ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

5 adet taşınmaz açık teklif usulü ile satılacaktır

ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01156179
Şehir : İzmir / Ödemiş
Semt-Mahalle : SEKİKÖY MAH. / ÖDEMİŞ
: 1100
Yayınlandığı Gazeteler

KÜÇÜK MENDERES 01.04.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
KÜÇÜK MENDERES 03.04.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 adet sebze bahçesi, 2 adet tarla ve 2 adet zeytinlik açık teklif usulü ile satılacaktır
İşin Yapılacağı Yer
:
Ödemiş/ İZMİR
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.04.2020 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Cumhuriyet Mah. Atatürk Cd. No:14
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDANMÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT AŞAĞIDA BİLGİLERİ BELİRTİLEN TAŞINMAZLARIN SATILMASINA İLİŞKİN İHALE İLANIDIR

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda mahallesi, ada ve parsel ve cins bilgileri ile yüzölçümleri bulunan taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.
 2. İhale tarih ve saatleri her taşınmazın karşısında belirtilmiş olup, ihaleleri Cumhuriyet Mah. Atatürk Cd. No:14 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası ikinci katında, Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
 3. Söz konusu taşınmazlara ait muhammen satış bedelleri, geçici teminat bedelleri ile güvence bedelleri karşılarında belirtilmiş olup, güvence bedeli taşınmazın muhammen satış bedelinin %10’u, geçici teminat bedeli ise muhammen satış bedelinin %3’ü olup, istekli söz konusu ücretleri son başvuru saatinden önce yatırmak zorundadır.

S. NO MAHALLE/MEVKİ PARSEL CİNSİ YÜZÖLÇÜMÜ MUH.
SATIŞ BED.(TL)
GEÇ.
TEMİNAT
(TL)
GÜVENCE BED.
(TL)
İHALE DOSYA BED.
(TL)
İHALE TARİH/
SAATİ
1 Sekiköy 784 Parsel Sebze Bahçesi
1100 m2
32.000,00 960,00 3.200,00 250,00 29.04.2020 14:30
2 Sekiköy 755 Parsel Zeytinlik
4156 m2
100.000,00 3.000,00 10.000,00 500,00 29.04.2020 14:50
3 Oğuzlar 234 Parsel Tarla ve 1 Zeytin Ağacı
1120 m2
20.000,00 600,00 2.000,00 250,00 29.04.2020 15:10
4 Beyazıtlar 119
parsel
Tarla ve 1 Zeytin Ağacı
1250 m2
22.000,00 660,00 2.200,00 250,00 29.04.2020 15:30
5 Bozcayaka 445
parsel
Zeytinlik
1250 m2
31.500,00 945,00 3.150,00 250,00 29.04.2020 16:10

 1. İhale bedeli peşin olarak Belediye veznesine ödenecek veya Belediyemizin TC Ziraat Bankası Ulus Meydanı şubesindeki TR940001002496138318425042 İBAN nolu hesabına yatırılacaktır.

 1. İhale ile ilgili dokümanlar mesai saatleri içerisinde Atatürk Mah. Ulus Meydanı No:1/A adresinde bulunan Ödemiş Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir ve dosya bedeli olarak listede taşınmaz hizasında belirtilen ihale dosya bedeli ödenerek aynı adresten temin edilebilir.
 2. İhaleye katılmak isteyenler, Başvuru Dilekçesi ile birlikte, istenen belgeleri ekleyerek taşınmazın ihalesinin yapılacağı saate kadar Atatürk Mah. Ulus Meydanı No:1/A adresinde bulunan Ödemiş Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.


6.1. İhaleye katılacak istekliler aşağıda belirtilen belgeleri getirmek zorundadır.
İstekli gerçek kişi ise;

 1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
 3. İmza Sirküsü (Noter Onaylı),
 4. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
 5. İstekli tarafından her sayfası imzalanmış ihale dokümanı,
 6. Geçici Teminat Makbuzu veya Geçici Teminata dair belge,
 7. Belediyemize borcu olmadığına dair “Borcu Yoktur” Belgesi,
 8. Vergi Dairesi ilişiği / borcu yoktur belgesi,
 9. Şartname Alındı Makbuzu,
 10. Güvence bedeli makbuzu veya Güvence bedeline dair Banka Dekontu,
 11. Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname,

İstekli tüzel kişilik ise;

 1. İmza Sirküsü (Noter Onaylı),
 2. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
 3. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri,
 4. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
 5. Ortağı olduğu şirketin “ Vergi Levhası” fotokopisi,
 6. Şirket Ortağının ihaleye katılması halinde ilgili ortağın katılabileceğine dair yetki belgesi,
 7. İstekli tarafından her sayfası imzalanmış ihale dokümanı,
 8. Geçici Teminat Makbuzu veya Geçici Teminata dair belge,
 9. Belediyemize Borcu olmadığına dair “Borcu Yoktur” belgesi,
 10. Vergi Dairesi ilişiği / borcu yoktur belgesi,
 11. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
 12. Şartname Alındı Makbuzu
 13. Güvence bedeli makbuzu veya Güvence bedeline dair Banka Dekontu,
 1. Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname,
 1. Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR