SÖKE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Gayrimenkul kiralanacaktır

SÖKE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00747684
Şehir : Aydın / Söke
Semt-Mahalle : ATBURGAZI MAH. / SÖKE
Yayınlandığı Gazeteler

SÖKE EKSPRES 07.02.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
SÖKE EKSPRES 13.02.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Tarla,Bahçe,işyeri ,Otlakiye
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.02.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Söke Belediye Başkanlığı Hizmet Binasındaki Başkanlık Makamında
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
SÖKE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.
  1. Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda ada no, parsel no, kullanım alanı, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale saati belirtilen taşınmazların 3 yıl süre ile kiralanma işi, Söke Belediye Başkanlığı Hizmet Binasındaki Başkanlık Makamında 20.02.2018 Salı günü, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile şartname hükümlerine göre ihale komisyonu huzurunda ayrı ayrı ihale edilecektir.
S. NO MAHALLESİ MEVKİ ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ (m²) KULLANILAN ALANI (m2) FAALİYET KONUSU / ADRESİ MUHAMMEN BEDEL AYLIK / YILLIK GEÇİCİ TEMİNAT İHALE SAATİ
1 Atburgazı 206 1 2.732,00 2.732,00 Tarla 1.350,00 TL YILLIK 121,50 TL 14:00
2 Atburgazı 218 6 2.667,00 2.667,00 Tarla 1.300,00 TL YILLIK 117,00 TL 14:05
3 Bağarası 336 8 4.885,55 (4.108/4.886 hisse = 4.107,62 ) 4.107,62 Tarla 1.565,00 TL YILLIK 140,85 TL 14:10
4 Nalbantlar 114 3 5.289,55 (5.105/5.290 hisse = 5.104,56 ) 3.864,67 Tarla 1.355,00 TL YILLIK 121,95 TL 14:15
5 Nalbantlar 107 8 1.458,84 1.458,84 Tarla 555,00 TL YILLIK 49,95 TL 14:20
6 Nalbantlar 104 1 1.820,23 1.820,23 Tarla 565,00 TL YILLIK 50,85 TL 14:25
7 Karaatlı 106 8 35.162,39 35.162,39 Tarla 10.550,00 TL YILLIK 949,50 TL 14:30
8 Karaatlı 113 4 26.765,85 26.765,85 Tarla 9.370,00 TL YILLIK 843,30 TL 14:35
9 Karaatlı 114 6 1.253,54 1.253,54 Tarla 380,00 TL YILLIK 34,20 TL 14:40
10 Karaatlı 116 1 12.986,16 12.986,16 Tarla 3.900,00 TL YILLIK 351,00 TL 14:45
11 Karaatlı 118 3 15.347,66 10.000,00 Tarla 4.500,00 TL YILLIK 405,00 TL 14:50
12 Karaatlı 128 1 19.485,52 19.485,52 Tarla 6.045,00 TL YILLIK 544,05 TL 14:55
13 Karaatlı 121 1 12.224,46 12.224,46 Tarla 4.890,00 TL YILLIK 440,10 TL 15:00
14 Karaatlı 130 1 3.611,80 3.611,80 Tarla 1.445,00 TL YILLIK 130,05 TL 15:05
15 Karaatlı 134 4 11.082,29 11.082,29 Tarla 4.435,00 TL YILLIK 399,15 TL 15:10
16 Karaatlı 135 1 6.271,41 6.271,41 Tarla 2.510,00 TL YILLIK 225,90 TL 15:15
17 Karaatlı 125 12 12.546,76 12.546,76 Tarla 5.020,00 TL YILLIK 451,80 TL 15:20
18 Yeniköy 145 1 2.475,36 2.475,36 Tarla 870,00 TL YILLIK 78,30 TL 15:25
19 Yeniköy 157 1 17.889,57 17.889,57 Tarla 6.265,00 TL YILLIK 563,85 TL 15:30
20 Yeniköy 173 3 9.567,25 9.567,25 Tarla 1.440,00 TL YILLIK 129,60 TL 15:35
21 Yeniköy 174 1 14.874,54 14.874,54 Tarla 2.235,00 TL YILLIK 201,15 TL 15:40
22 Yeniköy 174 16 1.944,43 1.944,43 Tarla 300,00 TL YILLIK 27,00 TL 15:45
23 Burunköy 211 1 16.547,61 16.547,61 Tarla 6.950,00 TL YILLIK 625,50 TL 15:50
24 Burunköy 248 7 27.093,06 27.093,06 Tarla 8.130,00 TL YILLIK 731,70 TL 15:55
25 Serçin Köy içi 1727 96,00 96,00 Bahçe 150,00 TL YILLIK 13,50 TL 16:00
26 Köprüalan Köy içi 110 2 369,45 20,00 Tarımsal Depolama 360,00 TL YILLIK 32,40 TL 16:05
27 Sarıkemer Musluk 103 1 234,92 50,00 m2 kapalı, 25,00 m2 açık alan işyeri No:145/F 315,00 TL AYLIK 340,20 TL 16:10
28 Sarıkemer Musluk 104 1 460,97 50,00 m2 kapalı, 25,00 m2 açık alan işyeri No:143/D 315,00 TL AYLIK 340,20 TL 16:15
29 Doğanbey 86 700,00 700,00 Otlakiye ve Bahçe 200,00 TL YILLIK 18,00 TL 16:20

2. İhaleye katılabilmek için; 08/09/1983 tarihli ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi hakkında Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.
3. İhaleye ait geçici teminat ihale saatine kadar belediyemiz veznesine yatırılacaktır. (İstekliler söz konusu gayrimenkullerin kiralanması ihalesine katılabilmek için kiralayacakları taşınmazların her biri için ayrı ayrı yukarıda belirtilen geçici teminat miktarlarını nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır. )
4.İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler aşağıda belirtilmiştir.

  1. Nüfus cüzdanı sureti ( Gerçek kişiler için ) , Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını ibraz edilmesi gerekmektedir.
  2. Muhtarlıktan veya www.turkiye.gov.tr ( e – devlet ) ‘ten alınmış ikametgâh belgesi ( gerçek kişiler için ) Tebligat için, TÜRKİYE ‘de adres gösterilmesi zorunludur.
  3. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ibraz edilmesi gerekmektedir.

ç) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ibraz edilmesi gerekmektedir.

  1. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin teklif vermeye ve ihale şartlarını yerine getirmeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri ibraz edilmesi gerekmektedir.
  2. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ibraz edilmesi gerekmektedir.
  3. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi ibraz edilmesi gerekmektedir.
  4. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya kesin ve süresiz teminat mektubu ibraz edilmesi gerekmektedir.

ğ) Kira şartnamesi ( Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır. )

  1. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ibraz edilmesi gerekmektedir.
  2. Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu bulunmadığını gösteren yazı ibraz edilmesi gerekmektedir.

İstekliler, teklif dosyalarını tam olmak kaydı ile ihale saatinde komisyon başkanlığına sunabilecekleri gibi, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Kanunun 37 inci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.
5. Şartnameler 100,00 TL karşılığında Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilir.
6. Diğer yıllara ait kira artışları Belediye Meclisince belirlenecektir.
7. İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harç, sözleşme ile ilgili diğer giderler ihaleyi alanlara aittir.
8. İhale Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbest olduğu gibi, komisyonca alınacak kararı karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amiri onaylarsa ihale kesinleşecektir. İlanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR