SAKARYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Tarım arazisi satışı yapılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00767149
Şehir : Sakarya / Geyve
Semt-Mahalle : EŞME MAH. / GEYVE
Yayınlandığı Gazeteler

SAKARYAHALK 12.03.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
SAKARYAHALK 13.03.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
DOSYA NO : 2017/31
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Sakarya İli , Geyve  İlçesi  Eşme Mahallesi ,  Karapınar Mevkii  , 1305 Parselde   kayıtlı  olan dut Bahçe niteliğindeki 1.437,00 m² gayrimenkul.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.05.2018 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sakarya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü (zemin kat C-blok  Toplantı Salonunda)
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sakarya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
Adapazarı Sosyal Güvenlik Merkezi


Konu :GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞ İLANI DOSYA NO : 2017/31
Kurumumuzca haczedilen ve satılmasına karar verilen gayrimenkul un cinsi,kıymeti ve evsafı.
TAPU KAYDI: Sakarya İli , Geyve İlçesi , Eşme Mahallesi, Karapınar Mevkii, 1 Pafta, 1305 Parsel Eşme Geyve/SAKARYA – adresinde konumlu.
GAYRİMENKULÜN ADRESİ :Sakarya İli , Geyve İlçesi Eşme Mahallesi , Karapınar Mevkii , 1305 Parselde kayıtlı olan dut Bahçe niteliğindeki 1.437,00 m² gayrimenkul.
İMAR DURUMU VE ÖZELLİKLERİ : Satışan konu taşınmaz Geyve Belediyesi mücavir alanı sınırlarında, Eşme Mahallesi yerleşik alanı içerisinde yer almaktadır. 08.12.2014 tarih ve 13/381 sayılı karar ile onaylı 1/25.000 Ölçekli Güney Sakarya Çevre Düzeni Planında konu mülk Kırsal Yerleşik alanda kalmaktadır. Sakarya ili, Geyve İlçesi, Eşme Köyü sınırları içerisinde, tapu kayıtlarında Karapınar Mevkii, 1 Pafta, 1305 Parsel no.lu, Dut Bahçesi niteliğinde 1.437,00 m² alanlı az eğimli , mahalle merkezinde eski yerleşim bölgesinde yer almakta yakın çevresinde, bahçeli nizamda 1 – 3 katlı konut yapıları ve boş arsalar mevcut olup alt yapısı tamamlanmış, kamu imkanlarından tam olarak istifade edilen bölgede yer almaktadır . Parsel sınırları beton direkli bahçe çitleri ile çevrilmiş , üzerinde demonte özellikli tamamen ahşap ev olduğu görülmüş olup, ruhsatsız ve sökülebilir özellikte olması sebebi ile dikkate alınmamıştır.
ÇAP DURUMU: Kırsal Yerleşik alanda kalmaktadır. 1/1000 ölçekli imar planı bulanmamaktadır. İmar ve cap durumu dosyasında mevcuttur.
İHALENİN YAPILACAĞI YER GÜN VE SAAT : MUHAMMEN BEDELLERİ VE TEMİNAT TUTARLARI

İlçesi

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

MUHAMMEN BEDELİ

% 7,5 TAMİNAT TUTARI

Birinci artırma 29.05.2018
İkinci artırma 05.06.2018

Geyve

0

1305

1.437,00 m² Arsanın (5243/5760) hissesi

164.000,00 LİRA

12.300,00Lira

Saat -09:00 İLA 09:15

SATIŞ ŞARTLARI :
1 – Birinci açık arttırmada 29.05.2018 günü saat 09:00 ile 09:15 arasında Sakarya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü (zemin kat C-blok Toplantı Salonunda) açık arttırma suretiyle yapılacaktır. 1. Arttırmada tayin edilen zamanlarda her Gayrımenkul için üç defa bağırıldıktan sonra teklif olunan en yüksek bedel rayiç bedelin % 75’i takip masrafları tutarı ve varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ayrı ayrı ihale edilir. Arttırılan bedeller bu miktarları bulmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 05/06/2018 tarihinde aynı yer ve saatlerde yapılacak ikinci artırmada rayiç bedelin % 50’ı takip masrafları ve varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Şu kadar ki birinci artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci artırmada 6183 sayılı kanunun 94. maddesi gereğince birinci artırmadaki şartlar aranacaktır.
2 – Artırmaya iştirak edeceklerin gayrimenkulun artırmaya esas rayiç değerinin %7.5’u değerindeki teminatın 6183 sayılı kanunun 10. maddesinin 1 ila 4. fıkrasında belirtildiği şekilde nakden veya süresiz kesin banka teminat mektubu, hazine tahvil ve bonosu, Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve tahvilat olarak Müdürlüğümüze satıştan önce vermeleri zorunludur.
3 – Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine istinaden 10 gün mehil verilebilir.
4 – Resmi ihale pulu, damga vergisi, tapu alım satım harcı ve masrafları, tellaliye resmi, KDV(kdv 48 nolu kdv tebliğine göre paranın tamamının ödenmesini takip eden gün mesai saatleri içinde ödenmelidir aksi takdirde tüm gecikme cezaları ,zamları ipc vs yükümlülük alıcıya aittir) ve gayrimenkul teslim masrafı alıcıya aittir.
5 – Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenecektir.
6 – Pey ipotekli borç göz önüne alınmadan sürülür. Ancak gayrimenkul rehin suretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilemez. Satış bedelinden tercihen ödenir. Müeccel olup alıcıya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alıcı uhdesinde bırakılır. Bakiyesi kendisinden tahsil olunur.
7 – İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerin bu gayrimenkul üzerindeki hakları hususu ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgelerle 15 gün içinde Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
8 – Gayrimenkulun kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilirse verilen süre içinde ödemekleyükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararı feshedilir. Ve gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 gün süre ile artırmaya çıkarılır. Bu artırmada ilgililere herhangi bir tebliğ yapılmaz. Yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zarardan mesul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi (Faiz %5 ten hesap edilir)ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanun Hükmüne göre Sakarya S.G.K İl Müdürlüğünce tahsil olunur.
9 – Gayrimenkul hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan taahhüt niteliğinde olmayıp,genel bilgi niteliğindedir.İhaleye iştirak edenlerin satışa sunulan gayrimenkulu önceden görmüş, incelenmiş ve taşınmaz malı mevcut durumu ile (kiracı,işgal,hasar,hisse,imar,iskan,konum,alan ,tapu bilgileri v.b) kabul etmiş sayılır ve Borçlar Kanunun 198.Maddesinde belirtilen feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder.
10 – Satış İlanında dizgi,baskı ve yazım hatası olması halinde ihale anındaki açıklamalar esas alınır.
11 – Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği Sakarya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü İcra Satış Servisinde açık olup, masrafı verildiğinde bir örneği gönderilebilir.
12 - İşbu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip,tebliğ edilemeyen ilgililere tebliğ yerine geçeceği ilan ve tebliğ olunur.
İşbu ilan NURİYE BABAGİL, AYŞE GÜNGÖRMÜŞ , KADRİYE TECİMER, HASAN KÖKLÜKAYA'NİN kendilerine veli,vasi ve varislerine tebliğ yerine geçeceği ilan ve tebliğ olunur.
13 – Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, bilgi almak isteyenlerin 2017/31 sayılı dosya numarası ile’ www.sgk.gov.tr ‘adresindeki Satış İlanları bölümünden ulaşabilirler ve Sakarya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü İcra Satış Servisine başvurmaları ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR