DENİZLİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Tarla satışı yapılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00735592
Şehir : Denizli / Merkezefendi
Yayınlandığı Gazeteler

HİZMET 17.01.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
HİZMET 24.01.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/066
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Denizli İli, Tavas İlçesi, Çalıköy Mahallesi, 105 Ada 3 Parselde kayıtlı Yüzölçümü 12.352,00 m2 olan, tarla niteliğindeki taşınmaz satışı yapılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.03.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İhaleler Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı No: 9, 1. Kat 111 nolu İcra Satış Odası Merkezefendi / Denizli adresinde yapılacaktır.
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğ
ü

DOSYA NO: 2017/066
Kurumumuza olan borçlardan dolayı, haczedilen ve aşağıda nitelikleri belirtilen gayrimenkul, yine aşağıda belirtilen esaslar dahilinde 6183 sayılı A.A.T.U.H.Kanuna göre Müdürlüğümüzce açık arttırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.
TAPU KAYDI: Denizli İli, Tavas İlçesi, Çalıköy Mahallesi, 105 Ada 3 Parselde kayıtlı Yüzölçümü 12.352,00 m2 olan, tarla niteliğindeki taşınmazdır.
HALİ HAZIR DURUMU EVSAFI ve İMAR DURUMU: Taşınmaza ulaşım için Denizli şehir merkezinden, Denizli- Muğla karayolu üzerinde 45km devam edilir ve Tavas ilçesine gelinir. Tavas ilçe merkezinden batı yönde Tavas-Kuyucak istikametinde devam edilerek Kuyucak, Vakıf, Karahisar mahalleleri geçilir ve sola Çalıköy mahallesine dönülür. Taşınmaz bu bölgede yer almaktadır. Taşınmaz Çalıköy mahallesinin batısında, Sofular mahallesinin kuzey doğusunda yer almaktadır. Taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Taşınmaz kadastral yola cepheli konumda olup, taşınmazın sınırları yerinde işaretli değildir. Taşınmaz topoğrafik açıdan düz bir yapıya sahiptir ve dörtgen şekline benzemektedir. Taşınmaz salma sulama sistemi ile sulanabilmektedir. Paftadan yapılan ölçümlere göre parselin yola cephesi yaklaşık 70 metre, parsel derinliği ise yaklaşık 190 metre civarındadır. Taşınmaz üzerinde yeni dikilmiş ceviz fidanları bulunmaktadır. İmar Durumu: Taşınmaz imar planı dışında olup, 1/100000 ölçekli çevre düzeni planında tarım arazisi olarak belirlenmişdir.
MUHAMMEN BEDELİ: 110.000,00 TL (yüzonbinTürklirası) İhalede nakit teminat kabul edilmeyecektir.
SATIŞ ŞARTLARI: 1- İhaleler Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı No: 9, 1. Kat 111 nolu İcra Satış Odası Merkezefendi / Denizli adresinde yapılacaktır.
2017/066 nolu satış:

1. açık arttırma: 01.03.2018 Perşembe günü saat: 10:00-10:05 arası,
2. açık arttırma: 08.03.2018 Perşembe günü saat: 10:00-10:05 arası yapılacaktır.
2- Birinci açık artırmada tayin edilen zamanda gayrimenkul, üç defa bağırıldıktan sonra teklif edilen en yüksek bedel, muhammen bedelin %75’i, satış masrafları ve rüçhanlı alacakların toplam miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Arttırılan bedel bu miktarı bulmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla ikinci satış günü aynı yer ve aynı saatte ikinci açık artırma yapılacaktır. İkinci açık artırmada muhammen bedelin en az %50’si, satış masrafları ve rüçhanlı alacakların toplam miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadarki; birinci açık artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci açık artırmada 6183 sayılı A.A.T.U.H.Kanunun 94. maddesi gereğince birinci açık artırmadaki şartlar aranacaktır.
3- İhale anında nakit teminat kabul edilmeyecektir. Arttırmalara katılmak isteyenlerden, gayrimenkulün muhammen bedelinin %7,5’u 8.250,00-TL (sekizbinikiyüzelliTL), oranında teminat alınır. Teminat bedelinin satıştan önce Halk Bankası, Ziraat Bankası veya Vakıflar Bankası şubelerinden mutlaka Denizli Saymanlığı belirtilerek 1001 kodlu Geçici Teminat veya 1011 kodlu İcra Tahsilatı Geçmiş Dönem hesabına katılımcının T.C. Kimlik numarası veya vergi numarası belirtilerek yatırılması gerekmektedir. Satış peşin para ile yapılacak olup, ayrıca teminat olarak 6183 sayılı A.A.T.U.H.Kanunun 10. maddesinin 1. ile 4. bentlerinde sayılanlar da kabul edilecektir. Teminata ilişkin belgelerin en geç ihale günü, ihale saatine kadar Müdürlüğümüz İcra Satış Komisyonuna elden vermeleri gerekmektedir.
4- Satışı yapıp yapmamakta satış komisyonu serbesttir. Satışa iştirak edecekler, resmi dairelerce kabul edilebilir kimlik belgesi veya katılımın tüzel kişiler adına olması halinde yetki belgesi ibraz edeceklerdir.
5- Alıcının talebine binaen satış bedelinin kalanının ödenmesi için 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Satış bedeline göre %18 KDV, binde 5,69 Damga Vergisi ve %1 Tellaliye bedelleri kalan satış bedelinin yatırıldığı gün veya ertesi günün mesai bitimine kadar yatırılması zorunludur. Gecikmeden oluşacak faiz ve cezalar alıcıya aittir.
6- İhale anında ihale komisyonunun uygulamaları geçerli olup, pey sürümleri en az 100,00 TL'nin katları şeklinde olacaktır.
7- Arttırma sonunda satış söz konusu olduğu takdirde satışla ilgili tüm harçlar ve vergiler (Damga Vergisi, KDV, Tapu Alım-Satım Harcı ve Masrafları, Tellaliye Resmi, Gayrimenkul Teslim Masrafı, genel hükümlere göre Tahliye İşlemleri ve Tahliye Masrafı v.s.) alıcıya aittir. Gayrimenkulun aynından doğan birikmiş vergiler, ihale bedelinden ödenecektir.
8- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse, ihale bedelini hemen veya süre verilirse verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararı feshedilir. Bundan dolayı gayrimenkul, satış komisyonunca yeniden ihale edilir. Satış bedellerini yatırmayan birinci ihale alıcısı, iki ihale arasındaki Kurumumuz zararına oluşacak farktan, %5 faizden ve oluşacak diğer zarar ve masraflardan mesul olup, ayrıca hükme gerek kalmaksızın yatırılan teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 sayılı A.A.T.U.H.Kanun hükmüne göre Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nce birinci ihale alıcısından tahsil olunur.
9- İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki hakları hususu ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgeleri 15 gün içinde Merkezimiz İcra Satış Servisine bildirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
10- Arttırmaya katılmak isteyenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklardır. Gayrimenkule ait satış şartnamesi, ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İcra Satış Servisinde açık olup, masrafları verildiği takdirde temin edilebilir. Başkaca bilgi almak isteyenler Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine icra satış dosya numarası ile başvurmaları ilan olunur. (İlgililer tabirine irtifak sahipleri dahildir.)
11- İş bu ilan ilgililere tebliğe verilmiş olup, tebligat yapılamayan tüm taraflara (haciz koyduran, takyidat’ı olan, alacaklı, borçlu, 3. şahıslara v.b.) ilanen tebligat yerine geçer.
12- Müdürlüğümüz personeli ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınları kendi adlarına ve başkalarının aracılığıyla ihaleye katılamazlar. Onlardan 5 yıl süre ile teferruğ suretiyle dahi satın alamazlar. Aksi durumda ve tespiti halinde 6183 sayılı Kanunun 108. Maddesi çerçevesinde haklarında işlem yapılır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR