KORKUTELİ MALMÜDÜRLÜĞÜ

Arsa ve tarla satışı yapılacaktır

KORKUTELİ MALMÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İlçemizin değişik mahallelerinde bulunan yukarıda bilgileri yazılı Mülkiyeti Hazine'ye ait taşınmaz mallar hizasında yazılı gün ve saatte Korkuteli Malmüdürlüğü Makam odasında toplanacak komisyonca 2886 Sayılı Kanunun 45'inci maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile ayrı ayrı satış ihalesi yapılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.08.2017 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Korkuteli Malmüdürlüğü Makam odasında
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KORKUTELİ MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

Sıra No Taşınmaz No Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü (m2) Hisse Oranı Cinsi İmar Durumu Fiili Durumu Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati İhale Bedeli
1 07120109623 Akyar Mahallesi 120 159 858,31 Tam Yarı Yığma Kargir Ev ve Arsa İmarsız Ev ve Tarla Olarak Kullanılmaktadır. 85.380,00 TL 8.538,00 TL 03/08/2017 10:00
2 07120107207 Bayatbabemleri Mahallesi 134 73 313.78 Tam Tarla İmarsız Boş ve İşgalsiz 28.250,00 TL 2.825,00 TL 03/08/2017 10:15
3 07120110185 Büyükköy Mahallesi 150 6 850,00 Tam Arsa İmarlı Konut Alanı Tarla olarak kullanılmaktadır 42.500,00 TL 4.250,00 TL 03/08/2017 10:30
4 07120110283 Büyükköy Mahallesi 172 2 547,00 467,91/547,00 Arsa İmarlı Konut Alanı Ev ve Avlu Olarak Kullanılmaktadır. 28.100,00 TL 2.810,00 TL 03/08/2017 10:45
5 07120110288 Büyükköy Mahallesi 173 3 623,00 Tam Arsa İmarlı Konut Alanı Ev ve Avlu Olarak Kullanılmaktadır. 37.400,00 TL 3.740,00 TL 03/08/2017 11:00
6 07120110509 Büyükköy Mahallesi 222 7 544,00 Tam Arsa İmarlı Konut Alanı Bahçe olarak kullanılmaktadır 29.500,00 TL 2.950,00 TL 03/08/2017 11:15
7 07120110510 Büyükköy Mahallesi 223 3 644,00 Tam Arsa İmarlı Konut Alanı Ahır ve Samanlık Olarak Kullanılmaktadır. 38.700,00 TL 3.870,00 TL 03/08/2017 11:30
8 07120102047 Dereköy Mahallesi 1362 900,00 Tam Ham Toprak ve Taşlık ve Çalılık İmarsız Avlu olarak kullanılmaktadır 28.200,00 TL 2.820,00 TL 03/08/2017 11:45
9 07120105939 Duraliler Mahallesi 105 126 14.952,25 Tam Taşlık İmarsız Boş ve İşgalsiz 30.100,00 TL 3.010,00 TL 03/08/2017 12:00
10 07120109163 Güzle Mahallesi 108 3 1.176,18 Tam Ham Toprak ve Çalılık İmarsız Boş ve İşgalsiz 17.700,00 TL 1.770,00 TL 03/08/2017 14:00
11 07120110730 Ulucak Mahallesi 152 3 1.528,55 Tam Tarla İmarsız Boş ve İşgalsiz 32.015,99 TL 3.201,60 TL 03/08/2017 14:15
12 07120105622 Yazır Mahallesi 349 1 1.774,59 Tam Çalılık İmarsız Kısmen Tarımsal Amaçla Kullanılmaktadır. 6.000,00 TL 600,00 TL 03/08/2017 14:30
13 07120105628 Yazır Mahallesi 349 7 1.634,27 Tam Çalılık İmarsız Bahçe olarak kullanılmaktadır 5.500,00 TL 550,00 TL 03/08/2017 14:45
409.345,99 TL
İlçemizin değişik mahallelerinde bulunan yukarıda bilgileri yazılı Mülkiyeti Hazine'ye ait taşınmaz mallar hizasında yazılı gün ve saatte Korkuteli Malmüdürlüğü Makam odasında toplanacak komisyonca 2886 Sayılı Kanunun 45'inci maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile ayrı ayrı satış ihalesi yapılacaktır.
İhaleye katılmak isteyenler
1-Geçici Teminatını ihale saatinden önce Korkuteli Malmüdürlüğü veznesine yatırmaları (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (şekil ve içeriği kanunda belirtilen şekilde) ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri ve ya bu senetler yerine düzenlenen belgeler)
2- Nüfus Müdürlüklerinden son bir ay içinde alınmış ikametgah belgesini ibraz etmeleri
3-Tebligat için Türkiyede Adres göstermeleri
4-Gerçek Kişiler için Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Aslı İhaleden önce komisyona İbraz edilecektir.) özel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin Noterden 2017 yılı tasdikli vekaletname örneğini ibraz etmeleri (Aslı İhaleden önce Komisyona İbraz edilecektir.)
5-Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin yukarıda belirtilen şartlara ek olarak İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden alınan karar veya 2017 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi, Tüzel Kişiliği Temsile tam yetkili olduğuna dair 2016 yılına ait tasdikli yetki belgesi veya vekaletname ile imza sirkülerini vermeleri ve Vergi Numarası bildirmeleri
6- İhaleye ortaklık şeklinde iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli ortaklık girişim belgesi, ortaklık sözleşmesi, imza sirküleri ve her ortak için ilgisine göre diğer maddelerde istenen tüm belgeleri ; ihale saatine kadar bizzat veya posta ile ihale komisyonu başkanlığına ulaştırılması gerekmektedir. (5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu gereğince bölünemez büyüklükteki taşınmazlar için ortak girişim beyannamesi kabul edilmeyecektir.)
AÇIKLAMALAR
1-Müşterilerden satış bedeli haricinde KDV, vergi, resim ve harç alınmayacak olup, 5 yıl süre ile Emlak Vergisinden muaftır.
2-Satış bedeli peşin ödenebileceği gibi taksitle ödenmek istendiği takdirde Belediye ve Mücavir Alanı sınırları içerisinde 5.000,00.-TL, bu sınırların dışında 1.000,00-TL'yi aşan satış bedelinde ihale bedelinin 1/4 ünü peşin geri kalanını 2 yıl içinde kanuni faizi ile birlikte 8 eşit taksitle (3'er aylık dönemler halinde) ödenebilir. Taksitli satışlarda şu anki kanuni faiz oranı yıllık % 9 dur.
3- İhalelerle ilgili şartname mesai saatleri içinde Korkuteli Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde ücretsiz görülebilir.
4-Geç verilecek teklifler ve postadaki gecikmelerden ihale komisyonu sorumlu değildir.
5-Halen haklarında ihaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.
6- Üzerinde mülkiyeti şahıslara ait muhdesat bulunan taşınmazların ihale sonrası mülkiyete yönelik sorunları ihaleyi alan şahıs ile taşınmazın üzerindeki muhdesat sahibi arasında çözülecektir. İdarenin her hangi bir sorumluluğu yoktur.
7- Faks ve elektronik posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmez. İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartı ile yukarıda belirtilen maddelerle birlikte, imzalı, şartname ve ekleri tamamen okunup kabul edildiğini, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak teklif mektuplarını da içeren tekliflerini iadeli taahhütlü olarak ihalenin yazpılacağı adrese gönderebilirler. Ancak teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler ile usulüne uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmez. Bundan ihale komisyonu sorumlu değildir.
8- Satış ve kiralama ihalesi ile ilgili ilan ve bilgiler www.milliemlak.gov.tr ve www.antalyadefterdarligi.gov.tr internet adresleri ile 0 242 643 65 30 nolu telefondan öğrenilebilir.
9- Komisyon gerekçesini kararda belirtmek suretiyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR