AKYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Akyazı Belediye Başkanlığı'ndan arsa ve tarla satışı

AKYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Akyazı Belediye Başkanlığı'ndan arsa ve tarla satışı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.01.2017 14:00
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

AKYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

S.N

Adresi

Niteliği

Ada Parsel

Yüzölçümü

Muhammen Bedel

Geçiçi Teminat %3

İhale Tarihi ve Saati

1

Batakköy Mahallesi

Akbağlık Mevkii

Tarla

105/110

2.704,54 m2

365.795,00-TL

10.974,00-TL

17/01/2017 14:00

2

Çatalköprü Mahallesi Uzunkaraağaç Mevkii

Tarla

104/77

3.985,78 m2

50.795,50-TL

1.524,00-TL

17/01/2017 14:05

3

Karaçalılık Mahallesi

Çınarlık Mevkii

Arsa

101/37

3.064,38 m2

250.075,00-TL

7.503,00-TL

17/01/2017 14:10

1-İHALE KONUSU :Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen mülkiyeti idaremize ait taşınmazların Satış ihalesi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45 inci Maddesine göre Açık Teklif(Açık Artırma) Usulü ile Akyazı Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümeni(İhale Komisyonu) huzurunda AYRI AYRI ihale edilerek satılacaktır.

2-ŞARTNAME BEDELİ :Satışa çıkarılan her taşınmaz için Şartname mesai saatleri dahilinde Akyazı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 250,00- TL ( İKİYÜZELLİ TL ) karşılığında temin edilebilir. Veya ücretsiz olarak görülebilir. Taşınmazların tahmini bedelleri yukarıda belirtilmiş olup muhammen bedel üzerinden %3 geçici teminat alınacaktır.

3-İHALEYE İŞTİRAK ETMEK İSTEYENLERİN: a) Gerçek kişiler için nüfus kaydı ve ikametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlıktan), b) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu, c) İhale şartnamesi alındığını gösteren makbuz, d) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı e) Gerçek kişiler için Vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve imza sirküleri f) Tüzel kişi olunması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belge, ihaleye katılacaklar için yetki belgesi ve noterden tasdikli imza sirküleri ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

4-Posta ile başvuruda bulunacak isteklilerin iadeli taahhütlü olarak gönderecekleri ve usulüne uygun olarak hazırlayacakları teklifleri ile birlikte istenilen diğer belgelerin ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Posta da Meydana gelen gecikmeler dikkate alınmaz.

5-Belediye Encümeni(İhale Komisyonu) ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR