KAŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Antalya/Kaş'ta 733 m2 tarla icradan satılıktır (Hisseli satış)

KAŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01181040
Şehir : Antalya / Kaş
Semt-Mahalle : KINIK MAH. / KINIK
: 733

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 26.06.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2011/1628 TLMT
Muhammen Bedeli
:
181,265 TL
Birinci Satış Günü
:
21.08.2020 14:00
İkinci Satış Günü
:
18.09.2020 14:00
Satış Yeri
:
KAŞ BELEDİYESİ TOPLANTI SALONU KAŞ BELEDİYESİ GİRİŞ KAT, KAŞ-ANTALYA -

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KAŞ
İCRA DAİRESİ
2011/1628 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz, Antalya İli, Kaş İlçe, Kınık/Merkez Mahallesi Kirmenarkı mevkii, 175 Ada, 70 Parselde mukim tapu kayıtlarında tarla cinsinde taşınmazın 1/2 pay/payda hissesidir. Satışa konu Taşınmazın Niteliği: Taşınmaz kısmen iskan amaçlı kesmen de tarla bitkileri yetiştiriciliği yapmak suretiyle tarımsal amaçlı olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz konum itibariyle iklim ve diğer dış etkilerin olumsuzluklarının kaydırılması veya azaltılması için cam, naylon veya benzeri malzeme kullanılarak oluşturulan örtüler altında ileri tarım teknikleri kullanılarak yapılan örtü altı sebze üretimi içinde uygun alanlardandır.Taşınmaz üzerindeki varlıklar: Taşınmaz üzerinde 2 adet 1-2 kat karması konut yapısı ile diğer kısımlarda muhtelif yaşlarda 20 adet zeytin, 13 adet turunçgil, 3 adet nar, 3 adet yenidünya, 4 adet incir, birer adet elma, cevizve erik ağaçları bulunmaktadır. Taşınmazın Topografik Yapısı: Taşınmaz düz bir zemin ve topoğrafyaya sahiptir. Taşınmazın toprak yapısı, Taşınmaz killi-tınlı, taşsız, kaya kütlesi bulundurmayan, derin ve verimli bir yapıdadır.Taşınmazın Sulama Durumu: Taşınmaz üzerinde yetiştirilen bitkilerin büyüme devresinde ihtiyaç duyduğu suyun, kaynağından alınarak yeterli miktarda ve kontrollü bir şekilde, karşılandığı sulu tarım arazisidir. Taşınmazın Mevki, yol durumu ve alt yapı Özellikleri: Taşınmaz mahalle merkezine yakın, seyrek ve dağınık yerleşimin olduğu bir konumdadır. Taşınmaza ait zeminde ulaşım yolu olmasına rağmen kadastro paftasında yolu bulunmamaktadır. Elektrik, su gibi alt yapı hizmetleri mevcut durumdadır. Taşınmaz ürünlerin paketlenip pazarlanmasını sağlayan sebze hallerine yakın olmasından dolayı ürünlerin pazarlanması ve satışında herhangi bir sıkıntı yaşanmamaktadır. Kaş Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04/07/2019 tarih ve E.9962 sayılı yazılarında taşınmaz için '1/1000 ölçekli Kınık Revizyon İmar Planı kapsamında kalmaktadır ve tarımsal niteliği korunacak olan olarak düzenlenmiştir. Bu alanlarda E. 0.10 ve maksimum inşaat hakkı 250 m2 olmak üzere ayrık nizam 2 katlı bina yapılabilir.'denilmektedir.
DİKKAT: TAŞINMAZIN TAMAMI, 1.467,77 METREKARE OLUP, TAŞINMAZIN 1/2 PAY/PAYDA HİSSESİNE İSAPET EDEN 733,89 METREKARESİ SATIŞA KONU OLUP HİSSEYE İSABET BEDEL ÜZERİNDEN SATIŞA ÇIKARILACAKTIR.
ÖNEMLİ NOT*** Satışa konu taşınmaz ipotek alacaklısının ipotek alacağının altında satışa izin vermemesinden dolayı 150.000,00 tl üzerinden satışa başlanacaktır.
Adresi : Kınık/Merkez Mahallesi, Kirmenarkı Mevkii, Kaş/Antalya
Yüzölçümü : 1.467,77 m2 (1/2 hissesi 733,89 m2 satışa konudur)
Arsa Payı : 1/2
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Kınık Revizyon İmar Planı kapsamında kalmaktadır.
tarımsal niteliği korunacak alan olarak düzenlenmiştir.
Kıymeti : 181.265,38 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Taşınmaz kaydındaki gibi olup muhtelif haciz ve ipotek şerhleri bulunmaktadır.
1. Satış Günü : 21/08/2020 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 18/09/2020 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : KAŞ BELEDİYESİ TOPLANTI SALONU KAŞ BELEDİYESİ GİRİŞ KAT, KAŞ-ANTALYA -
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 9800 0150 0158 0072 9867 3550 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir.
İhale damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ve taşınmazın tahliye ile teslim giderleri alıcıya ait olacaktır. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan damga vergisi ve KDV yatırılmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan tellaliye ücreti yönünden; belediye tarafından tellal görevlendirilmiş ise Yargıtay 12 HD. 2014/33352 Esas, 2015/406 Karar, 20464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 67. Maddesi gereğince sorumlu kişiden tahsil edilir. Tellaliye ücreti satıcıya aittir ancak ihale alıcısının ihale ek bedelini yatırmaması ve ihale kararının kaldırılmasına sebebiyet vermesi halinde tellaliye ücretinden ihale kararının kaldırılmasına neden olan ihale alıcısı sorumludur. Yatırdığı teminattan kesilerek tellaliye ücreti ihalenin kesinleşmesi beklenmeden belediye’ye ödenecektir. Tapu satım harcısatış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halinde ihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır. Ayrıca ihalenin kesinleşmesi ile tescilin verilmesinden sonra dosyada vukubulacak KDV ve damga vergisi ile ilgili olarak oran açısından(Yargıtay 12. HD. 2015/21334 E. 2015/27771 K. GİB'nin 21.08.2013 Tarih 9376700041-1330(28/2012-86)160 sayılı yazıları gereği) ileride eksik alındığı tespit edilen bir bedel olması halinde; doğacak olan KDV farkı, cezası ve faizinden sorumluluk ihale alıcısına ait olup, ihale alıcısı tarafından karşılanacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise on beş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesi uygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7- 25/03/2020 Kabul Tarihli ve 7226 sayılı Kanun gereği, satış ilanıelektronik ortamda ve satışa tesir etmemek kaydıyla Basın İlan Kurumuilan.gov.tr de ilanedilecektir.
8- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/1628 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.25/06/2020

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR