SEYİTGAZİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Seyitgazi ilçesinde belediyeden 24 tarla satış ihalesi

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00541007
Şehir : Eskişehir / Seyitgazi
Yayınlandığı Gazeteler

İSTİKBAL 06.02.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İSTİKBAL 11.02.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Tarihi
:
17.02.2017 09:15
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Seyitgazi Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SEYİTGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 24 ADET ARAZİ(TARLA) SATIŞ İLANI

Madde 1 – Mülkiyeti Belediyemize ait Değişik Mahallerimizde tapu kaydı, Parseli, Muhammen Bedeli, Geçici Teminatı, İhale Günü ve İhale Saati niteliği belirtilen Seyitgazi Belediyesine ait taşınmazların, Seyitgazi Belediyesince Aşağıda listede belirtilen 24(Yirmi Dört) Adet Tarlanın Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde 17.02.2017 Cuma günü 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesine göre Açık Teklif usulü ile satışı yapılacaktır.

S.N

MAHALLESİ

MEVKİ

ADA/

PARSEL

M2

MUAMMEN
BEDELİ

GEÇİCİ

TEMİNAT

İHALE

TARİHİ

İHALE

SAATİ

1

Cevizli

Kurupınar

3135

23.000.00m2

17.250.00TL

517.50TL

17.02.2017

09,15

2

Beykışla

Kargın

439

46.250.00m2

35.150.00TL

1.054.50TL

17.02.2017

09,30

3

Beykışla

Küçüktepe

701

22.125.00m2

12.168.75TL

365.50TL

17.02.2017

09,45

4

Büyükdere

-

107/25

13.598,45m2

33.996.12TL

1.020.00TL

17.02.2017

10,00

5

Büyükdere

-

110/7

18.315,92m2

27.473.88TL

825.00TL

17.02.2017

10,15

6

İkizoluk

Senetli

164/13

37.500.00m2

33.750.00TL

1.012.50TL

17.02.2017

10,30

7

İkizoluk

Zahranderesi

197/4

27.168.00m2

14.942.40TL

448.50TL

17.02.2017

10,45

8

Sarayören

Kıravdanyolu

504

46.700.00m2

51.370.00TL

1.541.50TL

17.02.2017

11,00

9

Sarayören

Kıravdanyolu

796

32.700.00m2

35.970.00TL

1.079.50TL

17.02.2017

11,15

10

Sarayören

Kıravdanyolu

380

25.900.00m2

22.015.00TL

660.50TL

17.02.2017

11,30

11

Numanoluk

Çukuroba

1740

44.083.00m2

35.266.40TL

1.058.00TL

17.02.2017

11,45

12

Üçsaray

Damyeri

785

21.400.00m2

11.770.00TL

353.50TL

17.02.2017

13,00

13

Üçsaray

Gökgölet

1906

25.800.00m2

19.350.00TL

580.50TL

17.02.2017

13,15

14

Yenikent

-

121/8

24.459.62m2

26.459.62TL

794.00TL

17.02.2017

13,30

15

Yenikent

-

104/20

12.053.67m2

30.134.18TL

904.50TL

17.02.2017

13,45

16

Yenikent

-

196/7

8.129.76 m2

13.007.62TL

390.50TL

17.02.2017

14,00

17

Yenikent

-

110/3

5.170.50 m2

9.306.90TL

279.50TL

17.02.2017

14,15

18

Yenikent

-

157/1

17.759.55m2

30.191.25TL

906.00TL

17.02.2017

14,30

19

Yenikent

-

156/5

4.447.07 m2

8.004.73TL

240.50TL

17.02.2017

14,45

20

Yenikent

-

117/2

25.730.39m2

46.314.70TL

1.389.50TL

17.02.2017

15,00

21

Yenikent

-

118/1

37.056.76m2

66.702.17TL

2.002.00TL

17.02.2017

15,15

22

Sarıcailyas

Yenikır

305

25.800.00m2

30.960.00TL

928.80TL

17.02.2017

15,30

23

Sarıcailyas

Kocakır

1079

20.000.00m2

24.000.00TL

720.00TL

17.02.2017

15,45

24

Taşlık

-

165/17

11.198.05m2

11.998.05TL

360.00TL

17.02.2017

16,00

Madde 2 – Satışı yapılacak 24(Yirmi Dört) Adet Tarlanın Muhammen Satış bedeli(KDV Hariç) ve Geçiçi Teminat Bedelleri Madde 1 deki listede belirtilmiştir.

Madde 3 – İhaleye katılacak İştirakçiler, en geç İhale günü saat 09,00’a kadar Geçici Teminat bedelini 33505641-5011 nolu T.C. Ziraat Bankası Seyitgazi Şubesinde bulunan Belediye Başkanlığımız Hesabına veya Belediyemiz Tahsilat servisine yatırarak alacakları dekont veya makbuzu bir Dilekçe ve İstenilen Belgeler ile birlikte Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

Madde 4 – 2286 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve Bu Kanunun 74.ncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak yine anılan Kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, Geçici teminatı yatırmak şarttır.

1-İhaleye Katılmak için İstenilen Belgeler;

1)GERÇEK KİŞİLERDEN

a)Taşınmaz Mal satış şartnamesi(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

b)Geçici Teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu.

c)Gerçek Kişiler için T.C. Kimlik numaralı Nüfus cüzdanı sureti

d)Gerçek Kişiler için İkametgâh Belgesi(Nüfus Müdürlüğünden)

e)Şartname alındı makbuzu ve Noterden tasdikli imza beyannamesi.

f)Temsil durumunda vekâleten iştirak ediliyorsa, İsteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair, Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi.

g)Vergi Dairesi Mal Müdürlüğü ve Seyitgazi Belediyesinden alınacak borcu yoktur yazısı

2)TÜZEL KİŞİLERDEN

a)Tüzel kişinin Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu idareden( Ticaret veya Sanayi Odası ve benzeri makamdan, Ticaret sicil Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya İlgili Makamdan) İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

b)Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirküsü (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi)

c)Vakıflardan; İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü.

d)Geçici teminat mektubu veya makbuzu

e)Temsil durumunda noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi

f)Şartname alındı makbuzu

g)Taşınmaz Mal satış şartnamesi ( Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

h)Derneklerden; İhaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, Dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti.

i)Vergi Dairesi, Mal Müdürlüğü ve Seyitgazi Belediyesinden alınacak borcu yoktur yazısı

3.. ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE; Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ve Ortak Girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1) veya (2) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

4.. Söz Konusu Tarlaların İhalesine gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlar ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Gayrimenkul İktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığından alınmış Belge ve Türkiye’de İkametgahlarını ibraz etmeleri şartı ile ihaleye katılabileceklerdir.

Madde 5 – İhaleye Katılamayacaklar.

2886 sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler ile 83.Maddesinde belirtilen şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa kesin teminatı gelir kaydolunur.

Madde 6 – İhaleye iştirak edecek şahıs veya firmalar Şartnameyi 50,00 TL bedelle Belediye Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden temin edebilirler.

Madde 7 - Seyitgazi Belediyesine ait 24(Yirmi Dört)Adet Tarlaların İhalesi. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45 maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacak İhale İlanın 1.nci Maddesindeki listede yazılı İhale Tarihi ve İhale Saatine göre, Listedeki sıraya göre Belediye Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde yapılacaktır.

Madde 8 – İhaleye İştirak Eden Şahıs veya firmalar Şartnameyi okuyarak Şartname doğrultusunda Hareket etmeleri gerekmektedir.

İLANEN DUYRULUR

SEYİTGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR