AKYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Akyazı Belediyesine ait 17.746 m² tarla ihale yoluyla satılacaktır

AKYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Akyazı Belediyesi'ne ait tarla 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.09.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Akyazı Belediyesi Meclis Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
AKYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

MADDE –1: İhalenin Konusu İşin Niteliği Ve Miktarı:
Mülkiyeti Belediyemize ait Sakarya İli Akyazı İlçesi Türkormanköy Mahallesi, Ayvatarla Mevkii, 103 ada, 44 parsel nolu 17.746,28 m² yüzölçümlü tarla niteliğindeki taşınmazın ihale suretiyle satılması işidir.
MADDE –2: Şartname ve Eklerinin Nerede ve Hangi Şartlarda Alınacağı:
İhale Şartname ve ekleri Akyazı Belediyesi, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden 310,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir.
MADDE –3: İhalenin Nerede, Hangi Usulle Yapılacağı:
İhale, Akyazı Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni(İhale Komisyonu) tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
MADDE –4: Muhammen Bedel, Geçici Teminat, İhale Tarihi Ve İhale Saati:

S.N

İli

İlçe

Mahalle

Mevki

Ada/ Parsel

Nitelik

Yüzölçümü M²

Muhammen Bedeli TL

Geçici Teminat Bedeli TL (%3)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Sakarya

Akyazı

Türkormanköy

Ayvatarla

103/44

Tarla

17.746,28m²

798.582,60-TL

23.957,48-TL

06.09.2019

15:00


KDV Kanunun 17. Maddesinin 4-p bendine göre Tarla satışımız KDV’ den muaftır.

MADDE –5: İsteklilerde Aranılan Belgeler:
İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırladıkları aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayarak 06.09.2019 saat 14.00’e kadar Akyazı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
Gerçek Kişiler:

 1. Noter tasdikli imza beyannamesi

 2. Nüfus Kayıt Örneği

 3. İkametgâh belgesi

 4. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz

 5. Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli vekâletname

 6. İhale şartname bedeline ait makbuz, İhale şartnamesinin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği

 7. Akyazı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden “borcu yoktur belgesi”

Tüzel Kişiler:

 1. Tüzel kişiliğin Kanuni adresini belirten adres beyanı

 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsil ettiğine dair noter tasdikli imza sirküleri

 3. Vekâleten katılınıyorsa ihaleye katılabileceğine dair, noterce tasdikli vekâletname veya yetkili organlarca alınmış karar

 4. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz

 5. Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

 6. İhale şartname bedeline ait makbuz, İhale şartnamesinin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği

 7. Akyazı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden “borcu yoktur belgesi”


İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgelerin aslı veya noterce tasdikli suretlerinin getirilmesi gerekmektedir.
Not: Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı Kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE
İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR