TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU (TTK) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ruhsat işletme hakkı açık artırma usulüyle ihale edilecektir

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU (TTK) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01065191
Şehir : Zonguldak
Yayınlandığı Gazeteler

ŞAFAK 11.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT 86968 NO.LU “RUHSAT’IN DEVRİ SURETİYLE İŞLETME HAKKININ VERİLMESİ” KAPALI TEKLİF ALMA VE AÇIK ARTTIRMA USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR
İşin Yapılacağı Yer
:
Zonguldak
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.11.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Zonguldak
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiraya Verme

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT 86968 NO.LU “RUHSAT’IN DEVRİ SURETİYLE İŞLETME HAKKININ VERİLMESİ” KAPALI TEKLİF ALMA VE AÇIK ARTTIRMA USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

1. İHALENİN KONUSU: RUHSAT’ın “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile devredilmesidir.
1.2 İhalenin kapsamı; MAPEG tarafından düzenlenen 86968 No.lu Maden Ruhsatı ile bu ruhsatın kapsadığı Maden Sahasının 31/12/2049 tarihine kadar (31/12/2049 tarihi dahil) işletme hakkını kapsar.
2-İHALE TARİHİ VE SAATİ : 20.11.2019 Çarşamba Saat:15.00
3-MALİ YETERLİLİK VE İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER:

İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilir. Gerçek kişiler en az bir tüzel kişinin bulunduğu ORTAK GİRİŞİM GRUBU’nda üye olarak yer alabilirler.
TEKLİF SAHİPLERİ’nin tekliflerinin değerlendirmeye alınabilmesi için; kendisinin veya kontrol ya da hissedarlık yoluyla bağlı olduğu grubun öz sermayesinin en az 426.100 TL olması, vadeli / vadesiz mevduat veya kullanılmamış nakdi kredi limitinin en az 992.000 TL olduğunun banka referans mektubuyla sağlanması gerekmektedir. ORTAK GİRİŞİM GRUBU olarak teklif verilmesi durumunda bu belgeler, ORTAK GİRİŞİM GRUBU’nun üyelerinin belgelerinin toplanması sonucu ortaya çıkacak tutar esas alınarak değerlendirilecektir.
Söz konusu referans mektubunun Genel Müdürlüğümüze veriliş tarihi itibariyle son 15 gün içinde alınmış olması gerekmektedir. Banka referans mektubunda mevduat hesabında bulunan tutarın yazılması halinde şirkete veya şahsa ait İBAN numarasının yer alması zorunludur. Ayrıca mevduat veya kullanılmamış nakdi kredi limitinin yabancı para birimi üzerinden beyan edilmesi durumunda, TCMB güncel kuru üzerinden hesaplanan “TL” tutarının da yazılması zorunludur.
3.1 İhaleye katılabilmek için gerekli olan belgeler:
3.1.1TEKLİF SAHİBİ’nin adını, unvanını, tebligata esas adresini, telefon ve faks numarası ile e-posta adresini içeren yetkili kişilerce imzalanmış belge,
3.1.2TEKLİF SAHİBİ;
(i) tüzel kişi ise tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya diğer muadili makamlardan alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
(ii) ORTAK GİRİŞİM GRUBU ise ORTAK GİRİŞİM GRUBU üyeleri arasında yer alan tüzel kişilerin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya diğer muadili makamlardan alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile ORTAK GİRİŞİM GRUBU’nun teşkiline ilişkin noter tasdikli beyanname (Beyanname Ek-1’de belirtilen forma uygun olarak hazırlanacaktır. Beyannamede ortakların her birinin pay yüzdesinin belirtilmiş olması zorunludur),
3.1.3TEKLİF SAHİBİ tüzel kişiler ile ORTAK GİRİŞİM GRUBU’nu oluşturan üyeler arasında yer alan tüzel kişilerin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ve Ticaret Sicil Memurluğundan onaylı (değişiklikler de dahil) Şirket Ana Sözleşmesi,
3.1.4TEKLİF SAHİBİ;
(i) tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsile ve ilzama yetkili olanların noter tasdikli imza sirküleri
(ii) ORTAK GİRİŞİM GRUBU ise, ORTAK GİRİŞİM GRUBU’nu oluşturan üyeler arasında yer alan tüzel kişiliği temsile ve ilzama yetkili olanların noter tasdikli imza sirküleri, ORTAK GİRİŞİM GRUBU’nu oluşturan üyeler arasında gerçek kişiler olması durumunda söz konusu gerçek kişilerin noter tasdikli imza beyannameleri,
3.1.5TEKLİF SAHİBİ;
(i) tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsile ve ilzama yetkili kişinin/kişilerin noter tasdikli nüfus cüzdanı suretleri
(ii) ORTAK GİRİŞİM GRUBU ise ORTAK GİRİŞİM GRUBU’nun tüzel kişi üyelerini temsile ve ilzama yetkili kişi/kişilerin noter tasdikli nüfus cüzdanı suretleri, ORTAK GİRİŞİM GRUBU’nu oluşturan üyeler arasında gerçek kişiler olması durumunda söz konusu gerçek kişilerin noter tasdikli nüfus cüzdanı suretleri,
3.5.1.6 TEKLİF SAHİBİ’nden istenen belgeler ile birlikte TEKLİF SAHİBİ;
(i) tüzel kişi ise ve ihaleye tüzel kişi adına vekaleten iştirak ediliyor ise tüzel kişiyi temsile ve ilzama yetkili olunduğuna ilişkin noter tasdikli vekaletname, noter tasdikli imza beyannamesi ile noter tasdikli nüfus cüzdanı suretleri
(ii) ORTAK GİRİŞİM GRUBU ise ORTAK GİRİŞİM GRUBU adına ihaleye katılanların temsilci olduklarına ilişkin noter tasdikli yetki belgesi, noter tasdikli imza beyannamesi ile noter tasdikli nüfus cüzdanı suretleri (ORTAK GİRİŞİM GRUBU temsilcisinin/temsilcilerinin ihaleye katılamamaları halinde ihaleye, ORTAK GİRİŞİM GRUBU üyelerince müştereken vekalet verilenler katılabilir. Bu durumda vekalet verilenlere ilişkin noter tasdikli vekaletname ve bunlara ait noter tasdikli imza beyannamesi ile noter tasdikli nüfus cüzdanı suretleri),
3.1.7 İşbu İhale Şartnamesinin tüm şartlarının kabul edildiğine dair (zeyilnameler dahil) her sayfası TEKLİF SAHİBİ yetkililerince imzalanmış işbu İhale Şartnamesi (TEKLİF SAHİBİ’nin ORTAK GİRİŞİM GRUBU olması halinde ORTAK GİRİŞİM GRUBU üyelerinin tamamı tarafından imzalanması gerekmektedir),
3.1.8 İşbu İhale Şartnamesinin 7. maddesinde belirtilen hususlar dahilinde ve Ek-2’de belirtilen formda hazırlanmış geçici teminat mektubunun teslim alındığına ilişkin Alındı Belgesi veya aynı madde kapsamında geçici teminat tutarının yatırıldığını gösterir dekont,
3.1.9 RUHSAT ile ilgili olarak hazırlanan işbu İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dosyası’nın alındığına ilişkin Alındı Belgesi,
3.1.10 TEKLİF SAHİBİNİN 2018 yılına ait ilgili mevzuatına göre onaylı “toplam özsermayesini” gösterir belgeler ve Banka Referans Maktubu/Mektupları.
3.1.11. Yabancı TEKLİF SAHİBİ’nin;
1) Lahey Konvansiyonuna tabi ülkelerde mukim olması halinde; ülkesinin mevzuatına göre muadili makamlardan temin edeceği apostillenmiş belgelerin;
a) TEKLİF SAHİBİ’nin ikamet yerindeki Türk Konsolosluğundan tasdikli Türkçe tercümesini veya
b)Türkiye’de Notere tasdik ettirilen Türkçe tercümesini,
2) Lahey Konvansiyonuna tabi ülkeler dışında bir ülkede mukim olması halinde ise; ülkesinin mevzuatına göre muadili makamlardan temin edilerek TEKLİF SAHİBİ’nin ikamet yerindeki Türk Konsolosluğuna tasdik ettirilen belgelerin;
a)TEKLİF SAHİBİ’nin ikamet yerindeki Türk Konsolosluğundan tasdikli Türkçe tercümesini veya
b)Türkiye’de Notere tasdik ettirilen Türkçe tercümesini sunması zorunludur.
3.2 Yukarıda belirtilen belgelerin hazırlanmasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar: ORTAK GİRİŞİM GRUBU olarak teklif verilmesi durumunda her ortak yukarıdaki belgeleri kendi adına düzenleyecektir.
KOMİSYON/KURUM, KATILIMCI/TEKLİF SAHİBİ’nden ek bilgi ve belge talep etme hakkı ile herhangi bir KATILIMCI/TEKLİF SAHİBİ tarafından verilmiş belgelerin eksikliği, doğruluğu ve geçerliliği konusunda ihale sonucunu etkilemeyecek şekilde; tamamlama, ek bilgi ve belge talep etme hakkını saklı tutar. Bu suretle temin edilen ek bilgi ve belgeler de tekliflerin değerlendirilmesinde dikkate alınacaktır.

4. GEÇİCİ TEMİNAT : Teklif verebilmek için TEKLİF SAHİBİ tarafından verilmesi gereken geçici teminat tutarı 200.000 TL (İkiyüzbin Türk Lirası)’dır. Söz konusu geçici teminatın verilmemesi durumunda, TEKLİF SAHİBİ’nin teklifi dikkate alınmayıp ihale dışı bırakılacaktır.

5-TEKLİF BEDELİ VE İŞLETMECİNİN TAAHHÜTLERİ :
TEKLİF SAHİPLERİ, tekliflerini MAPEG’in işbu ihaleye konu maden için her yıl Türk Lirası cinsinden belirlediği ocakbaşı satış fiyatı üzerinden % (yüzde) pay olarak verecekler ve ihale en yüksek tekliften başlamak üzere sonuçlandırılacaktır.

İşletici Ruhsatı devraldığı tarihten sonra azami 60 (altmış) aylık yatırım ve hazırlık döneminden itibaren Ruhsata konu sahadan yıllık asgari 50.000 ton üretim yapmayı kabul ve taahhüt eder.

6-TEKLİFLERİN EN SON VERİLECEĞİ YER VE TARİHİ : Teklifler en geç 20.11.2019 Çarşamba Saat:15.00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Zonguldak adresine elden teslim etmeleri zorunludur.
7-İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Zonguldak adresinde görülebilir ve 750,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.
“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 750,00 TL. İhale dokümanını bedelini Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.
8-İhaleye katılmak isteyen istekliler tekliflerini en geç 20.11.2019 Çarşamba günü saat 15.00’e kadar TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Zonguldak adresine vermiş olacaklardır. Teklif zarfları aynı gün saat 15.00’de Satınalma Daire Başkanlığı toplantı salonunda ihale komisyonunda hazır bulunan isteklilerin huzurunda açılacaktır.
9- İhale işlemleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, KURUM ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR