Yazdır

ANKARA KARAYOLLARI 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Tarla vasıflı taşınmazın satışı ilanı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00449845
Şehir : Ankara / Keçiören
Yayınlandığı Gazeteler

ZAFER 18.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ZAFER 20.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
İhalenin Yapılacağı Yer : Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Etlik Caddesi No:39 Dışkapı-Altındağ/ANKARA
İhale Tarihi : 02.11.2016 10:00
İhale Türü : Satış
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

4. Bölge Müdürlüğü

TAŞINMAZ SATIS İHALESİ İLANI

İLİ

İLÇESİ

MAHALLE

PARSEL

CİNSİ

YÜZÖLÇÜMÜ

İDARE

HİSSESİ

İMAR

DURUMU

TAHMİN EDİLEN SATIŞ BEDELİ

GEÇİCİ

TEMİNAT

İHALE

TARİHİ

İHALE

SAATİ

DÜZCE

GÜMÜŞOVA

KAHVELERYANI

209

TARLA

4.900,00m2

TAM

İMARSIZ

122.500,00-TL

3.675,00-TL

02.11.2016

10:00

DÜZCE

GÜMÜŞOVA

KAHVELERYANI

784

TARLA

3.500,00m2

TAM

İMARSIZ

87.500,00-TL

2.625,00-TL

02.11.2016

10:30

DÜZCE

GÜMÜŞOVA

ADAKÖY

785

ARSA

1.315,00m2

TAM

İMARSIZ

32.875,00-TL

990,00-TL

02.11.2016

11:00

 1. Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait yukarıda tapu kaydı yazılı taşınmazların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
 2. İhaleler yukarıda belirtilen gün ve saatte Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Etlik Caddesi No:39 Dışkapı-Altındağ/ANKARA adresinde İhale Salonunda İhale Komisyonunca yapılacaktır.
 3. Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin, teklif verecekleri ihale için;
 1. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya süresiz geçici teminat mektubu, (Geçici teminat mektubu 2886 sayılı ihale kanunun 26 ve 27 nci maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.)
 2. Gerçek kişi olması durumunda noter tasdikli imza beyanı, T.C. kimlik numarasını bildirir Nüfus Cüzdanı Örneği ve İkametgah Belgesi,
 3. Tüzel kişilerin siciline kayıtlı olduğu odasından ihale yılı içinde alınmış Oda Kayıt Belgesi, noter tasdikli İmza Sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi ve Vergi Levhası,
 4. Vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletnamesi ve imza beyannamesi,
 5. Tebligat için Türkiye'de adres gösteren Tebligat Adres Beyanı,

Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 38. maddesine uygun olarak hazırlanması ve ihale saatindaen önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki

 • gecikmeler dikkate alınmaz.

İhaleye ait şartname ve diğer evraklar Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği Etlik Caddesi No:39 Dışkapı-Altındağ/ANKARA adresinde mesai saatleri içerisinde görülebilir. s Kahveleryanı Köyü sınırları içerisinde yer alan 209 Parsel ve 784 Parsel numaralı Satışlar için bir şartname bedeli 100,00 TL. (YüzTürkLirası), Adaköy sınırları içerisinde yer alan 785 Parsel

 • numaralı Satış için bir şartname bedeli 50,00 TL. (ElliTürkLirası), 'nın Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Muhasebe Şubesi Müdürlüğüne yatırılması suretiyle şartname alınabilir. İhaleye katılacak

olanların şartname almaları zorunludur.

 1. İhale ile ilgili giderler, Her türlü vergi, %18KDV, resim, harç, ihale ilan giderleri ve diğer ödenmesi gereken giderler, ihale uhdesinde kalan istekliye aittir.

İhaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi

 1. yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenerek ihale tarih ve saatine kadar, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Etlik Caddesi No:39 Dışkapı- Altındağ/ANKARA adresine İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra verilecek teklif zarfları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

İhaleye teklif verecek alıcılarca belgelerin tamamının aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin verilmesi zorunludur. İstenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin edecekleri belge ile şartnameye uygun ortak girişim beyannamesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

 1. İhale konusu işe ait şartname düzenlenecek olup, ihale sonucunda ihale bedeli peşin ödenecektir, sözleşme imzalanmayacaktır.
 2. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhale en yüksek teklif üzerinden, Kahveleryanı Köyü sınırları içerisinde yer alan 209 Parsel ve 784 Parsel numaralı Satışlar için her pey artırımı 1.000,00TL.(BinTürkLirası), Adaköy sınırları . içerisinde yer alan 785 Parsel numaralı her pey artırımı 500,00TL.(BeşYüzTürkLirası) olarak uygulanacaktır.

İlan olunur.

Not: Bu ihale için ilan tarihlerimiz: 18/10/2016 ve 20/10/2016' dır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR