BÜNYAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediyeden tarlaların satışı yapılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00783577
Şehir : Kayseri / Bünyan
Yayınlandığı Gazeteler

KAYSERİ KENTVİZYON HABER 09.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Bünyan Belediyesine ait İlçenin Mülkiyeti Bünyan Belediyesine ait İlçenin Burhaniye, Karakaya (Erbay,Fatih,Gaziler), Girveli, Dağardı, Danışment, Kardeşler, Yenisüksün (Hürriyet) Mahallelerinde bulunan 27 adet taşınmazın satış işi.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.04.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bünyan Belediyesi Hizmet Binası 3ncü katında bulunan Belediye toplantı salonunda Encümen huzurunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BÜNYAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TAŞINMAZ SATIŞI İHALE ŞARTNAMESİ

Mülkiyeti Bünyan Belediyesine ait İlçenin Mülkiyeti Bünyan Belediyesine ait İlçenin Burhaniye, Karakaya (Erbay,Fatih,Gaziler), Girveli, Dağardı, Danışment, Kardeşler, Yenisüksün (Hürriyet) Mahallelerinde aşağıda bilgileri bulunan 27 adet taşınmazın 27.03.2018 tarih ve 64 sayılı encümen kararına istinaden 2886 DİK’nun 45 Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 24.04.2018 tarih ve saat 10: 00 da ihale ile satılacaktır.
İhale 24.04.2018 Salı günü saat 10:00’da Bünyan Belediyesi Hizmet Binası 3ncü katında bulunan Belediye toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

 1. İştirakçilerin ihaleye katılabilmeleri için 24.04.2018 Salı günü saat 09:45’e kadar aşağıdaki belgelerle Bünyan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne dosyalarını teslim edeceklerdir.Verilen bu süreden sonra getirilecek belgeler işleme konulmayacaktır.

A-Gerçek kişi ise ;
1)İkametgâh İl Muhaberi,
2)Nüfus Cüzdanı Sureti
3)Tebligat için adres beyanı
4)2886 sayılı kanunda belirtilen ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair taahhütname,
5)Geçici teminatın yatırdığına dair makbuz
B-Tüzel kişi ise;
1)Tebligat için Ticari İkametgah belgesi,
2)Vergi Levhası
3)Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya Oda Kayıt Belgesi,
4)İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı ve yetki belgesi
5)2886 sayılı kanunda belirtilen ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair taahhütname,
5)Geçici teminatın yatırdığına dair makbuz

 1. İhaleye katılacak olanların ihale saatinden önce satışa sunulan arazilerin %3 geçici teminat bedellerini Bünyan Belediyesi Mali Hiz. Müd. Makbuz karşılığı yatırmak zorundadır.
 2. İhale üzerinde kalan iştirakçi %6 kesin teminatı Bünyan Belediyesi Mali Hiz. Müd. Makbuz karşılığı yatırmak zorundadır.
 3. Mülkiyeti Belediyemize ait satışa sunulan arazilerin bedelleri ve geçici teminat bedelleri aşağıda sunulmaktadır.
 4. Gerçekleşen ihalenin hüküm ifa etmesi Bünyan Belediye Başkanı ve/veya yetkili kılınan kişi / kişilerce onaylanması şartına bağlıdır. İhale karar tarihinden 15 (on beş) iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. Bünyan Belediye Başkanı ve/veya yetkili kıldığı kişi/kişilerce karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.
 5. Bünyan Belediye Başkanınca veya yetkililerce onaylanan ihale kararı onaylandığı günden itibaren en geç 5 iş günü içinde üzerine ihale yapılan veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararının istekliye tebliğ tarihi sayılır.
 6. İhale alıcısı ihalenin kesinleşmesinin kendisine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içerisinde geçici teminatı kat’i teminata çevrilecektir.
 7. İhale ile belirlenen satış bedeli 15 gün içinde peşin olarak ödenecektir. Ödemelerin zamanında yapılmaması halinde encümen ihaleyi fesih edip etmemekte serbesttir. İhalenin fesih edilmesi halinde daha önce Belediyemize yatırılan her türlü teminat irat kabul edilir.
 8. Alıcılar satış bedelini ödedikten sonra 1 ay içerisinde tapularını almak zorundadırlar. Tapuların alınmaması nedeni ile vukua gelecek hasar, zarar ve diğer sebeplerden dolayı idareden herhangi bir talepte bulunamazlar.
 9. Açık teklif usulüne göre ihaleler isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır. Ancak; istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına ulaşmış olmak şartı ile Devlet İhale Kanunun 37. Maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü mektupta göndere bilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.
 10. İhaleye katılan iştirakçiler muhammen bedel üzerinden artışı yapmak zorundadır.
 11. 2886 Sayılı Kanun’un 6. Maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise, ihale bozularak geçici teminat irat kaydedilir.
 12. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedeli tespitte yetkilidir. Son teklifin hadde değer bulunmaması iştirakçiye hak arama imkânı sağlamaz.
 13. İhale alıcısı tebligata esas adres değişikliklerini 15 gün içerisinde Belediyemize yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi takdirde eski adrese yapılan tebligat geçerli olacaktır.
 14. İhale edilen yerin her türlü vergi (vergi, resim, harç, stopaj, elektrik, su, yakıt gideri vs. gibi) alıcıya aittir.
 15. Bu şartname hükümlerine uymayan ve yasal mükellefiyetlerini yerine getirmeyen alıcılar hakkında başka bir işleme gerek kalmaksızın ihale fesih edilerek ilgilinin her türlü teminatı Belediyemize irat kaydedilir.
 16. İhaleden ve sözleşmeden doğan satış ile ilgili her türlü anlaşmazlıklar Belediye encümeninde görüşülerek çözümlenecektir. Uyuşmazlık halinde ise Bünyan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 17. Şartnamenin imza edilmiş olması, şartnamenin okunup aynen ve tamamen kabul edildiği manasında anlaşılır. İdaremizin ilgili birim yetkililerince imza veya paraf edilmeyen şartnameler geçersiz olup, bu şartnamelerin idaremiz nezdinde herhangi bir hükmü bulunmamaktadır.
 18. İş bu şartname 20 maddeden ibaret olup, 2886 sayılı kanunda belirtilen mukavele yerine kaimdir.
SIRA
NO
MAHALLE ADA PARSEL CİNSİ ALANI (M2) BİRİM FİYAT (TL/M2 ) MUHAMMEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT
BEDELİ(%3) (TL)
1 BURHANİYE M 175 3 TARLA 2,745.32 3.00 8,235.96 247.08
2 BURHANİYE M 194 1 TARLA 18,868.73 5.00 94,343.65 2,830.31
3 DAĞARDI M 101 340 TARLA 5,654.94 1.50 8,482.41 254.47
4 DANİŞMENT M 102 46 TARLA 3,600.00 1.50 5,400.00 162.00
5 DANİŞMENT M 111 57 TARLA 1,647.70 1.50 2,471.55 74.15
6 ERBAY (KARAKAYA) 233 58 TARLA 2,948.85 2.00 5,897.70 176.93
7 ERBAY (KARAKAYA) 269 4 TARLA 1,420.52 1.50 2,130.78 63.92
8 ERBAY (KARAKAYA) 269 6 TARLA 824.40 1.50 1,236.60 37.10
9 FATİH (KARAKAYA) 112 17 TARLA 3,200.00 2.00 6,400.00 192.00
10 GAZİLER (KARAKAYA) 135 68 TARLA 3,013.30 2.00 6,026.60 180.80
11 GAZİLER (KARAKAYA) 147 38 TARLA 4,522.10 2.00 9,044.20 271.33
12 GAZİLER (KARAKAYA) 148 73 TARLA 3,922.22 2.00 7,844.44 235.33
13 GAZİLER (KARAKAYA) 153 128 TARLA 2,866.21 2.00 5,732.42 171.97
14 GAZİLER (KARAKAYA) 153 231 TARLA 5,126.47 2.00 10,252.94 307.59
15 GAZİLER (KARAKAYA) 154 8 TARLA 4,086.64 2.00 8,173.28 245.20
16 GİRVELİ M 125 20 TARLA 7,489.21 1.50 11,233.82 337.01
17 HÜRRİYET M 106 12 TARLA 13,674.46 3.50 47,860.61 1,435.82
18 KARDEŞLER M 101 125 TARLA 8,401.79 2.00 16,803.58 504.11
19 KARDEŞLER M 101 24 TARLA 10,567.00 2.00 21,134.00 634.02
20 KARDEŞLER M 101 63 TARLA 8,690.00 2.00 17,380.00 521.40
21 KARDEŞLER M 101 92 TARLA 2,966.63 2.00 5,933.26 178.00
22 KARDEŞLER M 103 80 TARLA 9,787.00 2.00 19,574.00 587.22
23 KARDEŞLER M 103 93 TARLA 3,655.00 2.00 7,310.00 219.30
24 KARDEŞLER M 106 41 TARLA 14,183.00 2.00 28,366.00 850.98
25 KARDEŞLER M 106 50 TARLA 7,345.00 2.00 14,690.00 440.70
26 KARDEŞLER M 121 4 TARLA 13,461.36 2.00 26,922.72 807.68
27 KARDEŞLER M 150 13 TARLA 7,619.15 3.00 22,857.45 685.72

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR