.600,00 TL 03/05/2018 14:30
13 Satış 07120114739 Kayabaş Mahallesi 283 2 4.351,66 Tam Ham Toprak İmarsız Boş Vaziyettedir. 88.000,00 TL 8.800,00 TL 03/05/2018 14:45
14 Satış 07120111292 Kayabaş Mahallesi 141 23 2.140,41 Tam Ham Toprak İmarsız İçerisinde Arif AKA'ya ait tek katlı ev vardır. 120.000,00 TL 12.000,00 TL 03/05/2018 15:00
3.098.200,00 TL
TAŞINIR MALLAR
TAŞINIR NO CİNSİ ADEDİ TİPİ MARKASI Özellikleri FİİLİ DURUMU BULUNDUĞU YER TAHMİNİ SATIŞ GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
15 Satış Hurda Motosikletler 3.000 kg (yaklaşık) Çeşitli Marka ve Modellerde Hurda Caranoğlu Yediemin Otoparkı 1,00 Tl/Kg 1.000,00 TL 03/05/2018 15:15
İlçemizin değişik mahallelerinde bulunan listenin 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 ve 14. sırasında bulunan yukarıda bilgileri yazılı Mülkiyeti Hazine'ye ait taşınmaz mallar hizasında yazılı gün ve saatte Korkuteli Malmüdürlüğü toplantı salonunda toplanacak komisyonca 2886 Sayılı Kanunun 45'inci maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile ayrı ayrı satış ihalesi, listenin 15. sırasında bulunan taşınırlar ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51-a maddesi uyarınca Pazarlık Usulü satış ihalesi yapılacaktır.
İhaleye katılmak isteyenler
1-Geçici Teminatını ihale saatinden önce Korkuteli Malmüdürlüğü veznesine yatırmaları (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (şekil ve içeriği kanunda belirtilen şekilde) ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler)
2- Nüfus Müdürlüklerinden son bir ay içinde alınmış ikametgah belgesini ibraz etmeleri
3-Tebligat için Türkiyede Adres göstermeleri
4-Gerçek Kişiler için Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Aslı İhaleden önce komisyona İbraz edilecektir.) özel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin Noterden 2018 yılı tasdikli vekaletname örneğini ibraz etmeleri (Aslı İhaleden önce Komisyona İbraz edilecektir.)
5-Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin yukarıda belirtilen şartlara ek olarak İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden alınan karar veya 2018 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi, Tüzel Kişiliği Temsile tam yetkili olduğuna dair 2018 yılına ait tasdikli yetki belgesi veya vekaletname ile imza sirkülerini vermeleri ve Vergi Numarası bildirmeleri.
6- İhaleye ortaklık şeklinde iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli ortaklık girişim belgesi, ortaklık sözleşmesi, imza sirküleri ve her ortak için ilgisine göre diğer maddelerde istenen tüm belgeleri ; ihale saatine kadar bizzat veya posta ile ihale komisyonu başkanlığına ulaştırılması gerekmektedir. (5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu gereğince bölünemez büyüklükteki taşınmazlar için ortak girişim beyannamesi kabul edilmeyecektir.)
7- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınır mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51-a maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte, karşılarında belirtilen tahmini bedel üzerinden Korkuteli Malmüdürlüğünde toplancak komisyon tarafından satış ihaleleri yapılacaktır.
8- Taşınır malların satış bedeli peşin olarak tahsil edilecek ve satış bedeli üzerinden tahakkuk edecek KDV, Karar Pulu ve Damga Vergisi bedelleri ise ayrıca tahsil edilecek olup, satıştan ve tescil işlemlerinden doğacak her türlü vergi, resim, harç vb. bedelleri de alıcıya ait olup, ayrıca tahsil edilecektir.
9- Hurda olarak satışı yapılan Motosikletlerin, Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine göre tekrar tescil işlemi yapılamaz, trafiğe çıkarılamaz ve satışa konu edilemez.
AÇIKLAMALAR
1- Taşınmazların satışında Müşterilerden satış bedeli haricinde KDV, vergi, resim ve harç alınmayacak olup, 5 yıl süre ile Emlak Vergisinden muaftır.
2- Taşınmazların Satış bedeli peşin ödenebileceği gibi taksitle ödenmek istendiği takdirde Belediye ve Mücavir Alanı sınırları içerisinde 5.000,00.-TL, bu sınırların dışında 1.000,00-TL'yi aşan satış bedelinde ihale bedelinin 1/4 ünü peşin geri kalanını 2 yıl içinde kanuni faizi ile birlikte 8 eşit taksitle (3'er aylık dönemler halinde) ödenebilir. Taksitli satışlarda şu anki kanuni faiz oranı yıllık % 9 dur.
3-Geç verilecek teklifler ve postadaki gecikmelerden ihale komisyonu sorumlu değildir.
4-Halen haklarında ihaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.
5- Üzerinde mülkiyeti şahıslara ait muhdesat bulunan taşınmazların ihale sonrası mülkiyete yönelik sorunları ihaleyi alan şahıs ile taşınmazın üzerindeki muhdesat sahibi arasında çözülecektir. İdarenin her hangi bir sorumluluğu yoktur.
6- Faks ve elektronik posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmez. İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartı ile yukarıda belirtilen maddelerle birlikte, imzalı, şartname ve ekleri tamamen okunup kabul edildiğini, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak teklif mektuplarını da içeren tekliflerini iadeli taahhütlü olarak ihalenin yazpılacağı adrese gönderebilirler. Ancak teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler ile usulüne uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmez. Bundan ihale komisyonu sorumlu değildir.
7- Satış ihalesi ile ilgili ilan ve bilgiler www.milliemlak.gov.tr ve www.antalyadefterdarligi.gov.tr internet adresleri ile 0 242 643 65 30 nolu telefondan öğrenilebilir.
8- Komisyon gerekçesini kararda belirtmek suretiyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR