ACIPAYAM MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Acıpayam Milli Emlak Şefliğinden satılık tarım arazileri

ACIPAYAM MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.03.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Acıpayam Milli Emlak Şefliği odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ACIPAYAM MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

1- Milli Emlak Şefliğimiz yetki ve sorumluluğunda bulunan ve aşağıda yeri, nitelikleri ve ihaleye ait bilgilerine yer verilen taşınmaz malların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince” Açık Teklif Usulü” ile Acıpayam Milli Emlak Şefliği odasında İhale Komisyonu huzurunda satış ihalesi yapılacaktır.

2- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

3- Satışı yapılacak taşınmaz mallarla ilgili şartname mesai saatleri içinde Acıpayam Kaymakamlığında (Milli Emlak Şefliği) görülebilir.

4- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a)Yasal yerleşim sahibi olduğuna dair 2020 yılında alınmış Adres Bildirim Belgesini,
b)Tebligat için Türkiye dâhilinde adres beyanını,
c)Gerçek kişilerin T.C kimlik numaralı nüfus cüzdanı suretini, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) tüzel kişilerin vergi kimlik numarasını,
ç)Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeyi; (2886 sayılı DİK‟NUN 26.maddesinde belirtilen değerlerden “Tedavüldeki Türk parası, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (şekil ve içeriği kanunda belirtilen şekilde) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır)”
d)Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki b) ve ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir belgeyi, İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.

5- İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37.maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

6- İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, talep üzerine; İhale bedelinin ihalenin yapıldığı yıl Bütçe Kanununda belirlenen miktarın üzerinde olması halinde, bu bedelin 1/4'ü peşin, kalan kısma Kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla 24 ay vade- 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir.

7- Telefaks ve elektronik posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

8- Hazine taşınmazlarının satışı KDV ‘den müstesna olup, 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir.

Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden, Denizli ilindeki ihale bilgileri http://www.denizli.csb.gov.tr öğrenilebilir. (Tel:0258 518 10 79 )

ACIPAYAM İLÇESİ 2886 S.K. HÜKÜMLERİNE GÖRE İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ LİSTESİ
SIRA MAHALLE CİNSİ ADA/PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ HAZİNE PAYI TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNATI (TL) FİİLİ DURUMU İMAR DURUMU İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 YEŞİLDERE ARSA 0/3549 465,84 M2 1/1 145.000,00 14.500,00 İŞGALLİ 2 KATLI KONUT ALANI 10/03/2020 10:00
2 KUMAFŞARI HAM TOPRAK 0/12095 1.396,00 1/1 125.650,00 12.565,00 İŞGALSİZDİR. 3 KATLI KONUT ALANI 10/03/2020 10:15
3 KUMAFŞARI HAM TOPRAK 0/12097 1.559,00 1/1 140.350,00 14.035,00 İŞGALSİZDİR 3 KATLI KONUT ALANI 10/03/2020 10:30
4 KÖKE Tarla 0/2250 1.064,11 1/1 21.300,00 2.130,00 İŞGALLİ KIRSAL YERLEŞİM ALANI 10/03/2020 10:45
5 KÖKE Tarla 0/2251 894,48 1/1 19.750,00 1.975,00 İŞGALLİ KIRSAL YERLEŞİM ALANI 10/03/2020 11:00

İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR